if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Nye regler om job-, kunde- og konkurrenceklausuler

01.02.21 | Ansættelsesforhold, Drift & jura

Af Kristine Mølgaard Mogensen

Den 1. januar 2016 trådte de nye regler om job-, kunde og konkurrenceklausuler i kraft som følge af vedtagelsen af lov om ansættelsesklausuler. Reglerne finder anvendelse for klausuler, der indgås fra dette tidspunkt. For kunde- og konkurrenceklausuler, der er indgået før den 1. januar 2016, reguleres de for funktionærer fortsat af funktionærlovens hidtidige bestemmelser.

 

Alle medarbejdere omfattet

Som følge af de nye regler vil alle medarbejdere – og ikke kun funktionærer som tidligere – være omfattet af reguleringen af job-, kunde og konkurrenceklausuler.

De nye regler medfører en justering af kredsen af medarbejdere, der kan pålægges en konkurrence- og kundeklausul. Hidtil har det fulgt af funktionærloven, at kun ”betroede medarbejdere” kan pålægges kunde- og konkurrenceklausuler. I lov om ansættelsesklausuler er dette afgrænset til ”særligt betroede medarbejdere” (og medarbejdere der har lavet en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en opfindelse).

 

Jobklausuler forbudt

Jobklausuler (dvs. klausuler om at medarbejderen ikke må tage ansættelse i en specifik virksomhed) er efter de nye regler forbudt, dog med de hidtil gældende undtagelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor sådanne klausuler kan aftales for begrænsede perioder.

 

Tidsbegrænsning

Hvis medarbejderen kun er omfattet af enten en kunde- eller konkurrenceklausul, skal klausulen efter de nye regler maksimalt kunne opretholdes i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet. For medarbejdere, der er omfattet af både en kunde og konkurrenceklausul (en ansættelsesklausul), er den maksimale gyldighedsperiode begrænset til 6 måneder efter fratrædelsen. Der er her tale om markante ændringer i forhold til tidligere.

 

Kompensation

Bestemmelserne vedrørende kompensation for klausulerne er også ændret. For de virksomheder, der normalt bruger enten en kunde- eller konkurrenceklausul med en gyldighedsperiode på 6 måneder eller derunder, er det med de nye regler ”billigere” at opretholde klausulen, hvorimod det er ”dyrere” for de virksomheder, der normalt anvender begge klausuler og/eller med lang gyldighedsperiode. Virksomhederne bør altså i højere grad nøje vurdere, hvad behovet er i forhold til den enkelte medarbejder.

Som kompensation for en eventuel klausul modtager medarbejderen et månedligt beløb svarende til mindst 40 procent af vedkommendes løn på fratrædelsestidspunktet, hvis klausulen har en varighed på op til 6 måneder. Hvis klausulen har en varighed på mellem 6 og 12 måneder, eller der er tale om en ansættelsesklausul (kombineret kunde- og konkurrenceklausul), skal kompensationen udgøre mindst 60 procent af lønnen på fratrædelses-tidspunktet.

Kompensationen for de første to måneder efter medarbejderens fratrædelse skal betales som et engangsbeløb og skal ske senest på fratrædelsestidspunktet. Medarbejderen har ret til engangsbeløbet for de første to måneder efter fratrædelsen, selvom medarbejderen har påtaget sig andet passende arbejde. Selvom medarbejderen påtager sig andet passende arbejde, har medarbejderen fortsat ret til en månedlig kompensation. Denne udgør mindst 16 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet for en kunde- eller konkurrenceklausul, der opretholdes i maksimalt 6 måneder efter fratrædelsen, mens den udgør mindst 24 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet for en kunde- eller konkurrenceklausul, der opretholdes i de maksimale 12 måneder, samt for en ansættelsesklausul med de maksimale 6 måneders varighed.

 

Kontakt

Hvis du overvejer at pålægge dine medarbejdere kunde- og/eller konkurrenceklausuler, så kontakt Kristine Mølgaard Mogensen på kmm@hulgaardadvokater.dk for en drøftelse af konsekvenserne for din virksomhed.

 

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk