if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?

Blog

Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Det kan være vanskeligt at vurdere, om man indtræder i fuld skattepligt til Danmark, selvom man bor i udlandet. F.eks. kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt arbejde i Danmark udløser fuld skattepligt? Eller erhvervelse af et sommerhus i Danmark?

I en tilflytningssituation er det ikke tilstrækkeligt, at skatteyderen erhverver en helårsbolig, for at indtræde i fuld skattepligt. Fuld skattepligt indtræder først, når vedkommende også tager ophold i Danmark. Skattepligten indtræder således ved en kombination af bopæl og ophold her i landet.

Opholdsbetingelsen vurderes særligt på baggrund af opholdets formål. Skatteyderen indtræder ikke i fuld skattepligt, hvis vedkommende opholder sig uafbrudt i Danmark på grund af ferie eller lignende i maksimalt 3 måneder eller hvis vedkommende samlet har et ophold på op til 180 dage inden for en 12-måneders periode.

 

Hvad indebærer ”ferie eller lignende”?

Det er klart, at arbejde ikke har karakter af ferie eller lignende, hvorfor skatteyderen, der har en helårsbolig til rådighed og arbejder i Danmark, som udgangspunkt vil indtræde i fuld skattepligt.

Det er en vanskelig afgrænsning, hvor skatteyderens adfærd skal undersøges.

 

Indtræder man i fuld skattepligt, når man besvarer mails, telefonopkald eller andet ved ophold/ferie i Danmark?

Praksis på området er ikke præcis og entydig. Det er op til en konkret vurdering, hvor forskellige momenter skal undersøges. F.eks. er der mange skatteydere, der bor i udlandet, men er bestyrelsesmedlemmer i danske selskaber. Disse skatteydere rejser flere gange om året til Danmark for at deltage i bestyrelsesmøder eller lignende.

Som udgangspunkt indtræder skatteyderen ikke i fuld skattepligt ved deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark. Dette resultat kan dog ændres, hvis vedkommende eksempelvis bor i sit sommerhus under udøvelsen af disse erhvervsmæssige aktiviteter.

Skattestyrelsen har godkendt, at skatteyderen sporadisk og i et begrænset omfang kan anvende sin telefon og/eller mail i erhvervsmæssigt øjemed og samtidig have bopæl her i landet, uden at vedkommende indtræder i fuld skattepligt. Det er dog væsentligt at understrege, at skatteyderen indtræder i fuld skattepligt, hvis vedkommende holder erhvervsmæssige møder (f.eks. et bestyrelsesmøde) i sommerhuset.

Skattestyrelsen lægger endvidere særligt vægt på, at skatteyderen ikke indtræder i fuld skattepligt, hvis vedkommende overnatter på et hotel i forbindelse med bestyrelsesmøderne og dermed ikke overnatter i sit sommerhus. Dvs. at der sker en klar adskillelse mellem ”ferie eller lignende” og ”erhvervsmæssige aktiviteter”.

 

 

Skattemæssige konsekvenser

Hvis Skattestyrelsen finder, at skatteyderen indtræder i fuld skattepligt, uden at denne har foretaget en behørig selvangivelse heraf, kan dette resultere i en ekstraordinær ansættelse af skatten, hvor skattemyndighederne kan gå op til 10 år tilbage. Derudover kan skatteyderen stå over for bøde eller fængsel for skatteunddragelse, afhængig af omstændighederne og omfanget.

Står du i en situation, hvor du er ved at fraflytte Danmark, så læs mere om de skattemæssige konsekvenser ved fraflytning her

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring med skatterådgivning om, hvorvidt skatteyderes aktiviteter i Danmark udløser fuld skattepligt og med at hjælpe skatteydere med at få det bedst mulige udfald.

Hvis du har spørgsmål til din eventuelle tilflytning til Danmark, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning

Blog

Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

I Danmark er der en række exitbeskatningsregler (fraflytningsbeskatningsregler), som man skal være særligt opmærksom på. Disse regler er særligt relevante, hvis man f.eks. er flyttet til Italien for at bo med sin kæreste, men har beholdt sine aktier i et dansk selskab eller hvis man opholder sig mere i sit hus i Frankrig end i Danmark.

 

Exitbeskatningsreglerne finder anvendelse i forskellige situationer:

  • Hvis du som skatteyder fraflytter Danmark og dermed ophører med at være fuldt skattepligtig.
  • Hvis du som skatteyder anses for at være hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I disse tilfælde anses aktiverne for at være afhændet på fraflytningstidspunktet. Dvs. afhændet til handelsværdi på fraflytningstidspunktet.

Det klare udgangspunkt er, at alle aktiver skal beskattes. Der gælder dog visse undtagelser og særregler hertil, som finder anvendelse hvis Danmark stadig har beskatningsretten, eller hvis der er tale om aktieavancer, kursgevinster eller medarbejderaktier.

 

Skatteyder fraflytter Danmark

Et afgørende moment er, hvorvidt du som skatteyder stadig er fuldt skattepligtig til Danmark. Her foretages en sædvanlig afgrænsning af din objektive og subjektive skattepligt. Dvs. hvorvidt du har en helårsbolig til rådighed, og hvorvidt det er hensigten at fraflytte Danmark.

 

Skatteyder er hjemmehørende i udlandet

Derudover kan en dobbeltdomicil-situation udløse exitbeskatning. Det afgørende er her, hvor du som skatteyder er hjemmehørende efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dobbeltdomicil betegner en situation, hvor du er fuldt skattepligtig til både Danmark og udlandet.

Denne situation løses ved hjælp af dobbeltoverenskomsternes såkaldte tie-breaker regel, hvor man skal undersøge en række kriterier for at afgøre, hvor du som skatteyder reelt er hjemmehørende. Her tages der udgangspunkt i forskellige momenter, såsom hvor du har en fast bolig til rådighed, dit midtpunkt for livsinteresser, mv.

 

Skattemæssige konsekvenser ved exitbeskatning

Hvis du ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark eller er hjemmehørende i udlandet, vil du blive exitbeskattet.

Et aktiv beskattes dermed som om det var blevet afstået, mens ejeren var skattepligtig til Danmark. Aktivets beskatning beregnes som forskellen mellem købsprisen eller markedsprisen, da aktivet blev skattepligtigt til Danmark og markedsprisen på tidspunktet, hvor Danmark mistede beskatningsretten. Dvs. der sker en hypotetisk realisationsbeskatning, som om aktivet er afstået.

Du er dermed forpligtet til at betale skatten, selvom der ikke sker en reel afståelse, hvilket kan have væsentlige skattemæssige konsekvenser, hvis aktiverne har en høj værdi.

 

 

Henstandsordning

Når du efter fraflytning bliver skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS-land, kan du under visse betingelser vælge at få henstand med skatten. Det vil sige at du kan udskyde betalingen af skatten.

 

Står du i en situation, hvor du er ved at flytte til Danmark, så læs mere om hvornår du indtræder i skattepligt ved tilflytning her

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din fraflytning og eventuel henstandsordning, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Du kan også læse mere om Hulgaard Advokaters tilgang til skatterådgivning her

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

De nye skærpede regler om arbejdsudleje gælder også for “gamle” aftaler

Blog

De nye skærpede regler om arbejdsudleje gælder også for “gamle” aftaler

Af Lars Lauge Nielsen

Siden den 1. oktober 2013 har der været skærpede regler om arbejdsudleje – også for ”gamle” aftaler.  Den danske virksomhed hæfter nemlig for de udenlandske medarbejderes skattebetaling i Danmark og kan pålægges bødestraf ved manglende indeholdelse af skatten.

 

Læs mere om de nye arbejdsudlejeregler her.

 

Formålet med de skærpede regler

I september 2012 blev de danske regler om arbejdsudleje skærpet. Reglerne har indtil den 1. oktober 2013 kun fundet anvendelse på ”nye” aftaler om arbejdsudleje, indgået eller ændret fra og med den 20. september 2012. Fra den 1. oktober 2013 finder de skærpede regler også anvendelse på ”gamle” aftaler, indgået før den 20. september 2012. Med andre ord: De nye regler om arbejdsudleje finder nu anvendelse på alle aftaler – nye og gamle.

Reglerne er indført for at sikre, at danske virksomheder i højere grad kan konkurrere med udenlandske virksomheder om arbejde i Danmark, da de udenlandske virksomheder ikke må kunne konkurrere på skattefordelen. Samtidig har ændringen til formål at modvirke social dumping, idet den udenlandske arbejdskraft bliver omfattet af dansk beskatning fra dag 1, og dermed kan de udenlandske virksomheder ikke fastsætte deres medarbejderes løn under hensyn til, at indkomsten ikke skal beskattes i Danmark.

 

Efter de nye regler er det uden betydning, om en kontrakt kaldes for en arbejdsudlejekontrakt eller en entreprisekontrakt. Indgår arbejdet, der udføres af den udenlandske virksomhed, som en integreret del af den danske virksomheds aktivitet, er der tale om arbejdsudleje.

 

Arbejdsudlejebegrebet

Skatterådet har afgivet en række bindende svar om rækkevidden af det nye arbejdsudlejebegreb. Sammenfattende kan man konkludere, at de nye regler om arbejdsudleje fører til, at der i langt flere tilfælde end tidligere foreligger arbejdsudleje. Det har den konsekvens, at de danske virksomheder hæfter for de udenlandske medarbejderes skattebetaling i Danmark (35,6 % bruttoskat).

Skatterådet har dog i enkelte tilfælde fundet, at der ikke forelå arbejdsudleje – altså tilfælde, hvor arbejde udført af den udenlandske virksomhed ikke ansås for en integreret del af den danske virksomheds arbejdsområde.

 

Som eksempel kan nævnes denne afgørelse:

 

Særlige løfte- og monteringsopgaver var ikke arbejdsudleje:

Den danske virksomhed drev virksomhed med opførelse af bl.a. broer.

Den udenlandske virksomhed skulle udføre komplekse og specialiserede opgaver i forbindelse med løft og montering af brofag. Den udenlandske virksomhed var førende i verden på dette felt – og den danske virksomhed havde ingen erfaring med sådanne arbejdsopgaver.

 

Skatterådet fandt, at der ikke forelå arbejdsudleje, idet de omhandlede løfte- og monteringsydelser udgjorde en afgrænset og specialiseret ydelse set i forhold til de kerneydelser, som den danske virksomhed udførte. Der blev ved vurderingen henset til, at den danske virksomhed ikke selv udbød eller markedsførte sig med at udføre løfte- og monteringsopgaver.

Vil du vide mere om arbejdsudleje og brug af udenlandske underentreprenøre og hæfftelse for betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag så læs vores artikel her

 

Hvis du har spørgsmål til arbejdsudleje i relation til din virksomhed, er du mere end velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk.

 

 

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Udenlandsk indkomst skal selvangives

Blog

Udenlandsk indkomst skal selvangives

Af Selina Musa & Lars Lauge Nielsen

Når man har fast bopæl i Danmark, er man fuldt skattepligtig i Danmark. Dette indebærer, at man er omfattet af globalindkomstprincippet, som vil sige, at man skal beskattes af sin indkomst, uanset hvor i verden denne hidrører. Man skal beskattes af sin indkomst uanset, om denne hidrører fra f.eks. en konto i Schweiz (renter og andet afkast) eller en lejlighed i Marbella (ejendomsskat). Denne udenlandske indkomst skal derfor selvangives behørigt i Danmark.

Der opstår en risiko for dobbeltbeskatning, hvis både Danmark og det pågældende udland beskatter samme indkomst. Derfor er der indført lempelsesregler, som både findes i internretlig lovgivning, men også i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Man kan derfor fradrage skatten, der er betalt i udlandet, i Danmark.

Læs mere om