if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Ny planlov kan betyde udvidet skattepligt for pensionister i udlandet

3.08.20 | Skatter og afgifter

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Umiddelbart før sommerferien 2016 havde regeringen med sin aftale om liberalisering af planloven aftalt bl.a. at ændre reglerne for, hvornår pensionister får ret til at bruge deres sommerhus som helårsbolig.

Som reglerne var før ændringen, skulle man som pensionist have ejet sit sommerhus i mindst otte år, før man kunne få lov til at benytte det til helårsbeboelse. Med ændringerne i planloven blev minimumsejertiden reduceret til et år.

 

En fordel eller ulempe for pensionister?

Det lyder umiddelbart som gode nyheder for de pensionister, som gerne vil bruge deres sommerhus hele året.

Det kan imidlertid give store problemer for de pensionister, som vælger at flytte til udlandet samtidig med, at de beholder deres sommerhus eller for udlandsdanskere, som efter deres fraflytning får et sommerhus til rådighed.

Efter dansk skattelovgivning og Skattestyrelsens praksis på området fastholdes fuld skattepligt til Danmark, hvis man ikke ”opgiver sin helårsbolig” ved fraflytning. Her kan således opstå nye problemer for pensionister, der ønsker at flytte til udlandet.

For personer, der allerede er fraflyttet, statueres der fuld skattepligt til Danmark og dermed ”tilflytning”, hvis man har en helårsbolig til rådighed herhjemme (bopæl) og ”tager ophold”.

Normalt kan man godt eje et sommerhus, uden at det i skattemæssig forstand betragtes som en bopæl. Men hvis sommerhusets stand og størrelse gør, at det kan benyttes som helårsbolig, kan det i det enkelte tilfælde vurderes som værende en helårsbolig.

Det er planlovgivningens regler der danner grundlag for vurderingen af, om et sommerhus kan benyttes som helårsbolig.

Et af kriterierne for, om Skattestyrelsen vurderer, at man er fuldt skattepligtig til Danmark, er om opholdet i Danmark ikke kan anses som ”kortvarige ophold på grund af ferie eller lign.”. Efter praksis defineres ophold som et uafbrudt ophold i mere end tre måneder eller flere ophold på samlet set mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder.

Pensionister, der er bosat i udlandet, og som ikke er skattepligtige til Danmark, kan derfor ende med at blive fuldt skattepligtige til Danmark, fordi de ejer et sommerhus i Danmark, som de i henhold til de gunstigere regler i planloven får ret til at bruge som helårsbolig, og fordi de opholder sig i Danmark i længere perioder end bare korte ferieophold.

Du kan læse mere om hvornår du indtræder i fuld skattepligt ved tilflytning her eller om de skattemæssige konsekvenser ved fraflytning her.

 

Praksis

I 2017 offentliggjorde Skattestyrelsen et nyt styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året. Dette styresignal er imidlertid ophævet, da indholdet er indarbejdet i Den Juridiske Vejledning.

Pensionister, der fraflytter Danmark, skal ikke afstå deres sommerhus for at komme ud af den fulde skattepligt, medmindre sommerhuset tillige har været anvendt som helårsbolig inden fraflytningen. Dvs. Skattestyrelsen lægger både vægt på den formelle ret efter planloven, men ligeledes sommerhusets nuværende- og tidligere anvendelse.

Udgangspunktet er, at et sommerhus ikke statuerer bopæl for pensionister, der efter 1 års ejertid lovligt kan benytte dette som bolig for hele året, jf. planloven. Der gælder dog visse undtagelser hertil:

For pensionister, der fraflytter Danmark, vil vurderingen af bopæl tage udgangspunkt i den pågældendes tidligere og/eller nuværende anvendelse af sommerhuset. Hvis sommerhuset har tjent som bolig for den pågældende, vil bopælen blive anset for bevaret ved fraflytning, jf. TfS 1985, 169 LSR. I dette tilfælde skal vedkommende afstå sit sommerhus i forbindelse med fraflytningen, for at undgå den fulde skattepligt til Danmark.

Hvis den pågældendes ægtefælle forbliver i Danmark og tager bolig i sommerhuset, vil bopælen ligeledes anses for bevaret, jf. SKM2009.583.BR.

For pensionister, som tilflytter Danmark, vil vurderingen tage udgangspunkt i sommerhusets anvendelse samt hvorvidt det er egnet til helårsbeboelse. Bedømmelsen af et sommerhus’ egnethed som helårsbolig foretages på baggrund af en konkret vurdering af blandt andet sommerhusets opførelsesår, stand, størrelse, mv.

Selvom et sommerhus ikke er godkendt som helårsbolig kan det efter en konkret vurdering lægges til grund, at sommerhuset er egnet til helårsbeboelse. I SKM2016.10.HR fandt Højesteret, at sommerhuset var forsynet med telefon, internet, kabel-tv samtidig med at sommerhusets stand og størrelse dermed muliggjorde en helårsbeboelse.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk eller Selina Musa på tlf. 42 13 42 19 eller på sm@hulgaardadvokater.dk.

 

 

 

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk