if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skattefrihed for porteføljeaktier

24.04.23 | Aktionærer, Skatter og afgifter

Af Selina Musa

Formålet med skattefrihed for porteføljeaktier er at lette vækstvirksomheders mulighed for at tiltrække risikovillig kapital, da investor får et ekstra incitament til at investere, når en fremtidig aktieavance bliver skattefri.

Udgangspunktet er, at der er en generel skattefrihed for selskabers avancer på unoterede aktier og anparter, uanset ejerandel og ejertid. Selskaber er alene skattepligtige af avancer på børsnoterede porteføljeaktier og unoterede porteføljeaktier, der omfattes af de indførte værnsregler. Se mere om værnsreglerne nedenfor.

I 2013 blev beskatningen af selskabers porteføljeaktier (som er aktier eller anparter i selskaber, hvor ejerselskabets ejerandel er mindre end 10 %) ligestillet med beskatningen af aktier eller anparter, hvor selskabet ejer 10 % eller mere af selskabskapitalen.

Selskabers tab på porteføljeaktier er ikke fradragsberettigede længere.

Ændringen vedrørte kun unoterede porteføljeaktier, og således ikke selskabers mindre investeringer i børsnoterede (eller i øvrigt noterede) papirer. Ændringen påvirkede heller ikke unoterede selskaber, hvis aktivitet (stort set) kun består i børsnoterede papirer. Højst 85 % af porteføljeselskabets regnskabsmæssige aktiver (gennemsnitligt over et regnskabsår) må være placeret i aktier, der handles på et reguleret marked mv., hvis aktierne i selskabet skal kunne afstås skattefrit.

 

Et overblik over skattefrie- og skattepligtige porteføljeaktier

Skattefrie porteføljeaktier Skattepligtige porteføljeaktier

Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i porteføljeselskabet.

 

Krav om at porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab, som er skattepligtigt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk selskab.

 

Højest 85 % af porteføljeselskabets regnskabsmæssige aktiver må være placeret i aktier.

Datterselskabsaktier.
  Koncernselskabsaktier.
  Konvertible obligationer.
  Tegningsretter til konvertible obligationer.
  Aktier ejet af et livsforsikringsselskab.

 

Udbytte

Udbytte på unoterede porteføljeaktier er fortsat skattepligtigt, uanset at aktiegevinsten er skattefri. For at værne mod spekulation i at sælge og genkøbe som alternativ til udbytteudlodninger, er der indsat en værnsregel, som indebærer, at en skattefri avance ændres til et skattepligtigt udbytte, hvis der sker salg og genkøb i samme selskab inden for 6 måneder, hvis salgssummen er højere end den nye købesum. Dette udløser en beskatning af forskellen mellem afståelsessummen pr. aktie og den nye anskaffelsessum som udbytte.

Udbytteskatten er imidlertid ændret fra og med den 1. januar 2016. Ved udbetaling af udbytte af skattefrie porteføljeaktier skal der kun indeholdes udbytteskat med 15,4 %. Tidligere var indeholdelsesprocenten på 22 %.

 

Har du spørgsmål?

Hvis der er spørgsmål til porteføljeaktier, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24.

 

Interesseret i mere læsning? Her finder du mere til dig, som aktionær. Herunder beskatning af aktionærlån og investorfradrag for private investorers investeringer i unoterede selskaber.

Læs også mere om skattesager og hvad vi kan yde advokathjælp til

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk