Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Panama Papers og Paradise Papers – hvad betyder sagerne for dig?

Blog

Panama Papers og Paradise Papers – hvad betyder sagerne for dig?

Af Lars Lauge Nielsen

Panama Papers-sagen og Paradise Papers-sagen er de største lækager af fortrolige dokumenter til journalister, vi indtil videre har set.

De fortrolige dokumenter kommer primært fra advokatkontorer i henholdsvis Panama og Bermuda samt virksomhedsregistre overalt i verden, og blev lækket til en tysk avis fra en anonym kilde.

Samlet går Panama Papers og Paradise Papers-dokumenterne helt tilbage fra 1950 og frem til i dag, og der er i alt blevet lækket knap 25 mio. dokumenter, som omhandler mange prominente personer fra både ind- og udland.

Offshore-selskaber er som regel ikke ulovlige i det land, hvor de oprettes, men journalisterne har ved gennemgangen af dokumenterne opdaget, at flere af de pågældende selskaber bruges til ulovlige formål.

Den mest typiske grund til at oprette et offshore-selskab er at få gemt en del af sin formue i skattely fra de offentlige myndigheder af andre årsager eller for at skjule en del af sin formue fra sin ægtefælle.

Både Panama Papers-sagen og paradise Papers-sagen fokuserer meget på de prominente personer, der er blevet taget i at have penge i skattely, men der er også mange knap så kendte personer, der har penge i skattely.

Personer med penge i udlandet skal være opmærksomme på, at næsten alle lande har indgået en aftale om automatisk udveksling af bankoplysninger. Det vil sige, at SKAT allerede fra 2017 får de første automatiske oplysninger om næsten alle personer og virksomheder, der har penge stående i udlandet – uanset om pengene er i et skattely eller ej.

Hulgaard Advokater har en betydelig erfaring med at hjælpe danskere med at selvanmelde sådanne konti og sikre dem den lavest mulige bøde/straf.

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse om, hvordan du kommer videre med din skattesag med et godt resultat.

Læs mere om skattely og reglerne om automatisk indberetning til SKAT her.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk på tlf. 38 40 42 24.

Slut med skattely

Blog

Slut med skattely

Af Lars Lauge Nielsen

Fra 1. januar 2016 vil det ikke længere være muligt at have en hemmelig konto i et
skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Det betyder, at hvis du har et indestående i en udenlandsk bank eller andet finansielt institut pr. 1. januar 2016, vil størrelsen på dette indestående samt en evt. tilvækst i form af f.eks. rente eller udbytte automatisk blive indberettet til SKAT i 2017.

Dette er naturligvis kun problematisk for dem, der enten ikke selvangiver deres tilvækst på den udenlandske konto eller dem, der ikke er blevet beskattet korrekt af selve indeståendet på den udenlandske konto.

Udvekslingspligten gælder også virksomheders konti. Hvis der er tale om en uidentificeret konto eller en konto med en c/o adresse, indberettes de særskilt, og dette udløser en efterforskning hos de danske skattemyndigheder.

Straf

Straffen for skatteunddragelse afhænger dels af det unddragne beløb, dels af om unddragelsen er sket uagtsomt eller forsætligt. At man ikke har selvangivet tilvækst på en udenlandsk konto vil være forsætlig skatteunddragelse. Hvis der ikke er betalt korrekt skat af indeståendet på kontoen, skal skatteunddragelsen vedrørende dette vurderes særskilt.

Straffen vil enten være en bøde eller en kombination af betinget/ubetinget fængselsstraf og bøde. Normalbøden ved skatteunddragelse er det unddragne beløb som bøde. Herudover skal skatten betales.

Selvanmeldelse

Med de nye aftaler om automatisk indberetning af indeståender på udenlandske konti må der antages at være en væsentlig forøget sandsynlighed for, at SKAT bliver opmærksom på de personer og virksomheder m.v., der ikke har selvangivet korrekt. Derfor kan det være en idé at overveje en selvanmeldelse, og derved legalisere indeståendet på den udenlandske konto.

Som selvanmelder vil man få en ”rabat” på straffen for skatteunddragelsen. ”Rabatten” afhænger af sagens nærmere omstændigheder – herunder især størrelsen på det unddragne beløb.

Amnestiordning

Fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013 var der i Danmark indført en amnestiordning, således at man som selvanmelder slap for frihedsstraf samt fik en rabat på bøden. Denne amnestiordning er dog udløbet.

Forældelse

Da udgangspunktet for skatteunddragelsen ofte er straf, kan det være værd at undersøge, om en del af skatteunddragelsen er forældet. Man opererer både med en skatteretlig og en strafferetlig forældelse. Forældelsesfristen afhænger af det unddragne beløb og vil være enten 3, 5 eller 10 år eller en kombination deraf.

Få hjælp

Hvis du har et indestående på en udenlandsk konto og er i tvivl om, hvorvidt du kan risikere at få problemer med SKAT, når den automatiske udveksling begynder, så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24 og få en gratis vurdering af din sag.

Har du penge i skattely – få hjælp til selvanmeldelse og opnå lavest mulige bøde/straf

Blog

Har du penge i skattely – få hjælp til selvanmeldelse og opnå lavest mulige bøde/straf

Af Lars Lauge Nielsen

Fra 1. januar 2016 vil det ikke længere være muligt at have en hemmelig konto i et skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Det betyder, at hvis du har et indestående i en udenlandsk bank eller andet finansielt institut pr. 1. januar 2016, vil størrelsen på dette indestående samt en evt. tilvækst i form af f.eks. rente eller udbytte automatisk blive indberettet til SKAT i 2017.

Hulgaard Advokater har en betydelig erfaring med at hjælpe danskere med at selvanmelde sådanne konti og sikre dem den lavest mulige bøde/straf.

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse om, hvordan du kommer videre med din skattesag med et godt resultat.

Læs mere om skattely og de nye regler om automatisk indberetning til SKAT her.

Du er velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24.

Indestående på udenlandske konti

Blog

Indestående på udenlandske konti

Af Lars Lauge Nielsen

Fra 1. januar 2016 vil det ikke længere være muligt at have en hemmelig konto i et skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Aftalen træder i kraft i september 2017 og gælder oplysninger fra den 1. januar 2016 og frem.

For nogle lande træder aftalen dog først i kraft i september 2018 og gælder således bankdata fra den 1. januar 2017 og frem.

Klik på dette link for at se ikrafttrædelsestidspunktet for udvekslingsaftalen i de enkelte lande.

Straf

Straffen for skatteunddragelse afhænger dels af det unddragne beløb, dels af om unddragelsen er sket uagtsomt eller forsætligt. At man ikke har selvangivet tilvækst på en udenlandsk konto vil være forsætlig skatteunddragelse. Hvis der ikke er betalt korrekt skat af indeståendet på kontoen, skal skatteunddragelsen vedrørende dette vurderes særskilt.

Straffen vil enten være en bøde eller en kombination af betinget/ubetinget fængselsstraf og bøde. Normalbøden ved skatteunddragelse er det unddragne beløb som bøde. Herudover skal skatten betales.

Selvanmeldelse

Med de nye aftaler om automatisk indberetning af indeståender på udenlandske konti må der antages at være en væsentlig forøget sandsynlighed for, at SKAT bliver opmærksom på de personer og virksomheder m.v., der ikke har selvangivet korrekt. Derfor kan det være en idé at overveje en selvanmeldelse, og derved legalisere indeståendet på den udenlandske konto.

Som selvanmelder vil man få en ”rabat” på straffen for skatteunddragelsen. ”Rabatten” afhænger af sagens nærmere omstændigheder – herunder især størrelsen på det unddragne beløb.

Få hjælp

Hvis du har et indestående på en udenlandsk konto og er i tvivl om, hvorvidt du kan risikere at få problemer med SKAT, så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen og få en gratis vurdering af din sag.

Læs mere om indeståender på udenlandske konti her.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

De nye skærpede regler om arbejdsudleje gælder nu også for “gamle” aftaler

Blog

De nye skærpede regler om arbejdsudleje gælder nu også for “gamle” aftaler

Af Lars Lauge Nielsen

Fra den 1. oktober 2013 gælder de nye skærpede regler om arbejdsudleje også for ”gamle” aftaler. Danske virksomheder, der har indgået aftaler med en udenlandsk virksomhed om udførelse af arbejde i Danmark, bør derfor tage sig i agt. Den danske virksomhed hæfter nemlig for de udenlandske medarbejderes skattebetaling i Danmark og kan pålægges bødestraf ved manglende indeholdelse af skatten.

I september 2012 blev de danske regler om arbejdsudleje skærpet. Reglerne har indtil nu kun fundet anvendelse på ”nye” aftaler om arbejdsudleje, indgået eller ændret fra og med den 20. september 2012. Fra den 1. oktober 2013 finder de skærpede regler også anvendelse på ”gamle” aftaler, indgået før den 20. september 2012. Med andre ord: De nye regler om arbejdsudleje finder nu anvendelse på alle aftaler – nye og gamle.

Reglerne er indført for at sikre, at danske virksomheder i højere grad kan konkurrere med udenlandske virksomheder om arbejde i Danmark, da de udenlandske virksomheder ikke må kunne konkurrere på skattefordelen. Samtidig har ændringen til formål at modvirke social dumping, idet den udenlandske arbejdskraft bliver omfattet af dansk beskatning fra dag 1, og dermed kan de udenlandske virksomheder ikke fastsætte deres medarbejderes løn under hensyn til, at indkomsten ikke skal beskattes i Danmark.

Efter de nye regler er det uden betydning, om en kontrakt kaldes for en arbejdsudlejekontrakt eller en entreprisekontrakt. Indgår arbejdet, der udføres af den udenlandske virksomhed, som en integreret del af den danske virksomheds aktivitet, er der tale om arbejdsudleje.

Skatterådet har afgivet en række bindende svar om rækkevidden af det nye arbejdsudlejebegreb. Sammenfattende kan man konkludere, at de nye regler om arbejdsudleje fører til, at der i langt flere tilfælde end tidligere foreligger arbejdsudleje. Det har den konsekvens, at de danske virksomheder hæfter for de udenlandske medarbejderes skattebetaling i Danmark (35,6 % bruttoskat).

Skatterådet har dog i enkelte tilfælde fundet, at der ikke forelå arbejdsudleje – altså tilfælde, hvor arbejde udført af den udenlandske virksomhed ikke ansås for en integreret del af den danske virksomheds arbejdsområde.
Som eksempel kan nævnes denne afgørelse:

Særlige løfte- og monteringsopgaver var ikke arbejdsudleje:

Den danske virksomhed drev virksomhed med opførelse af bl.a. broer.

Den udenlandske virksomhed skulle udføre komplekse og specialiserede opgaver i forbindelse med løft og montering af brofag. Den udenlandske virksomhed var førende i verden på dette felt – og den danske virksomhed havde ingen erfaring med sådanne arbejdsopgaver.

Skatterådet fandt, at der ikke forelå arbejdsudleje, idet de omhandlede løfte- og monteringsydelser udgjorde en afgrænset og specialiseret ydelse set i forhold til de kerneydelser, som den danske virksomhed udførte. Der blev ved vurderingen henset til, at den danske virksomhed ikke selv udbød eller markedsførte sig med at udføre løfte- og monteringsopgaver.

Hvis du har spørgsmål til arbejdsudleje i relation til din virksomhed, er du mere end velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk