Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Virksomheder vil kunne overgå til fonde

11.03.13 | 0 Kommentarer

Af Lida Hulgaard

Hidtil har skattelovgivningen i praksis forhindret, at selskabsejere løser deres generationsskifte ved at lade virksomheden overgå til en fond. Som reglerne er i dag, skal overdrageren nemlig betale avanceskat af gevinsten på aktierne i selskabet på samme måde, som hvis aktierne var solgt. Det betyder en skattebetaling på ca. 42% af værdien af aktierne og dermed et dræn i virksomhederne med store beløb.

Hvis modtagerfonden er almennyttig, er der mulighed for at undgå boafgift ved død, men aktieavanceskatten er der ingen mulighed for at slippe for.

Således har reglerne været i de sidste ca. 15 år, og det har betydet et stop for etablering af erhvervsdrivende fonde ved personers indskud af kapitalandele i en bestående virksomhed. En række betydningsfulde danske virksomheder ejes i dag af erhvervsdrivende fonde, men de er alle stiftet dengang, der var mulighed for at overdrage aktier og anparter til en fond med skattemæssig succession.

Ved skattemæssig succession forstås, at fonden samtidigt med overtagelsen af aktierne også overtager forpligtelsen til at betale avanceskat, når fonden senere sælger virksomheden eller virksomheden likvideres. Til gengæld skal der så ikke betales avanceskat i forbindelse med aktiernes overgang til fonden. Fonden succederer således i den tidligere ejers pligt til at betale avanceskat og overtager på den måde skatteforpligtelsen. Som skattereglerne er i dag, er der ingen mulighed for skattemæssig succession ved overgang af aktierne til en fond, hverken ved overgang i de hidtidige ejeres levende live eller ved deres død.

Regeringen er nu blevet opmærksom på, at erhvervsdrivende fonde spiller en central rolle i dansk erhvervsliv, og at disse fonde er med til at skabe stabile ejerforhold for en række af de største og mest succesrige danske virksomheder.

Regeringen nedsatte derfor i marts 2012 et udvalg, der fik til opgave at se på den gældende lovgivning for de erhvervsdrivende fonde med henblik på en modernisering heraf, og dette udvalg aflagde rapport i december 2012. Det fremgår af udvalgets rapport, at hvis der fremover skal stiftes nye erhvervsdrivende fonde som ejere til betydningsfulde virksomheder i Danmark, er det nødvendigt, at skattereglerne ændres.

Dette har Vækstplan DK 2013 taget til sig. Regeringen ønsker nu at forbedre forholdene for erhvervsdrivende fonde, så overtagelse af virksomheder fra 2015 kan ske med skattemæssig succession. Det nærmere indhold af de nødvendige lovændringer er endnu ikke skitseret.

Det er meget bemærkelsesværdigt, at signalerne fra Nyrup-regeringen i 1990’erne nu fuldstændigt er ændret. Det var dengang åbenlyst, at de skærpede regler ville forhindre fondsdannelser fremover, og det var også tilsigtet. I dag konstaterer man så resultaterne og kan samtidigt se, at fondseje har vist sig som en stabil, langsigtet ejerform, også for nogle af de største danske virksomheder.

Selv om de nye regler først vil have virkning fra 2015, kan der være grund til allerede nu at overveje de tanker om fondseje, som hidtil har måttet skrinlægges, f.eks. ved i testamente at åbne mulighed for fondseje, hvis de kommende skatteregler giver praktisk mulighed herfor.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *