if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skat af legater

2.04.23 | Skatter og afgifter

Af Selina Musa

Har du modtaget et legat og er du usikker på, om du skal betale skat heraf, så læs med her!

 

Skal modtagere af legater betale skat?

Ja, som udgangspunkt. Alle legatuddelinger fra det offentlige, fonde og foreninger mv. er principielt skattepligtig indkomst hos modtageren. Skattens størrelse afhænger af modtagerens skatteforhold.

Der er dog undtagelser fra denne hovedregel. Her nævnes et par af dem:

Engangsbeløb er skattefri, hvis gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Skattefriheden gælder dog kun for et beløb på op til 25.000 kr. 85% af beløbet herudover medregnes i den skattepligtige indkomst (læs mere i ligningslovens § 7 O).

Højesteret har afgjort, at arbejdslegater fra Statens Kunstfond ikke er omfattet af bestemmelsen. Selvom parterne var enige om, at et arbejdslegat måtte anses som en anerkendelse af modtagerens fortjenester, så var formålet med arbejdslegatet at give kunstneren arbejdsro til kommende arbejde. Det havde derfor ikke udelukkende karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjeneste (læs mere i SKM 2013.856 H).

Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, beskattes ikke, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet, til kost og logi mv. på studiestedet eller til betaling af undervisning og lignende. (læs mere i ligningslovens § 7 K, stk. 1-3).

 

Skal den, der udbetaler et legat, sende Indberetning til SKAT?

Ja. Legater er ikke A-indkomst, men B-indkomst. Selvom der ikke skal indeholdes kildeskat, skal de indberettes til Skattestyrelsen med de relevante oplysninger, så Skattestyrelsen kan identificere legatmodtageren. Indberetningspligten omfatter ikke kun penge, men også naturalydelser, der skal værdiansættes til markedsværdi.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24.

Læs mere om skattesager og hvad vi kan yde advokathjælp til

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk