Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Praksisændring spildevand – “den udledte mængde” – mulighed for genoptagelse

28.06.11 | Moms og afgifter, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Kristine Wagner

Skatteadvokat Lida Hulgaard førte og vandt i foråret en vigtig og principiel sag om opgørelsesmetoden for spildevandsafgift. Sagen har medført, at SKAT har anerkendt, at den hidtidige praksis på området var forkert. Der er derfor udsendt et genoptagelsescirkulære (SKM 2011.404SKAT). Det betyder, at flere af de vandselskaber, der har spildevandsanlæg, og som opgør spildevandsafgift på baggrund af måler, betaler for meget spildevandsafgift og har krav på tilbagebetaling.

I den konkrete sag havde et spildevandsanlæg anmodet SKAT om tilbagebetaling af spildevandsafgift. Årsagen til anmodningen skyldtes, at spildevandsanlægget med tilbagevirkende kraft havde ændret opgørelsesmetode og opgjort spildevandsafgiften på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug i stedet for den udledte mængde spildevand. Anlæggets ret hertil blev afvist af både SKAT og Landsskatteretten. En enig Landsret gav imidlertid spildevandsanlægget og Hulgaard Advokater medhold, og anlægget fik ret til tilbagebetaling med renter.

SKAT har dermed i en årrække ulovhjemlet givet flere spildevandsanlæg afslag på anmodning om ændring af opgørelsesmetode og dermed afslag på tilbagebetaling af spildevandsafgift. Andre spildevandsanlæg har undladt at søge på grund af ud-dybende/forklarende breve fra de daværende amter, der har bibragt spildevandsanlæggene opfattelsen af, at de ikke havde ret til ændring af opgørelsesmetode. Endelig har endnu andre anlæg blot opgjort spildevandsafgiften på baggrund af den udledte mængde spildevand, fordi de har indrettet sig efter den praksis, som nu er blevet underkendt af Landsretten. For disse spildevandsanlæg kan der være lys forude i form af tilbagebetaling af spildevandafgift.

For de anlæg, som pt. afregner spildevandsafgift efter måler, indebærer dommen således, at opgørelsen af spildevandsafgift for flere af disse anlæg kan ske på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug. Dette vil for de flestes vedkommende betyde en besparelse på 20-30 %.

Genoptagelse skal søges inden den 16. december 2011 og der er mulighed for at få korrektion helt tilbage til 2005.

Hulgaard Advokater bistår gerne med at vurdere, om spildevandsanlæg er berettigede til tilbagebetaling af spildevandsafgift.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 20.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *