if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej

26.02.24 | Energi og Forsyning

Transport af CO2 i rør er et vigtigt element i danske virksomheders muligheder for at lagre CO2.
Klima-, energi- og Forsyningsministeriet har, i forlængelse af den politiske aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark, arbejdet på et lovforslag, der fremadrettet skal regulere rammerne for etablering og drift af en samlet CO2-infrastruktur og erstatte de nugældende regler på området i undergrundsloven.

Lovforslaget kan læses her.

Politisk ønsker man således, at der i loven sikres et klart juridisk grundlag for etableringen af den rørførte CO2 uanset, hvortil og med hvilket formål CO2´en transporteres i Danmark.

Loven omfatter derfor etablering af alle typer rørledningsanlæg, bortset fra lokale rørledninger (mere herom nedenfor), uanset om rørledningen leder CO2 til en lagringsfacilitet, et CO2 udskibningssted eller et CO2 forbrugssted. Reglerne omfatter ligeledes hjælpeanlæg, f.eks. kompressorer, målestationer, pumper og modtageanlæg.

 

Tilladelse

Lovforslaget fastslår at etablering og drift af CO2 rørledningsanlæg kræver tilladelse.

Etableringen af CO2 rørinfrastrukturen vil oplagt være en opgave for de statslige distributions- og transmissionsselskaber Evida og Energinet, men etableringstilladelse kan ifølge lovforslaget meddeles til ansøgere, der har den nødvendige tekniske sagkundskab og økonomiske baggrund til at kunne etablere og drive rørledningsanlægget, det er derfor ikke udelukket, at private aktører også kan melde sig på banen.

Ud over de almindelige drifts- og anlægstekniske vilkår, kan der i tilladelsen fastsættes vilkår om bl.a. betaling for benyttelse, dimensionering, ejerforhold, linjeføring, overvågningstiltag, tredjepartsadgang og transportkapacitet. Det præciseres i lovforslaget, at det bestræbes, at der ikke i en tilladelse stilles så høje krav, at det ikke længere vil være attraktivt for ansøgeren at etablere og drive rørledningsanlægget.

 

Tredjepartsadgang og betaling

Tilladelsen vil også indeholde vilkår om tredjepartsadgang og betaling for benyttelse. Betalingen skal efter lovforslaget være en rimelig betaling, og der er krav om, at priser og betingelser skal offentliggøres. Lovforslaget udvider adgangen til tredjepartsadgang til både rørledninger og lagringslokaliteter.

Bestemmelserne i lovforslaget om fastsættelse af betaling er ikke særlig præcise og bemyndiger i mange tilfælde Klima-, energi- og forsyningsministeren til at fastsætte yderligere regler. Det er vores vurdering, at de relevante aktører på markedet vil have et væsentligt behov for at kende de nærmere vilkår for transport af CO2, herunder prisdannelsen herfor, også ud i en længere tidshorisont, før de investerer i CCS- og CCU-anlæg, og den vished giver lovforslaget ikke umiddelbart.

 

Lokale rørledninger

Tilladelseskravet og tredjepartsadgangen gælder ikke for lokale rørledninger, der indgår i anlæg, som anvendes til lagring af CO2. En lokal rørledning defineres nærmere som en integreret del af et anlæg, der anvendes til f.eks. anvendelses-, mellemlagrings-, eller lagringsvirksomhed. Tilladelser til etablering af sådanne rørledninger falder helt udenfor lovforslaget, idet tilladelsen forudsat givet i forbindelse med tilladelsen til det anlægsprojekts den lokale rørledning er en integreret del af.

 

Ekspropriation

Lovforslaget giver mulighed for ekspropriation, og ekspropriationen kommer til at ske efter reglerne for ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationsadgangen har været et centralt anliggende i lovforslaget, da der har været uklarheder om, hvorvidt den nuværende regulering i undergrundsloven kunne udtrækkes til rørledningsanlæg. Lovforslaget sikrer derfor ekspropriationsadgang for alle dele af et CO2 rørledningsanlæg ved en klar ekspropriationshjemmel.

 

Ikrafttrædelse

Lovforslaget har nu været i en ekstern høring, og det forventes at blive vedtaget i første halvår af 2024 og træder i kraft d. 1. juli 2024.

 

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 45 51 15 85 15 eller pr. mail pll@hulgaardadvokater.dk eller Anna Meldgaard Petersen på tlf. 42 13 42 43 eller pr. mail amp@hulgaardadvokater.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk

Anna Meldgaard Petersen

Advokat 
Mobil: +45 42 13 42 43
amp@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Mobil: +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk

Niklas Nyborg
Advokat
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk
Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk