if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Forbud

19.02.23 | Drift & jura

Af Øjvind Hulgaard

Et forbud anvendes, når man har behov for at forhindre en krænkelse af sine rettigheder. Der kan være tale om beskyttelse mod misbrug eller krænkelse af f.eks. patenter, varemærker, en aftalt konkurrenceklausul mv.

Et forbud er således en midlertidig afgørelse, hvor man som borger eller virksomhed kan forhindre krænkelser af sine rettigheder midlertidigt, hurtigt og effektivt. Forbuddet skal sikre mod, at en part krænker eller misbruger en anden parts rettigheder. Overtrædelse af forbuddet er derfor strafbart. Et forbud skal følges op ved anlæggelse af retssag (justifikationssag) inden for 14 dage. Her skal det afgøres, om forbuddet er lovligt nedlagt. Ved anmodning om forbud kræves der normalt sikkerhedsstillelse, som kan være ganske betydelig.

I retsplejeloven er der indført et separat kapitel om ”Midlertidige afgørelser om forbud og påbud i en borgerlig sag”. Dette kapitel er indført for at sikre en mere kvalificeret juridisk bedømmelse, da der tidligere havde vist sig en tendens til ikke kun at forbyde handlinger ved forbud, men også at pålægge mere vidtgående pligter til at foretage eller tåle bestemte handlinger. F.eks. hvis man fik pålagt forbud mod salg af en vare, kunne det f.eks. samtidig blive krævet, at man tilbagekaldte varer, der var solgt før forbuddet. Et andet problem var, at bevisførelsen i forbudssager var kompliceret og uden for fogedrettens sædvanlige kompetencer.

 

Kompetencen

Kompetencen ligger nu hos de almindelige domstole samtidig med at Sø- og Handelsretten har kompetence til at omfatte forbud inden for varemærke- og designkrænkelsessager.

Da kompetencen til at nedlægge forbud ligger hos de almindelige domstole, skal selve forbuddet ikke efterfølgende prøves. Er man ikke enig i en afgørelse om et forbud, skal forbuddet afgøres ved kære. Forbuddet skal efterfølges af en retssag med henblik på en afklaring af, om den rettighed, som har givet anledning til forbuddet eller påbuddet, også rent faktisk består.

Yderligere kan der nedlægges forbud mod eller påbud over for en part til at foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger.

Læs mere om Immaterielle rettigheder og varemærker her

 

Behandling af forbudssager

Det klare ønske er, at behandlingen af forbudssager sker hurtigt. Derfor bliver man indkaldt til et telefonmøde med modparten hurtigst muligt, når retten har forkyndt anmodningen. På telefonmødet bliver sagens videre forløb drøftet, hvorefter der fastsættes frister og aftaler samt aftalt tid til hovedforhandlingen. Derefter vil retten optage sagen til kendelse, hvor man så vidt muligt bliver oplyst, hvornår denne vil foreligge. Hvis ikke du allerede har anlagt en civilretlig sag, skal dette senest gøres inden for 14 dage.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir.: 38 40 42 48
Mobil:  42 13 42 48
maj@hulgaardadvokater.dk