Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning

Blog

Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

I Danmark er der en række exitbeskatningsregler (fraflytningsbeskatningsregler), som man skal være særligt opmærksom på. Disse regler er særligt relevante, hvis man f.eks. er flyttet til Italien for at bo med sin kæreste, men har beholdt sine aktier i et dansk selskab eller hvis man opholder sig mere i sit hus i Frankrig end i Danmark.

 

Exitbeskatningsreglerne finder anvendelse i forskellige situationer:

  • Hvis du som skatteyder fraflytter Danmark og dermed ophører med at være fuldt skattepligtig.
  • Hvis du som skatteyder anses for at være hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I disse tilfælde anses aktiverne for at være afhændet på fraflytningstidspunktet. Dvs. afhændet til handelsværdi på fraflytningstidspunktet.

Det klare udgangspunkt er, at alle aktiver skal beskattes. Der gælder dog visse undtagelser og særregler hertil, som finder anvendelse hvis Danmark stadig har beskatningsretten, eller hvis der er tale om aktieavancer, kursgevinster eller medarbejderaktier.

 

Skatteyder fraflytter Danmark

Et afgørende moment er, hvorvidt du som skatteyder stadig er fuldt skattepligtig til Danmark. Her foretages en sædvanlig afgrænsning af din objektive og subjektive skattepligt. Dvs. hvorvidt du har en helårsbolig til rådighed, og hvorvidt det er hensigten at fraflytte Danmark.

 

Skatteyder er hjemmehørende i udlandet

Derudover kan en dobbeltdomicil-situation udløse exitbeskatning. Det afgørende er her, hvor du som skatteyder er hjemmehørende efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dobbeltdomicil betegner en situation, hvor du er fuldt skattepligtig til både Danmark og udlandet.

Denne situation løses ved hjælp af dobbeltoverenskomsternes såkaldte tie-breaker regel, hvor man skal undersøge en række kriterier for at afgøre, hvor du som skatteyder reelt er hjemmehørende. Her tages der udgangspunkt i forskellige momenter, såsom hvor du har en fast bolig til rådighed, dit midtpunkt for livsinteresser, mv.

 

Skattemæssige konsekvenser ved exitbeskatning

Hvis du ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark eller er hjemmehørende i udlandet, vil du blive exitbeskattet.

Et aktiv beskattes dermed som om det var blevet afstået, mens ejeren var skattepligtig til Danmark. Aktivets beskatning beregnes som forskellen mellem købsprisen eller markedsprisen, da aktivet blev skattepligtigt til Danmark og markedsprisen på tidspunktet, hvor Danmark mistede beskatningsretten. Dvs. der sker en hypotetisk realisationsbeskatning, som om aktivet er afstået.

Du er dermed forpligtet til at betale skatten, selvom der ikke sker en reel afståelse, hvilket kan have væsentlige skattemæssige konsekvenser, hvis aktiverne har en høj værdi.

 

Henstandsordning

Når du efter fraflytning bliver skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS-land, kan du under visse betingelser vælge at få henstand med skatten. Det vil sige at du kan udskyde betalingen af skatten.

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din fraflytning og eventuel henstandsordning, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Udenlandsk indkomst skal selvangives

Blog

Udenlandsk indkomst skal selvangives

Af Selina Musa & Lars Lauge Nielsen

Når man har fast bopæl i Danmark, er man fuldt skattepligtig i Danmark. Dette indebærer, at man er omfattet af globalindkomstprincippet, som vil sige, at man skal beskattes af sin indkomst, uanset hvor i verden denne hidrører. Man skal beskattes af sin indkomst uanset, om denne hidrører fra f.eks. en konto i Schweiz (renter og andet afkast) eller en lejlighed i Marbella (ejendomsskat). Denne udenlandske indkomst skal derfor selvangives behørigt i Danmark.

Der opstår en risiko for dobbeltbeskatning, hvis både Danmark og det pågældende udland beskatter samme indkomst. Derfor er der indført lempelsesregler, som både findes i internretlig lovgivning, men også i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Man kan derfor fradrage skatten, der er betalt i udlandet, i Danmark.

 

Eksempel:

Skatteyder har royaltyindtægter på 500.000 kr. i udlandet. I Danmark beskattes royaltyindtægter med 22 %, hvilket vil sige, at skatteyders danske skat er 110.000 DKK. I udlandet beskattes royaltyindtægter med 5 %, hvorfor skatteyder betaler 25.000 DKK i skat i udlandet – det vil sige hele skatten udgør 135.000 DKK. Ifølge lempelsesreglerne kan skatteyder fradrage skatten, der er betalt i udlandet, hvorfor situationen ser således ud:

Skatten i Danmark efter lempelse (110.000 – 25.000)                                DKK           85.000

Skatten i udlandet                                                                                            DKK           25.000

Skat i alt                                                                                                             DKK         110.000

 

Som skatteyder har man ingen interesse i at betale for meget i skat, hvorfor lempelsesreglerne er indført. Derfor er det vigtigt at selvangive den udenlandske indkomst, da man 1) opnår fradrag for den udenlandske skat og 2) undgår konsekvenserne ved udeladelse.

 

Konsekvenser ved udeladelse

Det er strafbart, hvis skatteyder ikke fortæller skattemyndighederne om udenlandske skattepligtige indtægter. Skatteyder risikerer en skattesag, hvor skatten, der ikke er indberettet, skal betales med renter. Inddrivelsesrenten er på 7,55 % (2022), når man har gæld til det offentlige. Her er det væsentligt at bemærke, at der siden 1. januar 2020 ikke har været fradragsret på inddrivelsesrenter. Herudover risikerer skatteyder en straffesag, hvor der udover skattebetalingen og renterne skal betales en bøde og i værste fald kan resultere i en fængselsstraf.

Det er dog væsentligt at sondre mellem skatteunddragelse under og over 250.000 DKK.

Ved skatteunddragelse under 250.000 DKK beregnes bøden til 2 gange den samlede unddragelse, når skatteyder har handlet forsætligt. Ved grov uagtsomhed beregnes bøden som 1 gang den samlede unddragelse. Den del af skatteunddragelsen, der ikke overstiger 60.000 DKK, beregnes 1 gang det unddragne beløb ved forsæt, og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed.

 

Eksempel:

Skatteyder har forsætligt unddraget 100.000 DKK i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 1) + (40.000 x 2) = 140.000 DKK.

 Skatteyder har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 DKK i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 0,5) + (40.000 x 1) = 70.000 DKK.

Hvis skatteunddragelse overstiger 250.000 DKK, risikerer skatteyder en fængselsstraf og en bøde svarende til 1 gang det unddragne beløb.

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring i både rådgivning i, hvordan der skal selvangives til Danmark og at hjælpe skatteydere med at få det bedst mulige udfald, hvis Skattestyrelsen har taget fat i sagen og varsler en skattesag og/eller en straffesag.

Hvis du har spørgsmål til din selvangivelse, så er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24
Mobil:   +45 40 80 64 24
E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Har du indkomst fra udlandet?

Blog

Har du indkomst fra udlandet?

Af Lars Lauge Nielsen

Vi lever i en globaliseret verden, hvor det er sædvanligt at arbejde nogle år i udlandet og komme hjem til Danmark igen, at modtage pengegaver fra familie i udlandet eller at have et sommerhus eller en bankkonto i udlandet. Det er jo glædeligt, men der kan hurtigt komme skår i glæden, hvis indkomst fra udlandet ikke selvangives behørigt i Danmark.

Som skatteadvokat får jeg indtil flere henvendelser om ugen om indkomst fra udlandet – og typisk indkomst, der burde have været selvangivet og beskattet i Danmark. Det kan være, at Skattestyrelsen har opstartet en kontrolsag mod den pågældende, eller det kan være, at den pågældende har fået dårlig samvittighed over indkomst fra udlandet. I sidstnævnte tilfælde ser jeg ofte, at den pågældende ikke tidligere har vidst, at der måske kunne være en udfordring med en given indkomst fra udlandet (”det er jo beskattet i udlandet”). Vedkommende er så ved en tilfældighed blevet opmærksom på, at der kan være en problematik med betaling af skat i Danmark.

 

Bopæl i Danmark

Hvis man har fast bopæl i Danmark, betragtes man som det klare udgangspunkt som fuldt skattepligtig til Danmark. Det betyder, at man beskattes i Danmark af sin globale indkomst – altså uanset hvor indkomsten kommer fra. Det betyder, at eksempelvis følgende tilfælde kan udløse beskatning i Danmark:

  • Afkast af bankkonto/depot i udlandet – fx gevinster og udbytte af værdipapirer.
  • Overskud ved udlejning af fast ejendom i udlandet.
  • Ejendomsværdiskat af fast ejendom i udlandet.
  • Gaver fra udlandet.
  • Lønindtægt fra arbejde i udlandet.

Det udelukker ikke beskatning i Danmark, at der allerede er sket beskatning i udlandet, idet Danmark alligevel vil beskatte den pågældende indkomst – dog med fradrag af den skat, som allerede er betalt i udlandet.

 

Udenlandske trusts

Jeg ser også ofte, at tilflyttere til Danmark er indsat som begunstigede eller trustee’s i en udenlandsk trust. I mange lande – fx Storbritannien og USA – anses sådanne trusts for helt sædvanlige og legitime. I Danmark derimod ses trusts ofte som motiveret af ønsket om skatteomgåelse og er dermed underlagt en række forskellige værnsregler. Disse værnsregler fører ofte til en uhensigtsmæssig og uventet beskatning i Danmark.

 

Undgå en kontrolsag og få foretaget en vurdering af beskatningen

Skattestyrelsen er gennem årene blevet dygtigere og dygtigere til at afdække manglende selvangivelse af indkomst fra udlandet. Det ses fx gennem Skattestyrelsens ”Projekt Money Transfer”, som siden 2009 har ført til skatteregninger på over kr. 2 mia. Herudover har Danmark fået internationale aftaler om udveksling af skatteoplysninger med næsten alle lande.

Hvis du har indkomst fra eller aktiver i udlandet, er det derfor af afgørende vigtighed at få foretaget en vurdering af beskatningen i Danmark, inden Skattestyrelsen opstarter en kontrolsag. En kontrolsag om ikke-selvangivet indkomst fra udlandet ender desværre ofte med en efterfølgende ansvarssag med krav om bøde og fængsel.

Min anbefaling er derfor, at du får en skatteadvokat (eller revisor) til at gennemgå dine skatteforhold, hvis du har indtægter/aktiver i udlandet.

 

Selvanmeldelse til Skattestyrelsen

Hvis det viser sig, at man uforvarende har unddraget skat i Danmark, så vil min anbefaling være, at man med hjælp fra en skatteadvokat laver en ”selvanmeldelse” til Skattestyrelsen. Hermed kan man i vidt omfang undgå bøde og fængsel for skatteunddragelse. Eksempelvis vil selvanmeldelse af en groft uagtsom unddragelse af skat være straffri i Danmark, mens man kan forvente bødestraf, hvis forholdet i stedet afdækkes af Skattestyrelsen.

 

Vær på forkant

Og endnu bedre er det jo, hvis man på forkant får afdækket evt. skattemæssige konsekvenser af et givent forhold i udlandet. Så rettidig omhu er også i skattemæssig henseende klart at anbefale.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Panama Papers og Paradise Papers – hvad betyder sagerne for dig?

Blog

Panama Papers og Paradise Papers – hvad betyder sagerne for dig?

Af Lars Lauge Nielsen

Panama Papers-sagen og Paradise Papers-sagen er de største lækager af fortrolige dokumenter til journalister, vi indtil videre har set.

De fortrolige dokumenter kommer primært fra advokatkontorer i henholdsvis Panama og Bermuda samt virksomhedsregistre overalt i verden, og blev lækket til en tysk avis fra en anonym kilde.

Samlet går Panama Papers og Paradise Papers-dokumenterne helt tilbage fra 1950 og frem til i dag, og der er i alt blevet lækket knap 25 mio. dokumenter, som omhandler mange prominente personer fra både ind- og udland.

Offshore-selskaber er som regel ikke ulovlige i det land, hvor de oprettes, men journalisterne har ved gennemgangen af dokumenterne opdaget, at flere af de pågældende selskaber bruges til ulovlige formål.

Den mest typiske grund til at oprette et offshore-selskab er at få gemt en del af sin formue i skattely fra de offentlige myndigheder af andre årsager eller for at skjule en del af sin formue fra sin ægtefælle.

Både Panama Papers-sagen og paradise Papers-sagen fokuserer meget på de prominente personer, der er blevet taget i at have penge i skattely, men der er også mange knap så kendte personer, der har penge i skattely.

Personer med penge i udlandet skal være opmærksomme på, at næsten alle lande har indgået en aftale om automatisk udveksling af bankoplysninger. Det vil sige, at SKAT allerede fra 2017 får de første automatiske oplysninger om næsten alle personer og virksomheder, der har penge stående i udlandet – uanset om pengene er i et skattely eller ej.

Hulgaard Advokater har en betydelig erfaring med at hjælpe danskere med at selvanmelde sådanne konti og sikre dem den lavest mulige bøde/straf.

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse om, hvordan du kommer videre med din skattesag med et godt resultat.

Læs mere om skattely og reglerne om automatisk indberetning til SKAT her.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk på tlf. 38 40 42 24.

Slut med skattely

Blog

Slut med skattely

Af Lars Lauge Nielsen

Fra 1. januar 2016 vil det ikke længere være muligt at have en hemmelig konto i et
skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Det betyder, at hvis du har et indestående i en udenlandsk bank eller andet finansielt institut pr. 1. januar 2016, vil størrelsen på dette indestående samt en evt. tilvækst i form af f.eks. rente eller udbytte automatisk blive indberettet til SKAT i 2017.

Dette er naturligvis kun problematisk for dem, der enten ikke selvangiver deres tilvækst på den udenlandske konto eller dem, der ikke er blevet beskattet korrekt af selve indeståendet på den udenlandske konto.

Udvekslingspligten gælder også virksomheders konti. Hvis der er tale om en uidentificeret konto eller en konto med en c/o adresse, indberettes de særskilt, og dette udløser en efterforskning hos de danske skattemyndigheder.

Straf

Straffen for skatteunddragelse afhænger dels af det unddragne beløb, dels af om unddragelsen er sket uagtsomt eller forsætligt. At man ikke har selvangivet tilvækst på en udenlandsk konto vil være forsætlig skatteunddragelse. Hvis der ikke er betalt korrekt skat af indeståendet på kontoen, skal skatteunddragelsen vedrørende dette vurderes særskilt.

Straffen vil enten være en bøde eller en kombination af betinget/ubetinget fængselsstraf og bøde. Normalbøden ved skatteunddragelse er det unddragne beløb som bøde. Herudover skal skatten betales.

Selvanmeldelse

Med de nye aftaler om automatisk indberetning af indeståender på udenlandske konti må der antages at være en væsentlig forøget sandsynlighed for, at SKAT bliver opmærksom på de personer og virksomheder m.v., der ikke har selvangivet korrekt. Derfor kan det være en idé at overveje en selvanmeldelse, og derved legalisere indeståendet på den udenlandske konto.

Som selvanmelder vil man få en ”rabat” på straffen for skatteunddragelsen. ”Rabatten” afhænger af sagens nærmere omstændigheder – herunder især størrelsen på det unddragne beløb.

Amnestiordning

Fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013 var der i Danmark indført en amnestiordning, således at man som selvanmelder slap for frihedsstraf samt fik en rabat på bøden. Denne amnestiordning er dog udløbet.

Forældelse

Da udgangspunktet for skatteunddragelsen ofte er straf, kan det være værd at undersøge, om en del af skatteunddragelsen er forældet. Man opererer både med en skatteretlig og en strafferetlig forældelse. Forældelsesfristen afhænger af det unddragne beløb og vil være enten 3, 5 eller 10 år eller en kombination deraf.

Få hjælp

Hvis du har et indestående på en udenlandsk konto og er i tvivl om, hvorvidt du kan risikere at få problemer med SKAT, når den automatiske udveksling begynder, så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24 og få en gratis vurdering af din sag.