Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skat af legater

11.04.14 | Skatter og afgifter | 11 Kommentarer

Af Lida Hulgaard

Skal modtagere af legater betale skat?

Ja, som udgangspunkt. Alle legatuddelinger fra det offentlige, legater, fonde og foreninger mv. er principielt skattepligtig indkomst hos modtageren. Skattens størrelse afhænger af modtagerens skatteforhold.

Der er dog undtagelser fra denne hovedregel. Her nævnes et par af dem:

Engangsbeløb er skattefri, hvis gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Skattefriheden gælder dog kun for et beløb på op til 25.000 kr. 85% af beløb herudover medregnes i den skattepligtige indkomst (læs mere i ligningslovens § 7 O).

Højesteret har afgjort, at arbejdslegater fra Statens Kunstfond ikke er omfattet af bestemmelsen. Selvom parterne var enige om, at et arbejdslegat måtte anses som en anerkendelse af modtagerens fortjenester, så var formålet med arbejdslegatet at give kunstneren arbejdsro til kommende arbejde. Det havde derfor ikke udelukkende karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjeneste (læs mere i SKM 2013.856 H).

Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, beskattes ikke, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet, til kost og logi mv. på studiestedet eller til betaling af undervisning og lignende. (læs mere i ligningslovens § 7 K, stk. 1-3).

Skal den, der udbetaler et legat, sende Indberetning til SKAT?

Ja. Legater er ikke A-indkomst, men B-indkomst. Selvom der ikke skal indeholdes kildeskat, skal de indberettes til SKAT med de relevante oplysninger, så SKAT kan identificere legatmodtageren. Indberetningspligten omfatter ikke kun penge, men også naturalydelser, der skal værdiansættes til markedsværdi (læs mere i bekendtgørelse nr. 1148 af 26/9 2013, § 11).

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

11 Kommentarer

 1. Hej

  Jeg er en helt almindelig privatperson, der ønsker at uddele et legat på mit gamle gymnasie. Jeg er utrolig meget i tvivl om hvordan det gøres bedst. Jeg overvejede at oprette en fond, men mine midler er begrænsede, og samtidigt vil jeg gerne beholde kontrollen over hvordan og hvorledes legatet bliver uddelt. Har jeg nogle muligheder, og hvis ja, hvilke?

  Venlige hilsner

  Svar
 2. Hej…
  Er førtidspensionist…Modtager jeg et legat på 15000 skal jeg kun betale skat af de fem ikke?
  Går det ud over min boligstøtte mm…
  Mvh Sari Mulford

  Svar
 3. Hej Hulgaard advokater jeg håber sådan i har lyst til at hjælpe mig.
  jeg lider af en kronisk sygdom og vil derfor prøve at søge et legat til at komme på en yogarejse hvor jeg også vil modtage uddannelse.
  da dette koster mere end 10.000 vil jeg derfor prøve at finde ud af hvor meget skat tager af dette.
  Hvis det er 47% som jeg læste et sted, så har jeg jo ingen mulighed for at tage afsted for det restende beløb. Hvad skal jeg gøre?
  Mvh Sarah

  Svar
  • Hej Sarah

   Udgangspunktet er rigtigt nok, at et beløb, du modtager fra en fond, vil være indkomstskattepligtigt.

   En undtagelse hertil er Ligningslovens § 7, nr. 22.

   Bestemmelsen indeholder en regel om skattefrihed på et beløb op til 10.000 kr., hvis legatet ydes fra en fra en fond, stiftelse, forening m.v., som er godkendt af beskæftigelsesministeren, og hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde.
   Såfremt du modtager et beløb, der overstiger 10.000 kr., vil det overskydende beløb være indkomstskattepligtigt.

   Vi vil derfor henvise dig til at søge støtte hos en sådan godkendt fond, hvis der er nogen, der støtter et tilfælde som dit.

   Du finder en liste over hvilke fonde, der er godkendt for året 2017 på skat.dk – Juridisk Vejledning – C.A.2.5.2.1 LL § 7 – Hædersgaver mv. – under punktet vedrørende Ligningslovens § 7, nr. 22.

   Med venlig hilsen

   Aske Lund Pedersen

   Svar
 4. Hvordan er reglerne om beskatning af danske forsknings bevillinger der dækker personligeudgifter (svarende til løn) men ikke inkluderer et dansk ansættelsesforhold og som kræver ophold i udlandet i hele bevillingsperioden?

  Svar
  • Hej Signe, jeg leder i øjeblikket efter svar på samme spørgsmål, tænker at det er det internationale legat fra DFF du henviser til. Hvis du har fået et endeligt svar på dette vil jeg meget gerne høre fra dig! Mvh

   Svar
  • Hej Signe og Kasper

   Det er et kompliceret spørgsmål, hvor svaret afhænger af situationen.

   I kan f.eks. hente inspiration i den afgørelse, som Skatterådet traf i 2013 vedrørende forskning i Schweiz. Afgørelsen er offentliggjort af SKAT i SKM 2013.22 SR.

   De emner, som spørgsmålet rejser er bl.a. følgende:

   Skattepligt: Hvis den fulde skattepligt til Danmark fortsat består, så beskattes modtagerens løn som udgangspunkt i Danmark.

   Om den fulde skattepligt består eller ej, afhænger af, om bopælen i Danmark opretholdes under udlandsopholdet, f.eks. fordi modtageren beholder sin bolig eller den nærmeste familie bor her.

   Den dobbeltbeskatningsoverenskomst, som Danmark har indgået med værtslandet, kan indeholde andre relevante bestemmelser. Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med de forskellige lande er ikke ens.

   Ansættelsesforholdet i Danmark har også betydning, jf. ligningslovens § 33A. Der gælder særlige regler, hvis man er udsendt af en offentlig myndighed.

   Nogle udgifter kan trækkes fra uden dokumentation, andre forudsætter, at man har dokumentation.

   Det er muligt at indhente bindende svar hos SKAT om den konkrete situation. Det vil jeg anbefale jer at gøre, da det er vigtigt for jer at kende den skattemæssige stilling på forhånd.

   Vi har ført flere sager, hvor problemerne først viste sig bagefter, og det er ikke hensigtsmæssigt.

   Lida Hulgaard

   Svar
 5. Spørgsmål til legater.
  Tak for jeres ovennævnte forklaring, men hvordan er det med engangslegater til ophold på specialskoler?
  Min datter er 15 år.
  Et legat givet til et år på en special efterskole for ordblinde på 60.000,- blev beskattet med 10.000,- kan det være rigtigt,

  Svar
  • Hej Sanne

   Jeg forstår spørgsmålet således, at din datter har fået et legat til et skoleophold fra en fond eller lignende, ikke som arv fra et dødsbo.

   Legater, som ikke kommer fra dødsboer, er skattepligtig indkomst hos modtageren.

   Derfor kan det godt passe, at din datter er pålagt skat af beløbet.

   Hun har et personfradrag på ca. 33.000 kr., så hvis hun ikke har andre indtægter, udgør skatten omkring 40 % af det overskydende beløb.

   Lida Hulgaard

   Svar
 6. Det jeg gerne vil vide er: Jeg er bekendt med et testamente lige nu, hvor der står at en række personer skal arve som et legat eksempelvis kr. 100.000 pr. arver. Er det boet, der skal betale skatten, eller er det arvetager, og hvad er skatteprocenten?

  Svar
  • Hej Henning

   Dødsboer betaler boafgift af al arv, der tilfalder arvingerne. Større boer er desuden skattepligtige, d.v.s. betaler indkomstskat, avanceskat m.v.

   Jeg går ud fra, at dit spørgsmål handler om boafgiften, der i 1996 afløste arveafgiften.

   Boafgiften opgøres i den boopgørelse, som dødsboet skal indlevere til skifteretten. Afgiften beregnes endeligt af skifteretten og betales direkte fra dødsboet til skifteretten.

   Hvis ikke andet er bestemt, får arvingerne kun udbetalt deres nettoarv efter fradrag af boafgiften. Når der er tale om legatbeløb som beskrevet i dit spørgsmål, kan afdøde dog i sit testamente have bestemt, at dødsboet og ikke legatmodtageren skal afholde boafgiften, således at legatmodtageren skal have hele det testerede beløb udbetalt.

   I så fald bliver det de øvrige arvinger, der belastes den boafgift, som hviler på det omtalte legat.

   Størrelsen af boafgiften afhænger af arvingernes slægtsskab med afdøde. Hovedreglerne er:

   0%:
   Arv til afdødes ægtefælle
   Arv til godkendte, almennyttige fonde m.v.

   15%
   Arv til afdødes børn m.v.
   Arv til afdødes forældre
   Arv til visse samlevere, fraskilte ægtefæller m.v.

   36,25%
   Arv til alle andre. Afgiften er sammensat af boafgift og tillægsboafgift.

   For visse medlemmer af afdødes familie gælder, at de kan overtage afdødes erhvervsvirksomhed med en boafgift på 13%. Denne procent nedtrappes til 5% ved død i 2020.

   Lida Hulgaard

   Svar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *