Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Fristen i skatteforvaltningsloven § 48 stk. 3 og klagevejledning efter forvaltningsloven § 26

3.08.15 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Øjvind Hulgaard

Fristoverskridelser i skattesager medfører normalt, at Kammeradvokaten nedlægger påstand om afvisning – og ofte får han medhold heri. Det sker dog, at der ikke gives medhold, som det ses nedenfor.

En kendelse fra Retten i Randers (kendelse af 14. januar 2015 i sag BS-2-1181/2014) viser, at der stilles skærpede krav til forvaltningens formulering af vejledning for sagsanlæg i visse tilfælde. Særligt når afgørelsen ikke fremsendes hurtigst muligt, bør datoen for fristen for sagens indbringelse anføres. Er datoen ikke anført, og er afgørelsen fremsendt næsten en uge efter, den er truffet, skal 3-måneders fristen først regnes fra skatteborgerens modtagelse af afgørelsen.

Ifølge skatteforvaltningsloven § 48 stk. 3, 1. pkt. kan en endelig administrativ afgørelse ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Særlige forhold kan dog medføre, at 3-måneders fristen først skal regnes fra modtagelsen af afgørelsen.

I denne sag havde Vurderingsankenævnet truffet afgørelse i en sag om vurdering af grund- og ejendomsværdien den 25. juni 2014. Afgørelsen blev fremsendt til skatteborgeren den 1. juli 2014 af Skatteankestyrelsen. Fremsendelsesbrevet, der var dateret 1. juli, havde overskriften ”Afgørelse”. Afgørelsen af 25. juni var vedlagt fremsendelsesbrevet. I fremsendelsesbrevet var en vejledning om sagsanlæg formuleret således ”Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsens dato. Reglerne om domstolsprøvelse fremgår af skatteforvaltningsloves §§ 48-49”.

Skatteborgerens rådgiver havde bedt om aktindsigt i sagen den 3. september og rykket for svar på anmodning om aktindsigt den 12. september. I både anmodningen om aktindsigt og rykkeren var anført ”af hensyn til udløbet af fristen for sagsanlæg d. 30. september 2014.” Anmodningen om aktindsigt blev behandlet af den samme person ved Skatteankestyrelsen, som havde udfærdiget vejledningen om sagsanlæg i sagen. Stævning i sagen blev sendt til retten pr. mail den 25. september 2014 kl. 15:07. Det var 7 minutter efter rettens lukketid kl. 15:00. Originalstævning blev modtaget af retten den 26. september.

Retten fastslog, at fristen for sagsanlæg, jf. skatteforvaltningsloven § 48 stk. 3, skulle regnes fra afgørelsens dato den 25. juni, og fristen derfor udløb den 25. september. Retten fastslog også, at der i forbindelse med afgørelsen skulle gives klagevejledning, jf. forvaltningsloven § 26. Retten henviste i sin kendelse i den forbindelse til Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (VEJL nr. 11740 af 04/12/1986), pkt. 213, og fastslog, at afgørelsen ikke blev meddelt parten hurtigst muligt, og særligt i dette tilfælde burde det i klagevejledningen have været angivet, hvilken dag (dato) sagen skulle være indbragt. Under disse omstændigheder skulle fristen først regnes fra skatteborgerens modtagelse af brevet, og indbringelse den 26. september var herefter rettidig.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *