if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?

7.02.24 | Skatteproces, Skatter og afgifter

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Hvis du har fået medhold i din skattesag, kan du få dækket visse udgifter til sagkyndig bistand, syn og skøn, sagsomkostninger, mv. I visse tilfælde kan du få fuld omkostningsgodtgørelse, d.v.s. at du får alle udgifterne dækket, mens du i andre tilfælde kan få 50 % af dine udgifter dækket.

Når du klager i en skatte-, told- eller afgiftssag eller indbringer sagen for domstolene, er det i visse tilfælde muligt at søge om at få dækket udgifterne hertil. Dette kaldes for omkostningsgodtgørelse.

Om du kan få omkostningsgodtgørelse, afhænger af den konkrete sag og om du opfylder betingelserne herfor.

 

Hvilke udgifter kan du få godtgørelse for?

Du kan ansøge om godtgørelse for følgende udgifter:

  • Udgifter til advokat, revisor eller andre personer, der kan ligestilles hermed.
  • Udgifter til syn og skøn.
  • Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale, bortset fra lovpligtig dokumentation for kontrollerede transaktioner.
  • Pålagte sagsomkostninger og retsafgifter.
  • Den sagkyndige bistandsyders rejseudgifter.
  • Udgifter til udarbejdelse af anmodning om henstand i forbindelse med en klage.

 

Hvor meget kan du få godtgjort?

Du kan få 100 % af de omkostningsberettigede udgifter dækket, hvis du har fået fuldt eller overvejende medhold i en klagesag.

Du kan få 50 % af de omkostningsberettigede udgifter dækket, hvis du kun har fået medhold i mindre grad eller slet ikke har fået medhold.

 

Medholdsgraden Omkostningsgodtgørelse
Medhold > 50 % 100 %
Medhold < 50 % 50 %

 

Vurderingen af graden af medhold er et væsentligt element i vurderingen af, hvorvidt du er berettiget til omkostningsgodtgørelse. Den administrative klageinstans, der træffer afgørelse i sagen, kommer med en vejledende udtalelse om graden af medhold, jf. SFL § 56, stk. 1. Dette kan eksempelvis være Landsskatteretten. Det er dog Skattestyrelsens afgørelse, der er afgørende. Skattestyrelsen foretager denne medholdsvurdering på baggrund af en række kriterier.

 

Medholdsvurderingen

Hovedreglen er, at medholdsvurderingen tager udgangspunkt i den beløbsmæssige værdi i sagen.

Eksempel I

Hvis påstanden er på 100.000 kr., og du får medhold i 75.000 kr., så har du fået medhold i overvejende grad (75 %), og du får derfor fuld omkostningsgodtgørelse.

Eksempel II

Hvis påstanden er på 100.000 kr., og du derimod får medhold i 25.000 kr., så har du fået medhold i mindre grad (25 %), og du får derfor en omkostningsgodtgørelse på 50 %.

Der kan dog også inddrages andre kriterier i vurderingen, såsom niveau i klagesystemet, sagens eventuelle vidererækkende betydning, klagepunktets tyngde og udfald i forhold til påstand. Det er op til Skattestyrelsen at vurdere, hvorvidt disse øvrige kriterier skal tillægges betydning.

 

Hvordan ansøger du om omkostningsgodtgørelse?

Du kan enten selv ansøge eller få din sagkyndige til at ansøge om omkostningsgodtgørelse på dine vegne. Ansøgningen skal bl.a. indeholde bilag fra klagesagen samt dokumentation for det beløb, du ansøger om. Derudover er der visse øvrige dokumentationskrav, der skal opfyldes i ansøgningen.

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din omkostningsgodtgørelse, er du velkommen til at kontakte os.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk