Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Forlængelse af fristen for ændringer af skatteansættelsen for hovedaktionærer

3.02.14 | Aktionærer, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Landsretten gav ved SKM 2013.888 ØLD SKAT medhold i, at beskatning af fri bil for hovedaktionærer med bestemmende indflydelse er omfattet af den forlængede ligningsfrist, da der er tale om en såkaldt ”kontrolleret transaktion” efter skattekontrollovens § 3B.

SKAT fik dermed medhold i, at man har helt op til 5 år og 4 måneder efter indkomstårets udløb til at ændre beskatningen af fri bil for hovedaktionærer med bestemmende indflydelse.

Landsretten ændrede ved dommen Landsskatterettens kendelse fra 2012, hvor Landsskatteretten var kommet frem til det modsatte resultat og havde givet skatteyder medhold i, at en ændring af beskatning af fri bil skal ske inden for den ordinære genoptagelsesfrist på 3 år og 4 måneder. Landsskatteretten mente derfor, at sagen var forældet, men det var Landsretten altså ikke enig i. Landsskatteretten begrundede blandt andet sin afgørelse med følgende præmis:

”For at kunne anvende skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, er det en betingelse, at der er tale om et forhold, der er knyttet til relationen hovedanpartshaver-/selskabsforhold, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 2. Et forhold, der er knyttet til relationen direktør-/arbejdsgiverforhold, falder uden for anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 26, stk.5.”

Dommen er anket til Højesteret, hvorfor spørgsmålet om fristens længde ikke kan anses for endeligt afgjort, før Højesteret har talt.

Hvis Højesteret stadfæster dommen, er konsekvensen, at hovedaktionærer med mere end 50%-indflydelse i selskabet må tåle, at SKAT kan ændre gamle års beskatning af fri bil helt frem til 1. maj i det 6. år efter indkomstårets udløb. Dette betyder, at der kan være behov for at gemme kørebøger mv. i en tilsvarende årrække.
For andre skatteydere, herunder hovedaktionærer med lavere ejer- eller stemmeandel, gælder den korte ordinære frist for ændring af skatteansættelsen, så ændring af værdi af fri bil som hovedregel skal være varslet senest 3 år og 4 måneder efter indkomstårets udløb.

Dommen er et led i den række af sager, hvor SKAT har testet grænserne for hvilke dispositioner, der omfattes af den forlængede ligningsfrist.

En af disse sager er SKM 2012.221 HD, hvor Højesteret gav SKAT medhold i, at sager om rette indkomstmodtager, dvs. spørgsmålet om hvorvidt en indtægt skal anses for erhvervet af hovedaktionæren eller selskabet, må anses for en kontrolleret transaktion. SKAT har dermed i sager om rette indkomstmodtager den lange frist til at ændre skatteopgørelsen i sådanne sagstyper. Konsekvensen heraf er, at skatteyder risikerer, at den dobbelt- eller trippelbeskatning, som er konsekvensen af sager om rette indkomstmodtager kan ske op til 6 år tilbage.

Man skulle herefter antage, at konsekvensen af at anse sager om rette indkomstmodtager for en kontrolleret transaktion efter skattekontrollovens § 3B, er at dispositionen også omfattes af ligningslovens § 2, da bestemmelserne omfatter samme typer transaktioner mellem samme grupper af skatteydere. En sådan følgeslutning vil indebære, at skatteyder får ret til at reparere dobbeltbeskatningen ved at påtage sig betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5. Dette er SKAT imidlertid ikke enig i, at Højesteret har taget stilling til, og afklaringen heraf må afvente de retssager, som verserer om spørgsmålet.

Modsat kom byretten i SKM 2014.29 BR frem til, at en sag om maskeret udlodning ikke var omfattet af den forlængede ligningsfrist, da der efter rettens opfattelse ikke var tale om en kontrolleret transaktion. Det var reelt en sag om rette omkostningsbærer, hvor hovedaktionæren havde ladet sit selskab betale vinduer i aktionærens private bolig. SKAT fik dog medhold i sagen alligevel, idet byretten fandt, at skatteyderen i den pågældende sag havde handlet groft uagtsomt, hvorfor fristen for ændring af gamle års skatteansættelse var udskudt som følge heraf, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 5.

Selvom SKAT har fået medhold i Højesteret og nu Landsretten i sin opfattelse i to sagstyper, har SKAT for byretten tabt i en anden sagstype. Sammenfattende må anvendelsesområdet for den forlængede ligningsfrist derfor indtil videre anses for uafklaret, da de offentliggjorte domme i et vist omfang er indbyrdes modstridende.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *