if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Bitcoins og anden kryptovaluta

Af Lars Lauge Nielsen

Bitcoins og andre former for kryptovaluta er blevet populært. Dette ses også inden for skatteretten, hvor der løbende bliver offentliggjort nye sager omkring beskatning af gevinst og tab i forbindelse med handel med kryptovaluta.

Tilbage i 2019 fik Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger omkring handel med kryptovaluta i Danmark foretaget fra den 1. januar 2016. Køber eller sælger du kryptovaluta, skal du som hovedregel indberette både gevinsten og tabet til Skattestyrelsen. Du kan læse nærmere om Skattestyrelsens tilladelse til indhentning af oplysninger omkring kryptovaluta her.

 

Hvad er bitcoins og kryptovaluta?

Bitcoins er et online betalingssystem og en virtuel valuta, og er nok stadig den mest kendte form for kryptovaluta.
Kryptovaluta er en samlebetegnelse for de forskellige decentrale betalingsmidler, der bygger på blockchain-teknologi, og som ikke er knyttet til nogen officiel valuta.

Der findes i dag et utal af forskellige former for kryptovaluta, herunder kan bl.a. nævnes ethereum, monero, ripple, altcoin, litecoin og dash.

Kryptovaluta forhandles på forskellige online kryptobørser, hvor man skal oprette en profil. Når profilen godkendes, vil man herefter have adgang til at købe og sælge kryptovaluta.

 

Den skattemæssige behandling

Der findes ingen særregler for beskatning af gevinst og tab på kryptovaluta. Den skattemæssige behandling sker derfor efter reglerne i statsskatteloven.

Kryptovaluta behandles på forskellige måder rent skattemæssigt. Det afgørende for beskatningsmåden vil være hensigten med erhvervelsen af kryptovalutaen. Den skattemæssige behandling er dog ikke helt uvæsentlig, idet kryptomarkedet hurtigt kan give store udsving.

Alt afhængig af de konkrete omstændigheder kan kryptovaluta blive behandlet efter reglerne omkring:

  1. Spekulation
  2. Næring
  3. Formuegode
  4. Gave
  5. Finansielle kontrakter

 

Nedenfor vil der blive givet et nærmere indblik i reglerne herfor.

 

 

Spekulation

Køb og salg af kryptovaluta anses som hovedregel for spekulation.

Det betyder, at hensigten med erhvervelsen af kryptovaluta har været at opnå en fortjeneste ved et senere salg. Det er imidlertid ikke en betingelse, at spekulationshensigten har været det eneste formål med erhvervelsen, ligesom det ikke er en betingelse, at spekulation er hovedformålet hermed.

Vurderer skattemyndighederne, at kryptovaluta skal anses for omfattet af disse regler, medfører det, at du vil blive beskattet af fortjenesten som personlig indkomst, ligesom du vil have ret til et ligningsmæssigt fradrag.

 

 

Næring

Som undtagelse til hovedreglen omkring spekulation findes der flere undtagelser. Den første undtagelse er, at kryptovaluta kan anses for erhvervet som led i næring. Herved forstås at skatteyderen har erhvervet kryptovaluta med henblik på videresalg, og at der er tale om en professionel, omfattende og systematisk omsætning af kryptovaluta, der netop sker med henblik på opnå en fortjeneste ved et senere videresalg.

Anser skattemyndighederne kryptovaluta for omfattet af disse regler vil det betyde, at fortjeneste ved salg af kryptovaluta vil være skattepligtigt, ligesom et tab vil være fradragsberettiget. Tabet vil kunne fratrækkes i den personlige indkomst. Det må dog antages, at det vil være vanskeligt at komme igennem med en påstand herom.

 

Formuegode

Derudover er der i praksis set et eksempel på, at kryptovaluta er blevet anset for værende et formuegode.

Hvis skattemyndighederne anser forholdet for omfattet heraf medfører det, at realiserede avancer på kryptovaluta ikke er skattepligtige, ligesom realiserede tab ikke er fradragsberettigede.

 

Gave

I praksis er der også set et eksempel på, at kryptovaluta er blevet behandlet som en gave, idet skatteyderen havde modtaget to Bitcoins i julegave af sin kæreste.

Hvis skattemyndighederne mener, at forholdet er omfattet af reglerne herom, vil kryptovaluta kunne realiseres skattefrit. Det må antages, at Skattestyrelsen vil foretage en intensiv prøvelse af, hvorvidt der reelt er tale om kryptovaluta modtaget som en gave.

 

Finansielle kontrakter

Foruden disse regler findes der endvidere særregler omkring finansielle kontrakter i kursgevinstloven, og erhvervelse og salg af kryptovaluta kan i helt særlige tilfælde anses for omfattet heraf.

Dette er bl.a. blevet set i praksis i tilfælde, hvor en skatteyder havde investeret i Bookcoins, hvor værdien af Bookcoins blev reguleret efter udviklingen i sølvprisen. De pågældende Bookcoins kunne sælges ved konvertering til amerikanske dollars eller sølvbarer, der blev opbevaret i et af Bookcoins depoter. Der eksisterede således en mængde sølvbarer, svarende til de udstedte Bookcoins, og Bookcoins adskilte sig derved fra Bitcoins ved, at der var et underliggende aktiv opbevaret i udbyderens depot. På baggrund heraf fandt skattemyndighederne, at Bookcoins var omfattet af reglerne i kursgevinstloven.

Anses kryptovaluta for omfattet af reglerne herom, vil det medføre, at der skal foretages en løbende beskatning (lagerbeskatning), hvorved gevinst og tab vil skulle opgøres og selvangives hvert år, uagtet at der ikke er realiseret nogen gevinst eller tab. Der vil herved ske beskatning som kapitalindkomst, hvor tab alene kan fratrækkes i det omfang, at dette overstiger tidligere års gevinster.

 

Konkret vurdering

Der skal altid foretages en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag.

I tvivlstilfælde vil der dog blive foretaget en helhedsvurdering, hvor følgende elementer bl.a. kan indgå:

  • Hvad er anvendelsesmulighederne for aktivet?
  • Er der store kursstigninger og -fald på aktivet?
  • Hvad er sandsynligheden for, at der vil kunne opnås en fortjeneste ved et salg?
  • Hvor ofte og hvor mange handler foretages der med det pågældende aktiv?
  • Hvordan er aktivet erhvervet og hvad var baggrunden herfor?

 

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om, hvordan dit køb af kryptovaluta skal behandles rent skattemæssigt, kan der indhentes et bindende svar herom hos skattemyndighederne. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til indhentelse af bindende svar.

Det er dog vigtigt, at du selv sørger for at oplyse Skattestyrelsen om køb og salg af kryptovaluta, idet du ellers foruden en skattesag risikerer at blive mødt med en skattestraffesag.

Du er velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk.

 

Du kan også læse mere omkring hvad vi som skatteadvokater kan hjælpe med inden for skat, moms og afgifter.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk