if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Fogedforbudsreglerne moderniseres

19.02.13 | 0 Kommentarer

Af Øjvind Hulgaard

Folketinget vedtog kort før jul en modernisering og styrkelse af reglerne om fogedforbud.

Fogedforbud anvendes, når man har behov for at forhindre en krænkelse af sine rettigheder. Der kan være tale om beskyttelse mod misbrug eller krænkelse af f.eks. patenter, varemærker, en aftalt konkurrenceklausul mv.

Forbuddet skal sikre mod, at en part krænker eller misbruger en anden parts rettigheder. Overtrædelse af forbuddet er derfor strafbart. Et fogedforbud skal følges op ved anlæggelse af retssag (justifikationssag) inden for 14 dage. Her skal det afgøres, om forbuddet er lovligt nedlagt. Ved anmodning om fogedforbud kræves der normalt sikkerhedsstillelse, som kan være ganske betydelig.

I de seneste års retspraksis har der vist sig en tendens til ikke kun at forbyde handlinger ved fogedforbud, men også at pålægge mere vidtgående pligter til at foretage eller tåle bestemte handlinger. Får man pålagt fogedforbud mod salg af en vare, kan det f.eks. samtidig blive krævet, at man tilbagekalder varer, der er solgt før fogedforbuddet. Et andet problem er, at bevisførelsen i fogedforbudssager kan være kompliceret og uden for fogedrettens sædvanlige kompetencer. Disse tendenser er bl.a. baggrunden for, at reglerne nu ændres, ligesom de nye bestemmelser skal sikre en mere kvalificeret juridisk bedømmelse.

Med de nye regler ændres retsplejeloven, idet reglerne indføres i et separat kapitel om ”Midlertidige afgørelser om forbud og påbud i en borgerlig sag”.

Hidtil har fogedforbud været en foreløbig afgørelse truffet af fogedretten. Fogedrettens kompetence flyttes nu til de almindelige domstole. Samtidig udvides Sø- og Handelsrettens kompetence til at omfatte fogedforbud inden for varemærke- og designkrænkelsessager.

Da kompetencen til at nedlægge fogedforbud er flyttet til de almindelige domstole, skal selve fogedforbuddet ikke efterfølgende prøves . Er man ikke enig i en afgørelse om fogedforbud, skal forbuddet afgøres ved kære. Fogedforbuddet skal som hidtil efterfølges af en retssag med henblik på en afklaring af, om den rettighed, som har givet anledning til forbuddet eller påbuddet, også rent faktisk består.

Yderligere sker der en udvidelse af gældende ret, idet der efter de nye regler i videre udstrækning kan nedlægges forbud mod eller påbud over for en part til at foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger.

Fogedretterne har generelt behandlet fogedforbudssager hurtigt. Hvorvidt byretterne har kapacitet til at fortsætte denne hurtige behandling, vil tiden vise.

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2013 og omfatter sager anlagt efter denne dato.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *