if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 

Hulgaard Advokater er et advokatkontor og behandler derfor personoplysninger om de kunder, vi betjener med vores juridiske ydelser.

Derudover behandler vi også personoplysninger om personer, der har relevans for de sager, vi har for vores kunder.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Hulgaard Advokater behandler disse personoplysninger og hvilke rettigheder, registrerede personer har i den forbindelse.

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det kan være alt fra navn og adresse over et foto af en person til bankoplysninger og CPR-nummer.

Alle sådanne personoplysninger er underlagt reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 

 

Hvad er formålet med behandlingen?

Formålet med vores behandling af persondata er at assistere vores kunder med juridisk rådgivning. 

 

Hvilke personoplysninger behandler Hulgaard Advokater?

Hos Hulgaard Advokater behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan bistå vores kunder. Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, varierer fra sagstype til sagstype. Vi behandler både almindelige og følsomme personoplysninger.

 

Hvad er retsgrundlaget?

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er følgende:

  • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den aftale om juridisk assistance vi har med en kunde, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi eller vores kunde kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Behandlingen af CPR-nummer følger af lovgivning, eller er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation, herunder over for offentlige myndigheder, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og 3

 

Videregives personoplysningerne?

Personoplysninger videregives kun til modparter, administrative klageorganer, domstole, offentlige myndigheder og andre i det omfang, det er relevant for vores assistance i vores kundes sag, eller hvis vi er forpligtede dertil efter lovgivningen, herunder hvidvaskloven ved mistanke om hvidvask og terrorfinansiering.

Vi gør opmærksom på, at vores bogholderi varetages eksternt, og at vi indgår i kontor-fællesskab. 

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Når en kunde henvender sig for at få vores rådgivning, opretter vi en fysisk og en digital sag, hvor henvendelsen vil blive gemt sammen med det sagsmateriale, som vi løbende modtager fra kunden og andre under sagens behandling. Her vil de personoplysninger, vi behandler i den konkrete sag, også blive opbevaret.

Dine personoplysninger opbevares så længe, vi yder assistance i din sag, eller opretholder et løbende kundeforhold. Ved ophør af vores assistance, opbevarer vi som udgangspunkt alle sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysningerne, i 10 år, da vi dels er forpligtede til opbevaring deraf i en passende periode efter de advokatetiske regler, og dels for at kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå en tvist i forhold til den assistance, vi har ydet. Personoplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, kan i relevante tilfælde opbevares i længere tid end 10 år. 

 

Hvilke rettigheder har en registreret?

Som registreret har man ret til at få indsigt i sine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Man har i visse tilfælde ret til at få slettet sine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få sine oplysninger udleveret digitalt. 

 

Kontakt

Ønsker en registreret at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder eller har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan vi kontaktes på: mail@hulgaardadvokater.dk. 

 

Klage

En registreret kan klage over behandling af sine personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk. 

 

Revidering af privatlivspolitik

Hulgaard Advokater forbeholder sig retten til at foretage ændringer i eller opdatere denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om vores privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os:

Hulgaard Advokater P/S
Tlf.   +45 38 40 42 00
E-mail:  mail@hulgaardadvokater.dk