if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Må en forening behandle CPR-nr., når den modtager gaver og bidrag?

05.01.24 | 0 Kommentarer

Af Kristine Mølgaard Mogensen

CPR-nummer er en almindelig personoplysning i Persondataforordningens forstand. Der er i Danmark vedtaget særregler om behandling af CPR-nummer i Databeskyttelsesloven, som trådte i kraft samtidig med Persondataforordningen.

I Databeskyttelsesloven skelnes mellem offentlige myndigheders og privates behandling af personnummer. Privates behandling omfatter i den forbindelse fysiske og juridiske personers behandling, med undtagelse af behandling, som foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter. Foreninger er som en juridisk person omfattet af reglerne om privates behandling af CPR-nummer.

Af Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 fremgår det om privates behandling af CPR-nummer:

”Stk. 2. Private må behandle oplysninger om personnummer, når
1)  det følger af lovgivningen,
2)  den registrerede har givet samtykke hertil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7,
3)  behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysninger om  personnummer, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller videregivelsen kræves af en offentlig myndighed eller
4)  betingelserne i § 7 er opfyldt.”

Hvis det er muligt, er det mest hensigtsmæssigt at anvende mulighederne i nr. 1 og 3, da mulighed 2 om samtykke dels skal indhentes, og dels kan trækkes tilbage  (Læs mere om samtykke til behandling af personoplysninger her)

Såfremt foreningen i medfør af f.eks. skattelovgivning må behandle CPR-nummer om medlemmer eller andre, der giver gaver eller bidrag, er det retlige grundlag for behandlingen af CPR-nummer, at det følger af lovgivningen, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Forudsat at foreningen er en godkendt, velgørende forening, hvor en indbetaler kan opnå fradrag for gaver eller bidrag, er den relevante lovgivning Ligningslovens § 12, stk. 2 om fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger, der hænger sammen med Skattekontrollovens § 8 Æ om indberetning. Af Skattekontrollovens § 8 Æ fremgår det, at indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler. Da CPR-nummer anvendes til identifikation af indbetaler over for SKAT, er det retlige grundlag for behandling af CPR-nummer, at det følger af lovgivningen, som her er Skattekontrollovens § 8 Æ.

En forening godkendt som velgørende forening kan dermed behandle CPR-nummer til brug for indberetningen. Foreningen kan således modtage gaver og bidrag samtidig med, at bidragsydere automatisk kan opnå fradrag som følge af foreningens indberetning.

 

Kontakt gerne advokat Kristine Mølgaard Mogensen på tlf. 38 40 42 40 eller kmm@hulgaardadvokater.dk for nærmere information

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk