Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Beskatning af aktionærlån

Blog

Beskatning af aktionærlån

Af Øjvind Hulgaard

Folketinget har den 13. september 2012 vedtaget lovforslag 199 A, hvori der blandt andet indføres beskatning af aktionærlån.

Formålet med bestemmelsen er at undgå, at aktionærlån anvendes som skattefrit alternativ til hævning af skattepligtigt udbytte eller løn.

Det fremgår således nu af ligningslovens § 16 e, at hvis et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at aktionæren har bestemmende indflydelse i selskabet.

Loven medfører, at aktionærlånet allerede beskattes på udbetalingstidspunktet. En udbetaling vil som udgangspunkt skulle beskattes som udlodning af udbytte, men hvis aktionæren er ansat i selskabet, og udbetalingen kan anses for en rimelig aflønning for arbejdsindsatsen, kan der dog i stedet ske beskatning som løn.

Kvalifikationen som udbytte eller løn har udover beskatning af låntager betydning for selskabets eventuelle fradragsret. Da ydelse af et lån skatteretligt skal behandles som en hævning i selskabet uden tilbagebetalingspligt, finder reglerne om indeholdelse af a-skat eller udbytteskat og om indberetning til SKAT om udbetaling anvendelse.

Selvom der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt aktionærlån, der skal tilbagebetales, jf. selskabsloven, vil en tilbagebetaling af lånet ikke føre til en genoptagelse af beskatning af lånet hos aktionæren. Det vil sige, at aktionæren ender med at blive beskattet af et udbytte/en løn, som aktionæren ikke modtager. Beskatningen efter ligningslovens § 16 e indebærer således et element af straf.

Bestemmelsen gælder også for fysiske personers lån i udenlandske selskaber, uanset at aktionærlån kan være lovlige efter reglerne i selskabets hjemland. Det er altså uden betydning, hvorvidt der er tale om et lovligt eller ulovligt aktionærlån.

Den nye regel betyder i sidste ende, at selskabsejere fremover skal undgå kortvarige personlige træk på selskabets kassekredit, da selskabsejeren fremover bliver beskattet af hvert enkelt træk – uanset hvor kortvarigt – hvis det ikke kan anses som et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. En sædvanlig forretningsmæssig disposition kunne f.eks. være, at aktionæren køber en vare/serviceydelse af selskabet på kredit, og kreditten er givet på markedsvilkår.

Da loven kun gælder for fysiske personer, må det antages, at reglerne ikke rammer lån mellem koncernforbundne selskaber. Ekspeditionsfejl bør også uden videre kunne rettes, men forholdet er selvsagt ikke afklaret endnu.

Nærtstående til aktionæren er, i samme omfang som aktionæren selv, omfattet af reglerne, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6.

Beskatningen gælder for lån, der ydes fra og med den 14. august 2012.

Er du i tvivl om, hvorvidt du vil kunne blive ramt af de nye regler, er du velkommen til kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

Skattereform straffer småaktionærer hårdt

Blog

Skattereform straffer småaktionærer hårdt

Af Øjvind Hulgaard

Regeringens forslag til skattereform har store konsekvenser for mindre aktionærer. Mange vil nemlig fremover skulle betale skat af deres selskabsindkomst to gange. Vi risikerer derfor, at mange småaktionærer må droppe at investere, og at medarbejdere ikke kan købe sig ind i virksomheder, de er ansat i.

Dyrere at investere

Disse nye regler var ikke en del af Skattekommissionens rapport, men er opstået under de politiske forhandlinger om skattereformen.

Det kan undre, at en borgerlig regering vil gøre det sværere for privatpersoner at investere i små og mellemstore virksomheder.

Fordelagtige holdingselskaber

I praksis rammer ekstraskatten de mange privatpersoner, som har investeret i små og mellemstore virksomheder via forskellige holdingselskaber. Holdingselskaberne har hidtil været fordelagtige, fordi skattereglerne for dem bygger på et princip om at undgå dobbeltbeskatning.

Så længe overskuddet ikke hæves i holdingselskabet, skal aktionærerne derfor kun betale selskabsskat én gang. Når overskuddet udbetales som udbytte, skal aktionærerne desuden betale skat af denne aktieindkomst. Sammenlagt svarer procenterne for de to skatter nogenlunde til skatten på lønindkomst.

Ekstra skat på 25 procent

Forslaget til skattereform bandlyser reelt holdingselskaberne. Fremover skal der betales en ekstra skat på 25 procent, hvis hver lille aktionær ejer mindre end 10 procent af aktiekapitalen, men deres fælles holdingselskab ejer mere end 10 procent i alt.

Det rammer alle de mange småaktionærer, som ikke har mulighed for at købe mindst 10 procent af aktierne i en virksomhed. Det hjælper ikke at nedlægge det fælles holdingselskab, for så strafbeskattes aktionærerne blot individuelt.

Den ekstra skat skyldes, at holdingselskabet med de nye regler også skal betale skat af aktiernes årlige værdistigning – det såkaldte lagerprincip.

Fra udbytte til udgift

I fremtiden skal et fælles holdingselskab altså betale en ekstra selskabsskat på 25 procent, udover de 25 procent, der allerede er betalt af den almindelige selskabsindkomst. Og regnestykket er skræmmende. Den ekstra skat øger den maksimale, samlede skatteprocent for aktionærerne fra cirka 56 til cirka 67.

I praksis vil mange små aktionærer skulle betale så meget i skat, at det, der før var aktiegevinst, fremover bliver gæld. For mange aktionærer, der har lånt til deres investering i banken, vil aktieudbyttet efter skat nemlig være så lavt, at det ikke kan dække den årlige renteudgift på banklånet.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk