if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Regeringen udgiver ny solcellestrategi

23.05.24 | Energi og Forsyning, Fast ejendom erhverv

Regeringen har netop præsenteret en ny solcellestrategi for at styrke udbygningen af solceller i Danmark.

Strategien indeholder en række tiltag, som både skal øge antallet af solcelleanlæg og forbedre vilkårene for de naboer, der får solceller tæt på deres hjem. Målet er klart: Danmark skal være førende inden for vedvarende energi, og solceller spiller en central rolle i denne vision.

Strategien kan læses her

Baggrunden for strategien er, at der i perioden 2022 – 2023 blev indgået to politiske aftaler af et bredt flertal i Folketinget om udbygningen af solceller i Danmark (Klimaaftalen fra juni 2022 om grøn strøm og varme samt Klimaftalen fra december 2023 om mere grøn energi fra sol og vind på land). Strategien forsøger at fjerne/mindske de barrierer, der lige nu hindrer gennemførelsen af de tiltag, der blev aftalt i disse to politiske aftaler.

 

Regeringen anfører i strategien, at deres ønske med strategien er:

 

”At understøtte en markedsdrevet og effektiv udbygning af solceller
At fjerne unødige barrierer for udbygningen med solceller”

 

Strategien er udarbejdet på baggrund af en forudgående dialog med relevante aktører i solcellebranchen, og Regeringen inddeler sin overordnede strategi på solcelleområdet i fem fokusområder:

  1. Regeringen vil sætte tempo på den grønne omstilling
  2. Solceller i det åbne land
  3. Solceller på tage
  4. Solceller på offentlige tage
  5. Små energifællesskaber

Fokusområderne 1-2 er der allerede taget hånd om i de to førnævnte politiske aftaler. Nyskabelserne i solcellestrategien findes således (primært) i fokusområderne 3-5.

 

Vi har opsummeret de væsentligste tiltag, som Regeringen vil udføre under fokusområderne 3-5 i tabellen nedenfor:

 

Fokusområde 3: Solceller på tage
Overordnede ambition: Regeringen vil fjerne unødige barrierer, der måtte bremse udbygningen af solceller på tage – herunder store tagarealer på fx industribygninger.
Konkrete tiltag

Styrke vejledning om processen for opstilling af solcelleanlæg på tagarealer (på hjemmesiden veprojekter.dk

Potentialet for at almene boligforeninger kan udleje tagarealer til opstilling af solceller vil blive undersøgt for at sikre, at det ikke strider mod statsstøtte- og konkurrenceregler.

Fremme mulighed for alternative finansieringsformer af solcelleanlæg (fx leasing) og præsentere et lovforslag, der giver mulighed for at sikre ret over solcelleanlægget (fx ved at muliggøre ejendomsforbehold eller sikre, at anlægget ikke bliver grebet af pant i ejendommen). Lovforslaget fremsættes i Folketingsåret 2024-2025

Pulje på 178,6 mio. kr. afsættes i perioden 2024-2026 for etablering af vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer som fx større tagarealer i bymæssig bebyggelse så som boligforeninger, arealer langs bynære motorveje og jernbaner, overdækkede parkeringsarealer m.v.

 

Fokusområde 4: Solceller på offentlige tage
Overordnede ambition: Regeringen vil sikre klarhed om reglerne for opsætning af solceller på offentlige bygninger.
Konkrete tiltag

Vurdere behov for justering af bygningsreglementets regler om udbygning af solceller på offentlige tage (på baggrund af de nye regler i bygningsdirektivet) og sikre, at reglerne er klare og hensigtsmæssige

Undersøge om beregningsforudsætningerne i bygningsreglementet herunder antagelser om solcellers levetid, skal opdateres.

Øget vejledning

 

Fokusområde 5: Små energifællesskaber
Overordnede ambition: Fortsat støtte af projekter om udbredelse af viden om energifællesskaber.
Konkrete tiltag

Genåbne puljen på årligt 5 mio. kr. i 2024 for tilskud til udbredelse af viden om energifællesskaber på årligt.

Regeringen forventer (på baggrund af Energistyrelsens juridiske vurdering), at et energifællesskabs deling via interne elektricitetsforbindelser vil være i strid med elmarkedsdirektivets definition af distribution, hvorfor, at der opfodres til, at energifællesskaberne fortsætter dialogen med netvirksomheder og Energinet om lokal kollektiv tarifering af energifællesskaber ved deling af elektricitet via det kollektive elnet, herunder interne elektricitetsforbindelser. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fortsætter dialogen med aktørerne herom.

Dialog med branchen om at undersøge muligheden ofr at ensrette praksis for nettilslutning af solceller.

 

 

Som det måske fremgår af vores beskrivelse af de ”konkrete tiltag” i tabellen ovenfor, så er det ikke umiddelbart alle tiltagene, som er lige konkrete, ligesom det også er vores opfattelse, at strategien ikke berører samtlige hindringer ved opstilling af solceller i Danmark.

Alligevel er strategien et vigtigt skridt, da den trods alt fjerner nogle af de barrierer, der er i forbindelse med udbygning af solceller i Danmark. Det bemærkes desuden, at Regeringen også i strategien lover at ”fortsætte dialogen med relevante interessenter på området”.  Ikke overraskende har en række af branchens aktører derfor også allerede taget godt imod strategien.

Nu venter der Regeringen et stort politisk arbejde med at få vedtaget og gennemført de tiltag, de har beskrevet i strategien, og vi følger med interesse udviklingen.

 

Kontakt

Anna Meldgaard Petersen på tlf. 42 13 42 43 eller amp@hulgaardadvokater.dk

Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller bm@hulgaardadvokater.dk

Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46 eller kmr@hulgaardadvokater.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk

Anna Meldgaard Petersen

Advokat
Mobil: +45 42 13 42 43
amp@hulgaardadvokater.dk

Kristina Meier Risbjerg

Advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk