Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Lida Hulgaard

Jeg har været i advokatbranchen i henved 50 år – dvs. siden min eksamen fra Århus Universitet i 1965. Dog var jeg i 4 år kandidatstipendiat og siden lektor i skatteret på Århus Universitet. Her var det min hovedopgave at undervise og eksaminere de jurastuderende i kursusfaget skatteret. Det førte til, at jeg i 25 år har været medforfatter på den første egentlige lærebog i skatteret, som udkom første gang i 1975.

Min baggrund som underviser og forfatter i skatteret var en sjælden kombination i advokatverdenen og har givet mig mange interessante klienter og opgaver med skatteret som omdrejningspunkt, både bestyrelsesarbejde og arbejde i udvalg og kommissioner.

Udviklingen i advokatbranchen har været noget af en rejse: Da jeg i 1977 blev partner i Advokaterne Dalgas Avenue 46, dækkede alle advokater alle juridiske discipliner. Det var dengang i strid med advokaternes etiske regler at kalde sig specialist eller bare særligt interesseret i særlige juridiske emner. Selv de advokater, der i dag kalder sig generalister, har for længst forladt den tankegang at vide noget om alting, hvad der da også – dengang og nu – nærmest må karakteriseres som falsk varebetegnelse.

Min advokatbaggrund som generalist har medført, at jeg stadig ved lidt om meget. Siden min tid på universitetet har jeg dog koncentreret mig om skatteret, både om konkrete sager og i forbindelse med planlægning, f.eks. af generationsskifte af virksomheder.

For mig personligt har der været tale om en lang og varieret rejse: Fra partner i et mindre kontor på Dalgas Avenue i Århus via partner i provinsens største selvstændige advokatkontor, AROS Advokater i Århus, til partner i et af landets største kontorer, det nuværende Bech Bruun. Siden 2002 har jeg drevet advokatvirksomhed sammen med min søn, Øjvind, på det advokatkontor, som i dag hedder Hulgaard Advokater.

Mine opgaver aktuelt er dels at rådgive om generationsskifte og i skattesager, dels at være sparringspartner for kontorets skattespecialister, især i klagesager til Landsskatteretten og domstolene, endeligt at ekspedere dødsboer for afdøde klienter og deres pårørende. Selvom min advokatforretning er under afvikling, og jeg arbejder deltids og med flekstid, er jeg normalt på kontoret hver dag.

Jeg er fortsat nysgerrig og interesseret i kundernes og skatteborgerens problemer i sammenstødet med statens omsiggribende skattekrav og giver gerne et bud på, hvorledes sådanne konflikter kan løses.

Jeg kan heller ikke dy mig for at have en mening om samfundsudviklingen, især på det skatteretlige område. I 2014 skrev jeg eksempelvis en artikel om skattesagers udfald ved domstolene, statistisk set. En gennemgang af domme om skat, afsagt af Højesteret og Landsretterne i en 10 års periode fra 2002-2011, viste, at skatteyder kun får medhold helt eller delvis i ca. 15 % af sagerne, og at staten således får fuldt medhold i ca. 85 % af sagerne. Resultatet hos de enkelte dommere varierer i høj grad, fra medhold hos nogle dommere i ca. 25 % af sagerne til dommere, der i den-ne 10 års periode aldrig har givet en skatteyder medhold i noget som helst. Artiklen og den kritik, som min undersøgelse blev mødt med fra daværende højesteretspræsident Børge Dahl, er kommenteret af professor dr. jur. Jan Pedersen og fra min side fulgt op i en artikel i ”Den Evige Udfordring”, udgivet af Dansk Skattevidenskabelig forening i 2015.

Venligtsindede fagfæller har tildelt mig Magnusprisen i 2010 og Dreyers Fonds Hæderspris i 2015.

Jeg arbejder på vores kontor i Aarhus, og det er primært Marianne Work Bramsen, der varetager mine sager.

Se Lidas CV her.

Lida Hulgaard

Advokat (H)
Tel.dir.: +45 38 40 42 08
Mobil: +45 20 31 30 29
lh@hulgaardadvokater.dk