if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Fast ejendom erhverv

Erhvervsleje

– Advokat til både lejer og udlejer inden for erhvervslejeret

 

Hulgaard Advokater har stor erfaring og specialviden inden for erhvervslejeret og rådgivning til både udlejer og lejer af et erhvervslejemål.

Erhvervslejeloven har fravigelige bestemmelser, hvorfor det er vigtigt at sondre mellem, om man er udlejer og ønsker en stabil og langsigtet lejer uden afståelsesret for at have et fast afkast på ejendommen, eller man er lejer og ønsker fleksibilitet ift. erhvervslejemålets anvendelse, afståelsesret og kort uopsigelighed.

 

Juridisk hjælp til både udlejer og lejer

Udlejere rådgiver vi som advokater med alle aspekter inden for erhvervslejeretten, herunder at forhandle nye erhvervslejekontrakter, vurdere mulighederne for at optimere lejeniveauet og driften af din erhvervsejendom og hjælp med de lejeretlige spørgsmål eller tvister, som måtte opstå med dine lejere.

Vores rådgivning til lejere falder ligeledes inden for alle aspekter af erhvervslejeloven, herunder særligt for at sikre, at din lejekontrakt og lejeniveau er fornuftigt, forhandling af ændringer og rådgivning ved afslutning og opgørelse af dine forpligtelser ved fraflytning. Dette vedrører primært erhverv og ikke boligudlejning.

 

 

Erhvervslejeret er kompleks – vi hjælper!

Lejelovgivningen er kompleks, og overholdes den ikke, kan det få økonomiske konsekvenser, uanset om du er udlejer eller lejer. Det er derfor vigtigt at kende sine rettigheder og forpligtelser ved indgåelse, undervejs og ved afslutning af erhvervslejeforhold. I de forskellige faser er det forskellige parametre, der er væsentlige for dig.

Hulgaard Advokater har specialistviden inden for alle faser og livscyklus i et erhvervslejemål. Samtidig har indgåede lejekontrakter stor betydning i ejendommens drift og værdioptimering, herunder ved et evt. salg af erhvervsejendom.

 

 

Typiske sager inden for erhvervslejeret:

  • Generel rådgivning ift. erhvervslejeloven
  • Indgåelse og forhandling af nye kontrakter
  • Fortolkning og ophør af erhvervslejekontrakter
  • Fastsættelse af forpligtelser ved fraflytning
  • Opsigelse / ophævelse

 

Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Erhvervslejelovens § 5 bestemmer, at en lejeaftale og andre aftaler om et erhvervslejemål skal udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det. Som i alle andre aftaleretlige forhold vil en skriftlig aftale altid sikre dig bedst muligt, fremfor en mundtlig.

En erhvervslejekontrakt er en gensidigt bebyrdende aftale og den fortolkes iht. aftalerettens almindelige regler. Uklarhed vil derfor blive fortolket til skade for den, der har udfærdiget erhvervslejekontrakten. Allerede af den grund er juridisk rådgivning vigtig ved udarbejdelse og indgåelse af kontrakten, som i praksis oftest udarbejdes af udlejer. Som lejer skal man sikre sig, at lejekontrakten afspejler de faktiske forhold og udviklingsplaner for sin virksomhed, ligesom man bør forholde sig til lejereguleringer og løbende udgifter, herunder til vedligehold, fornyelse og øvrige omkostninger ved lejemålet, f.eks. rengøring, alarm, forsikring, renovation mv.

 

Undervejs i et lejeforhold

Udlejere ønsker ofte stabile og langvarige lejeforhold, så driften og afkastet af udlejningsejendommen er kendt og budgetteret. Der er forskel på reglerne ift. etablerede og nye lejeforhold, alt afhængig af aftaleindgåelsestidspunktet.

Hulgaard Advokater bistår i vurderingen af de problemstillinger, der opstår løbende i udlejningsejendomme, f.eks. lejers ret til fremleje, afståelse, begge parters ret til opsigelse, udlejers ret til lejeregulering, varsling om ombygninger, lejers ombygning og retablering, lejers ændring af anvendelse, brug af fællesarealer, vedligeholdelse mv.

For begge parter er en konstruktiv og dokumenteret proces at foretrække. Det sker ikke altid, og der har vi god erfaring med forhandling og fortolkning af den eksisterende erhvervslejekontrakt og mulighederne for den enkelte part.

Eksisterende lejeforhold indgår i udlejers vurdering af drift og optimering af erhvervsejendomme og boligudlejningsejendomme. Der kan være indgået administrationsaftaler og øvrige serviceaftaler herom, hvilket vi har god erfaring med og kendskab til. Det er i den henseende vigtigt at sikre, at leverandører på ejendommen, herunder inspektører, håndværkere, controllere, administratorer mv. kender udlejers behov og ønsker for driften og ikke mindst ønsket om lejerpleje og tilgang til lejers rettigheder og forpligtelser.

 

Ophør af et erhvervslejeforhold

Et erhvervslejeforhold kan som andre aftaler ophøre ved opsigelse, ophævelse eller overdragelse af brugsretten til andre. Lejer kan frit opsige et erhvervslejeforhold, medmindre der i aftalen er aftalt uopsigelighed. Udlejer har derimod begrænset adgang til at opsige lejer og opsigelsesmuligheden afhænger af lejemålets karakter. Erhvervslejeloven har en fravigelig bestemmelse om, at lejer ift. udlejer kan sætte en anden i sit sted (afståelse) og/eller på ny indtræde i lejemålet (genindtrædelse).

Udover rådgivning til lejer eller udlejer inden ophør af erhvervslejekontakten, kan vi som advokater også deltage i fastsættelse af parternes forpligtelser ved fraflytning. I praksis afhænger dette ofte af det nedskrevne, fotos og øvrig dokumentation ift. lejemålets stand ved indflytning, løbende ændringer i lejemålet, herunder lejers retablering, udlejers rettigheder ift. selv at udføre istandsættelsesarbejdet.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46 eller kmr@hulgaardadvokater.dk

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk