Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Forårspakken kræver ny strategi for selskabers investering i børsnoterede aktier

01.04.09 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Øjvind Hulgaard

Den væsentligste konsekvens af de ændrede regler er, at selskaber fremover altid vil være skattepligtige af aktiegevinster, uanset ejertid, og at en værdistigning i sig selv bliver skattepligtig.

Så kom Skatteministeriet Forårspakke bl.a. indeholdende forslag til nye regler for beskatning af selskabers aktieinvesteringer. De ændrede regler rammer alle dem som foretager aktieinvesteringer gennem et aktie- eller anpartsselskab. Beskatningen af aktieinvesteringer i personligt regi ændres ikke med dette forslag.

Reglerne skal træde i kraft gældende for indkomståret 2010. Dette giver tid til at overveje om den lagte investeringsstrategi skal ændres. I denne artikel fokuseres udelukkende på den private investors investering i børsnoterede aktier gennem et selskab. Det forudsættes endvidere, at ejerskabet til det børsnoterede selskab er under 10 %, da reglerne er markant anderledes for ejerandele over 10 %.

3 års-reglen afskaffes

For mange, som har investeret i aktier gennem et selskab, har 3 års-reglen haft stor betydning. Muligheden for at kunne sælge aktier skattefrit efter 3 års ejertid, gav incitament til at investere med en tidshorisont på minimum 3 år. Har de 3 år ikke haft direkte indflydelse på aktiestrategien har den alligevel for fleste haft en vis betydning, da det har været fristende at beholde en aktiepost med en fortjeneste og vente på at de 3 år skulle gå frem for at sælge aktierne og betale skat af fortjenesten. Fra og med 2010 behøver vi ikke gøre os de overvejelser længere.

Lagerbeskatning

Selskabers afkast på aktier skal opgøres helt uafhængigt af foretagne salg. Beskatning sker efter udløbet af hvert år. Fortjeneste og tab beregnes som forskellen mellem aktiernes kursværdi ved begyndelsen af året og kursværdien ved slutningen af året. Aktier, der er købt og/eller solgt i løbet af året indgår med hhv. købs- og salgssummerne.

Eksempel 1 – Lagerbeskatning

Kursværdi af aktier 1. jan. 2010200.000
+ køb i løbet af 2010100.000
- salg i løbet af 2010 50.000
Kursværdi 31. dec. 2010280.000
Gevinst30.000

Selvom de aktier, der er solgt i løbet af året måtte have været tabsgivende, har aktieinvesteringen givet et samlet overskud på 30.000 kr. Skatten heraf udgør 25 % eller 7.500 kr. Denne skat må finansieres enten ved salg af nogle af aktierne, ved optagelse af lån eller på anden måde.

Lagerbeskatningen indebærer, at beskatningen rykkes frem i forhold til i dag, hvor en evt. beskatning først sker, når aktierne sælges. Dette kan give meget uhensigtsmæssige resultater, f.eks. i tilfælde af store kursfald:

Eksempel 2 – Investering gennem selskab

NN køber gennem sit selskab, NN ApS, aktier for 500.000 kr. i 2010. Lad os antage, at disse aktier stiger med 10 % årligt i de følgende 5 år, og at der i 2015 indtræffer et pludseligt kursfald på 40 %, hvorefter aktierne sælges. Skatten betales løbende ved optagelse af lån.

(Beløb i tkr.)201020112012201320142015
Aktieværdi primo0550605665732805
Køb/salg5000000483
Gevinst/tab5055606773-322
Aktieværdi ultimo5506056657328050
Selskabsskat1314151718-81
Skat i alt1327425977

NN ApS vil i perioden frem til 2015 have betalt 77 tkr. i skat, selvom NN ApS ikke har solgt nogle af aktierne og herved fået udbetalt sin gevinst. Beskatningen sker alene på baggrund af værdistigningen. Efter udløbet af 2015 må NN konstatere at investeringen samlet set har givet et lille tab på 17 tkr. Den skat på 77 tkr., som NN har betalt får han ikke tilbage, og NN ApS står altså tilbage med en gæld. NN ApS vil have et skattemæssigt underskud, som NN ApS kan udnytte, hvis NN ApS i fremtiden har overskud enten i form af aktiegevinster eller anden indkomst.

Eksempel 3 – Sammenligning  ml. investering personligt og i selskab

Havde NN foretaget den i eksempel 2 beskrevne investering i personligt regi, ville NN ikke være beskattet, da NN som privatperson først skal beskattes den dag aktierne sælges, og på dette tidspunkt har NNs investering givet tab.

Også i den situation, hvor NN havde været forudseende og solgt aktierne ved udgangen af 2014 ville det have været en fordel for NN at have foretaget investeringen i privat regi frem for gennem NN ApS. Dette skyldes, at den fortjeneste NN ApS har opnået i 2014 efter skat også vil blive beskattet hos NN personligt, når overskuddet udloddes til ham. Hæves det opnåede overskud, vil NN med de nuværende skatteprocenter have 140 tkr. i overskud til sig selv efter skat, hvis investeringen er foretaget gennem et selskab og 184 tkr., hvis investering foretages privat.

Ovenstående sammenligning forudsætter imidlertid, at alt andet er lige, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Findes den kapital, der skal investeres i dag i et selskab, skal pengene hæves for at investeringen fremover kan ske i personligt regi.

Udbytte fra selskab500.000
- skat af aktieindkomst200.000
Netto efter skat300.000

Investor vil således kun have ca. 300 tkr. tilbage at købe aktier for i personligt regi, hvis pengene skal komme fra et allerede eksisterende selskab. Under de samme forudsætninger som i eksempel 2 vil investors afkast i 2014 af en investering på 300 tkr. være 183 tkr. før skat og 113 tkr., efter skat, dvs. mindre end de 140 tkr. som investor ville kunne have haft ved investering af 500 tkr. gennem et selskab.

Tab og underskud kan modregnes i fremtidige gevinster

Indgangsværdier for aktiebesiddelser ved reglernes ikrafttræden:

Aktier ejet i mere end 3 år:
Medregnes til børskursen ved begyndelsen af indkomståret 2010. Dette indebærer, at gevinst og tab indtil da vil være skattefri, og at fremtidige kursstigninger/-fald herefter bliver skattepligtige.
Aktier ejet i mindre end 3 år:
Medregnes til den oprindelige anskaffelsessum, hvilket indebærer, at kursstigninger og kursfald, som er indtruffet siden anskaffelsen vil påvirke indkomstopgørelsen i 2010.

De nugældende regler, hvorefter realiserede tab for perioden 2002 – 2009 på aktier ejet i mindre end 3 år, kan fremføres til modregning i fremtidige gevinster, vil også gælde efter de nye regler. Disse underskud kan således modregnes i aktiegevinster beregnet efter lagerprincippet i 2010 og fremover.

Hvad nu?

Der lægges op til, at reglerne skal træde i kraft for indkomståret 2010, hvilket giver god tid til at overveje en ny aktiestrategi – skal investering i aktier fremover ske i personligt regi eller gennem et selskab. Hvor udgangspunktet hidtil har været, at det var en god ide at investere gennem et selskab, er udgangspunktet nu det modsatte. Har man ikke et selskab i dag, er der ikke grund til at lave om på dette.

Er ens formue derimod allerede placeret i et selskab, og kan formuen kun hæves i selskabet mod betaling af yderligere skat, er der meget der taler for at fortsætte med at foretage sine aktieinvesteringer gennem selskabet. Det gælder i særdeleshed, hvis der i selskabet i dag er underskud, som følge af tab på aktier, som gør, at den faktiske skat i selskabet i en periode bliver mindre.
Lovforslaget er ikke fremsat endnu, endsige vedtaget, men er alene sendt i høring. Grundelementerne vil dog næppe blive ændret væsentligt i det endelige lovforslag, som må forventes vedtaget inden sommerferien.

Forskellene ml. investering i børsnoterede aktier personligt eller gennem et A/S el. ApS

Investering i personligt regiInvestering i aktier gennem selskabSupplerende bemærkninger
InvesteringssumInvestering sker af beskattede midlerInvestering sker af midler som kun er blevet selskabsbeskattet og ikke beskattet hos aktionærenHar investor et selskab står valget mellem enten at lade selskabet investere (ex. 500 tkr) eller udbetale udbytte til aktionæren, hvorefter investor personligt har (ex 200 tkr) at købe aktier for.
SkatteprocenterAktieindkomst beskattes efter forslaget med 28 % (27 % fra 2012) op til 48.300 kr (2010) og herudover med 42 %.

Eksempel 1:
Udbytte: 40.000 kr
- skat: 10.800 kr
Netto (person): 29.200 kr
Aktiegevinster og udbytter beskattes som anden selskabsindkomst med 25 % og aktietab kan fradrages.

Eksempel 2:
Udbytte: 40.000 kr
- skat: 10.000 kr
Netto (selskab): 30.000 kr
Selskabsskatten er umiddelbart mindre end skatteprocenten for personer, men ønsker investor at videreudlodde det af selskabet modtagne udbytte til investor personligt ændres dette.

Eksempel 2a:
Udbytte (netto): 30.000 kr
- skat: 8.100 kr
Netto (person): 21.900 kr
Samlet skat: 18.100 kr eller 45,25%

Aktiegevinster og udbytte som modtages af et selskab bliver således i sidste ende beskattet dobbelt med en samlet skat på min. 45,25 % og max. 56,50 %
Beskatning af - aktiegevinsterAktiegevinster beskattes, når aktierne sælges. Der er tale om aktieindkomst (skatteprocent efter forslaget 27 % - 42 %)Der indføres et lager-princip for selskabers aktiebesiddelser, dvs. beskatning af gevinster og fradrag for tab sker på baggrund af forskellen mellem værdierne ved årets begyndelse og året slutning. Selskabsskatten er 25 %.Den nugældende 3 års-regel, hvorefter selskabers aktiegevinster er skattefri efter 3 års ejertid ophæves og afløses af en bestemmelse om, at selskaber med under 10 % ejerskab altid (uanset ejertid) er skattepligtige af gevinst på aktier, ligesom tab kan fradrages. Skatten beregnes ud fra årets værdistigning eller værdifald. Det er ikke afgørende, om der er solgt aktier i løbet af året. Opnås en værdistigning i løbet af året vil denne være skattepligtig. Om nødvendigt må selskabet sælge aktier eller optage lån for at få likviditet til at betale skatten.
- aktietabAktietab kan fradrages, når aktierne sælges, dog kun i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier.
- udbytteUdbytte beskattes som aktieindkomst (skatteprocent efter forslaget 27 % - 42 %)Udbytte er selskabsindkomst og beskattes med 25 %Den nugældende regel, hvorefter selskaber kun beskattes af 66 % af det modtagne udbytte foreslås ophævet.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *