if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Nye regler vedrørende boligudlejning 2023

Af Viktorija Rajovic & Kristina Meier Risbjerg

2022 blev året for en sammenskrevet lejelov. I denne artikel gøres status over de nye regler, der har betydning ved udlejningsejendomme og særligt ift. udlejning af boliger.

 

Vedtaget: Autoriserede standardblanketter for lejeaftaler

I 2022 blev der vedtaget en ny lejelov, som har til formål at sammenskrive de dagældende regler om forholdet mellem udlejer og lejer.

Den nye lejelov er trådt i kraft pr. 1. juli 2022 og har medført, at der skal bruges en ny standardblanket for lejeaftaler.

Fra den 1. januar 2023 skal Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede standardblanket typeformular A, 10. udgave anvendes for beboelseslejemål. Derved erstattes den tidligere typeformular A, 9. udgave. Typeformularen skal anvendes ved udlejning, hvor der anvendes blanketter, jf. lejelovens § 14. Der var indtil 1. januar 2023 en overgangsperiode, hvor begge udgaver kunne anvendes.

Fra og med den 1. januar 2023 er det dog udelukkende den autoriserede standardblanket typeformular A, 10. udgave, der anses for at være autoriseret.

 

Det afgørende i forhold til overholdelse af disse datoer er aftaletidspunktet, hvilket for lejeaftaler oftest vil være underskriftsdatoen på lejekontrakten, og dermed ikke datoen for lejeperiodens start.

Den nye typeformular A, 10. udgave er blevet ændret, så den blandt andet er tilpasset lejelovens nye paragrafhenvisninger.

 

Vedtaget: Loft over huslejestigninger

Den 22. september 2022 blev der af Folketinget vedtaget et lovforslag, som indfører et 2-årigt loft over huslejestigninger i boliglejemål. Loftet over huslejestigninger betyder, at private udlejere, som anvender nettoprisindeksering, ikke må hæve lejen med mere end 4 % om året de næste to år. Lovforslaget trådte i kraft den 30. september 2022.

Der gælder dog en undtagelsesbestemmelse for udlejer, hvorefter der gives mulighed for at hæve huslejen med mere end 4 % pr. år.

For at anvende denne undtagelse, skal udlejeren kunne dokumentere, at en stigning på 4 % ikke er tilstrækkelig til at dække stigningen i ejendommens driftsudgifter sammenlignet med tilsvarende driftsudgifter for året forinden. Det er en betingelse, at driftsudgifterne er ”rimelige og nødvendige”.

Såfremt udlejer regulerer lejen med mere end 4 %, betyder dette, at udlejeren skal opfylde en række administrative krav. Ved meddelelsen om regulering af lejen skal udlejeren skriftligt:

  • 1) oplyse om grunden til lejeforhøjelsen,
  • 2) fremlægge en beregning af grundlaget for lejeforhøjelsen og
  • 3) fremvise dokumentation for stigningerne i de ”rimelige og nødvendige” driftsudgifter.

Lejeren eller en beboerrepræsentation har mulighed for at afprøve huslejereguleringen ved Huslejenævnet. Sagen kan endvidere føres ved domstolene.

Udlejer har ikke krav på den del af lejeforhøjelsen, der overstiger 4 %, førend der foreligger en endelig afgørelse.

 

 

Ikke vedtaget: Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance

Der blev den 5. oktober 2022 fremsat lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, så løbende værdistigninger eller -fald på ejendommene medregnes i indkomstopgørelsen. Det drejer sig om udlejningsejendomme, hvor der udlejes mere end 50 %, og hvor selskabets ejendomsportefølje beløber sig til mere end 100 mio. kr.

Forslaget skulle træde i kraft pr. 1 januar 2023, hvorfor værdiansættelsen af ejendommene pr. denne dato var særdeles afgørende. Lovforslaget er bortfaldet, dels pga. folketingsvalget og dels fordi det efterfølgende i regeringsgrundlaget for 2022 blev besluttet, at regeringen vil annullere den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavance.

 

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål til de ændrede regler eller i øvrigt har brug for sparring og rådgivning om boligudlejning.

Du kan også læse mere omkring erhvervslejeret og hvad vi kan hjælpe med her

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk