if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

I Danmark er der en række exitbeskatningsregler (fraflytningsbeskatningsregler), som man skal være særligt opmærksom på. Disse regler er særligt relevante, hvis man f.eks. er flyttet til Italien for at bo med sin kæreste, men har beholdt sine aktier i et dansk selskab eller hvis man opholder sig mere i sit hus i Frankrig end i Danmark.

 

Exitbeskatningsreglerne finder anvendelse i forskellige situationer:

  • Hvis du som skatteyder fraflytter Danmark og dermed ophører med at være fuldt skattepligtig.
  • Hvis du som skatteyder anses for at være hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I disse tilfælde anses aktiverne for at være afhændet på fraflytningstidspunktet. Dvs. afhændet til handelsværdi på fraflytningstidspunktet.

Det klare udgangspunkt er, at alle aktiver skal beskattes. Der gælder dog visse undtagelser og særregler hertil, som finder anvendelse hvis Danmark stadig har beskatningsretten, eller hvis der er tale om aktieavancer, kursgevinster eller medarbejderaktier.

 

Skatteyder fraflytter Danmark

Et afgørende moment er, hvorvidt du som skatteyder stadig er fuldt skattepligtig til Danmark. Her foretages en sædvanlig afgrænsning af din objektive og subjektive skattepligt. Dvs. hvorvidt du har en helårsbolig til rådighed, og hvorvidt det er hensigten at fraflytte Danmark.

 

Skatteyder er hjemmehørende i udlandet

Derudover kan en dobbeltdomicil-situation udløse exitbeskatning. Det afgørende er her, hvor du som skatteyder er hjemmehørende efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dobbeltdomicil betegner en situation, hvor du er fuldt skattepligtig til både Danmark og udlandet.

Denne situation løses ved hjælp af dobbeltoverenskomsternes såkaldte tie-breaker regel, hvor man skal undersøge en række kriterier for at afgøre, hvor du som skatteyder reelt er hjemmehørende. Her tages der udgangspunkt i forskellige momenter, såsom hvor du har en fast bolig til rådighed, dit midtpunkt for livsinteresser, mv.

 

Skattemæssige konsekvenser ved exitbeskatning

Hvis du ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark eller er hjemmehørende i udlandet, vil du blive exitbeskattet.

Et aktiv beskattes dermed som om det var blevet afstået, mens ejeren var skattepligtig til Danmark. Aktivets beskatning beregnes som forskellen mellem købsprisen eller markedsprisen, da aktivet blev skattepligtigt til Danmark og markedsprisen på tidspunktet, hvor Danmark mistede beskatningsretten. Dvs. der sker en hypotetisk realisationsbeskatning, som om aktivet er afstået.

Du er dermed forpligtet til at betale skatten, selvom der ikke sker en reel afståelse, hvilket kan have væsentlige skattemæssige konsekvenser, hvis aktiverne har en høj værdi.

 

 

Henstandsordning

Når du efter fraflytning bliver skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS-land, kan du under visse betingelser vælge at få henstand med skatten. Det vil sige at du kan udskyde betalingen af skatten.

 

Står du i en situation, hvor du er ved at flytte til Danmark, så læs mere om hvornår du indtræder i skattepligt ved tilflytning her

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din fraflytning og eventuel henstandsordning, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Du kan også læse mere om Hulgaard Advokaters tilgang til skatterådgivning her

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk