if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?

10.11.23 | Fast ejendom erhverv, Skatter og afgifter, Skatterådgivning

Af Selina Musa og Kristina Meier Risbjerg

Ejer du en af Danmarks 400.000 erhvervsejendomme, så læs med her! Den nye ejendomsskattelov vil påvirke din skattebetaling på din erhvervsejendom, når du modtager din nye offentlige ejendomsvurdering.

Erhvervsejendomme er bl.a. boligudlejningsejendomme, andelsboligejendomme, forretninger, kontorer, fabrikker og lagerejendomme.

 

Ejendomsskat – de to typer

Der er to typer af ejendomsskat på erhvervsejendomme – grundskyld/ejendomsskat og dækningsafgift (ikke på ejendomme med boliger). Ejendomsværdiskat betales, hvis der er bolig til rådighed for privatejer mv. i ejendommen.

For erhvervsejendomme gælder ejendomsvurderingen fra 2012, indtil der er udsendt en ny ejendomsvurdering (forventeligt i 2025/2026 iht. Vurderingsportalen og da vil det være grundvurderinger). Inden udgangen af 2023 sender Vurderingsstyrelsen foreløbige 2023-vurderinger ud til brug for beregning af ejendomsskatter for erhvervsejendomme fra 1. januar 2024. De offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet, Når Vurderingsstyrelsen er færdige med ejerboliger, vil erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme blive vurderet.

Ejendomsskatterne på erhvervsejendomme beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen. Ved de nye vurderinger anvendes en metode til at beregne grundværdien for en erhvervsejendom ud fra dens værdi, hvis der lå ejerboliger på grunden. Da udsendelsen af ejendomsvurderingerne er forsinket, betales der skat på det foreløbige grundlag for 2023, indtil den endelige vurdering er udsendt. Herefter genberegnes og efterreguleres skatterne.

Ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget for dækningsafgift og grundskyld skal forsigtighedsprincippet anvendes, og der vil således alene skulle betales skat af 80 % af grundværdien, der er ansat efter ejendomsvurderingsloven.

 

Særlig stigningsbegrænsning på grundskyld

Der gælder en særlig stigningsbegrænsning for privatpersoner og selskaber, der ikke omfattes af reglerne for privatboliger om skatterabat i grundskyld. Dette gælder primært privatpersoner, der ejer erhvervsejendomme, og selskabsejere af fast ejendom. Denne særlige stigningsbegrænsning betyder, at grundskylden for 2024 højest kan udgøre det aktuelle 2023-niveau tillagt en regulering på 2,8 %, jfr. ejendomsskattelovens § 45, stk. 1, nr. 2.

Fra 2025 og frem skal Skatteforvaltningen opgøre to beløb for grundskyld for de omfattede ejendomme. Grundskylden udgør det laveste beløb af enten i) den opgjorte grundskyld for det pågældende år efter de nye regler eller ii) grundskylden for det foregående år med tillæg af 4,75 % af det pågældende års aktuelle opgjorte grundskyld., jf. ejendomsskattelovens § 45, stk. 2, nr. 2.

Dvs. stigningsbegrænsningen påvirkes af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering, hvor der sker en udligning af forskellen mellem den aktuelle grundskyld for det pågældende år og den stigningsbegrænsede grundskyld, så længe prisudviklingen på ejendommen ikke overstiger 4,75 % over årene. Stigningsbegrænsningen vil kunne genindtræde, hvis prisudviklingen for et år igen overstiger 4,75 %.

Stigningsbegrænsningen udfases over tid og bortfalder ikke ved salg, som det er tilfældet ved skatterabatten ved ejerboliger.

 

Dækningsafgift (ikke på ejendomme med boliger)

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat, som betales i henved en 1/3 af landets kommuner. Dækningsafgiften er siden 1. januar 2022 blevet beregnet som en promille af grundværdien (tidligere forskelsværdien).

Fra og med kalenderåret 2024 til og med kalenderåret 2028 fastsættes et loft for den promille for hver enkelt kommune, hvormed dækningsafgiften af førnævnte ejendomme opkræves.

Fra og med kalenderåret 2029 vil kommunalbestyrelsen frit kunne sætte satsen for dækningsafgiften af grundværdien, som dog højst kan udgøre 10 promille.

Det er vigtigt at huske, at beregningsgrundlaget for dækningsafgift ikke er endeligt, så længe der ikke er kommet en endelig offentlig grundværdi af erhvervsejendommen. Der kan derfor være tale om en efterregulering, hvilket har betydning ved udlejning og salg af ejendommen.

Hidtil var der ikke vedtaget en stigningsbegrænsning på dækningsafgift, som der er på grundskyld. Ved politisk aftale den 10. november 2023 blev der også for dækningsafgift aftalt en stigningsbegrænsning. Dækningsafgiften kan ikke stige årligt mere end 10 % af den nye dækningsafgift.

Stigningsbegrænsningen udfases over tid og bortfalder ikke ved salg, som det er tilfældet ved skatterabatten ved ejerboliger.

Den politiske aftale indebærer også, at opkrævning af dækningsafgift og grundskyld udskydes 2 måneder, dvs. fra 1. februar 2024 til 1. april 2024.

Ovenstående artikel er et kort overblik over de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Det er vigtigt som ejendomsejer at søge rådgivning omkring disse forhold, f.eks. hvis der skal ske overdragelse, udlejning eller fysiske ændringer af ejendommen.

 

 

Ovenstående artikel er et kort overblik over de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Det er vigtigt som ejendomsejer at søge rådgivning omkring disse forhold, f.eks. hvis der skal ske overdragelse, udlejning eller fysiske ændringer af ejendommen.

 

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

 

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk