Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Indestående på udenlandske konti

Blog

Indestående på udenlandske konti

Af Lars Lauge Nielsen

Siden den 1. januar 2016 har det ikke længere været muligt at have en hemmelig konto i skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Aftalen trædte i kraft i september 2017 og gælder oplysninger fra den 1. januar 2016 og frem.

For nogle lande trædte aftalen dog først i kraft i september 2018 og gælder således bankdata fra den 1. januar 2017 og frem.

Klik på dette link for at se ikrafttrædelsestidspunktet for udvekslingsaftalen i de enkelte lande.

 

Straf

Straffen for skatteunddragelse afhænger dels af det unddragne beløb, dels af om unddragelsen er sket uagtsomt eller forsætligt. At man ikke har selvangivet tilvækst på en udenlandsk konto vil være forsætlig skatteunddragelse. Hvis der ikke er betalt korrekt skat af indeståendet på kontoen, skal skatteunddragelsen vedrørende dette vurderes særskilt.

Straffen vil enten være en bøde eller en kombination af betinget/ubetinget fængselsstraf og bøde. Normalbøden ved skatteunddragelse er det unddragne beløb som bøde. Herudover skal skatten betales.

 

Læs mere om hvorfor udenlandsk indkomst skal selvangives samt konsekvenserne ved udeladelse her.

 

Selvanmeldelse

Med de nye aftaler om automatisk indberetning af indeståender på udenlandske konti må der antages at være en væsentlig forøget sandsynlighed for, at Skattestyrelsen bliver opmærksom på de personer og virksomheder m.v., der ikke har selvangivet korrekt. Derfor kan det være en idé at overveje en selvanmeldelse, og derved legalisere indeståendet på den udenlandske konto.

Som selvanmelder vil man få en ”rabat” på straffen for skatteunddragelsen. ”Rabatten” afhænger af sagens nærmere omstændigheder – herunder især størrelsen på det unddragne beløb.

 

Få hjælp

Hvis du har et indestående på en udenlandsk konto og er i tvivl om, hvorvidt du kan risikere at få problemer med Skattestyrelsen, så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen og få en gratis vurdering af din sag.

Læs mere om indeståender på udenlandske konti her.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?

Blog

Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

 

Det kan være vanskeligt at vurdere, om man indtræder i fuld skattepligt til Danmark, selvom man bor i udlandet. F.eks. kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt arbejde i Danmark udløser fuld skattepligt? Eller erhvervelse af et sommerhus i Danmark?

I en tilflytningssituation er det ikke tilstrækkeligt, at skatteyderen erhverver en helårsbolig, for at indtræde i fuld skattepligt. Fuld skattepligt indtræder først, når vedkommende også tager ophold i Danmark. Skattepligten indtræder således ved en kombination af bopæl og ophold her i landet.

Opholdsbetingelsen vurderes særligt på baggrund af opholdets formål. Skatteyderen indtræder ikke i fuld skattepligt, hvis vedkommende opholder sig uafbrudt i Danmark på grund af ferie eller lignende i maksimalt 3 måneder eller hvis vedkommende samlet har et ophold på op til 180 dage inden for en 12-måneders periode.

 

Hvad indebærer ”ferie eller lignende”?

Det er klart, at arbejde ikke har karakter af ferie eller lignende, hvorfor skatteyderen, der har en helårsbolig til rådighed og arbejder i Danmark, som udgangspunkt vil indtræde i fuld skattepligt.

Det er en vanskelig afgrænsning, hvor skatteyderens adfærd skal undersøges.

 

Indtræder man i fuld skattepligt, når man besvarer mails, telefonopkald eller andet ved ophold/ferie i Danmark?

Praksis på området er ikke præcis og entydig. Det er op til en konkret vurdering, hvor forskellige momenter skal undersøges. F.eks. er der mange skatteydere, der bor i udlandet, men er bestyrelsesmedlemmer i danske selskaber. Disse skatteydere rejser flere gange om året til Danmark for at deltage i bestyrelsesmøder eller lignende.

Som udgangspunkt indtræder skatteyderen ikke i fuld skattepligt ved deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark. Dette resultat kan dog ændres, hvis vedkommende eksempelvis bor i sit sommerhus under udøvelsen af disse erhvervsmæssige aktiviteter.

Skattestyrelsen har godkendt, at skatteyderen sporadisk og i et begrænset omfang kan anvende sin telefon og/eller mail i erhvervsmæssigt øjemed og samtidig have bopæl her i landet, uden at vedkommende indtræder i fuld skattepligt. Det er dog væsentligt at understrege, at skatteyderen indtræder i fuld skattepligt, hvis vedkommende holder erhvervsmæssige møder (f.eks. et bestyrelsesmøde) i sommerhuset.

Skattestyrelsen lægger endvidere særligt vægt på, at skatteyderen ikke indtræder i fuld skattepligt, hvis vedkommende overnatter på et hotel i forbindelse med bestyrelsesmøderne og dermed ikke overnatter i sit sommerhus. Dvs. at der sker en klar adskillelse mellem ”ferie eller lignende” og ”erhvervsmæssige aktiviteter”.

 

Skattemæssige konsekvenser

Hvis Skattestyrelsen finder, at skatteyderen indtræder i fuld skattepligt, uden at denne har foretaget en behørig selvangivelse heraf, kan dette resultere i en ekstraordinær ansættelse af skatten, hvor skattemyndighederne kan gå op til 10 år tilbage. Derudover kan skatteyderen stå over for bøde eller fængsel for skatteunddragelse, afhængig af omstændighederne og omfanget.

Står du i en situation, hvor du er ved at fraflytte Danmark, så læs mere om de skattemæssige konsekvenser ved fraflytning her

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring med skatterådgivning om, hvorvidt skatteyderes aktiviteter i Danmark udløser fuld skattepligt og med at hjælpe skatteydere med at få det bedst mulige udfald.

Hvis du har spørgsmål til din eventuelle tilflytning til Danmark, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning

Blog

Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

I Danmark er der en række exitbeskatningsregler (fraflytningsbeskatningsregler), som man skal være særligt opmærksom på. Disse regler er særligt relevante, hvis man f.eks. er flyttet til Italien for at bo med sin kæreste, men har beholdt sine aktier i et dansk selskab eller hvis man opholder sig mere i sit hus i Frankrig end i Danmark.

 

Exitbeskatningsreglerne finder anvendelse i forskellige situationer:

  • Hvis du som skatteyder fraflytter Danmark og dermed ophører med at være fuldt skattepligtig.
  • Hvis du som skatteyder anses for at være hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I disse tilfælde anses aktiverne for at være afhændet på fraflytningstidspunktet. Dvs. afhændet til handelsværdi på fraflytningstidspunktet.

Det klare udgangspunkt er, at alle aktiver skal beskattes. Der gælder dog visse undtagelser og særregler hertil, som finder anvendelse hvis Danmark stadig har beskatningsretten, eller hvis der er tale om aktieavancer, kursgevinster eller medarbejderaktier.

 

Skatteyder fraflytter Danmark

Et afgørende moment er, hvorvidt du som skatteyder stadig er fuldt skattepligtig til Danmark. Her foretages en sædvanlig afgrænsning af din objektive og subjektive skattepligt. Dvs. hvorvidt du har en helårsbolig til rådighed, og hvorvidt det er hensigten at fraflytte Danmark.

 

Skatteyder er hjemmehørende i udlandet

Derudover kan en dobbeltdomicil-situation udløse exitbeskatning. Det afgørende er her, hvor du som skatteyder er hjemmehørende efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dobbeltdomicil betegner en situation, hvor du er fuldt skattepligtig til både Danmark og udlandet.

Denne situation løses ved hjælp af dobbeltoverenskomsternes såkaldte tie-breaker regel, hvor man skal undersøge en række kriterier for at afgøre, hvor du som skatteyder reelt er hjemmehørende. Her tages der udgangspunkt i forskellige momenter, såsom hvor du har en fast bolig til rådighed, dit midtpunkt for livsinteresser, mv.

 

Skattemæssige konsekvenser ved exitbeskatning

Hvis du ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark eller er hjemmehørende i udlandet, vil du blive exitbeskattet.

Et aktiv beskattes dermed som om det var blevet afstået, mens ejeren var skattepligtig til Danmark. Aktivets beskatning beregnes som forskellen mellem købsprisen eller markedsprisen, da aktivet blev skattepligtigt til Danmark og markedsprisen på tidspunktet, hvor Danmark mistede beskatningsretten. Dvs. der sker en hypotetisk realisationsbeskatning, som om aktivet er afstået.

Du er dermed forpligtet til at betale skatten, selvom der ikke sker en reel afståelse, hvilket kan have væsentlige skattemæssige konsekvenser, hvis aktiverne har en høj værdi.

 

Henstandsordning

Når du efter fraflytning bliver skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS-land, kan du under visse betingelser vælge at få henstand med skatten. Det vil sige at du kan udskyde betalingen af skatten.

 

Står du i en situation, hvor du er ved at flytte til Danmark, så læs mere om hvornår du indtræder i skattepligt ved tilflytning her

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din fraflytning og eventuel henstandsordning, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Du kan også læse mere om Hulgaard Advokaters tilgang til skatterådgivning her

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Udenlandsk indkomst skal selvangives

Blog

Udenlandsk indkomst skal selvangives

Af Selina Musa & Lars Lauge Nielsen

Når man har fast bopæl i Danmark, er man fuldt skattepligtig i Danmark. Dette indebærer, at man er omfattet af globalindkomstprincippet, som vil sige, at man skal beskattes af sin indkomst, uanset hvor i verden denne hidrører. Man skal beskattes af sin indkomst uanset, om denne hidrører fra f.eks. en konto i Schweiz (renter og andet afkast) eller en lejlighed i Marbella (ejendomsskat). Denne udenlandske indkomst skal derfor selvangives behørigt i Danmark.

Der opstår en risiko for dobbeltbeskatning, hvis både Danmark og det pågældende udland beskatter samme indkomst. Derfor er der indført lempelsesregler, som både findes i internretlig lovgivning, men også i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Man kan derfor fradrage skatten, der er betalt i udlandet, i Danmark.

Læs mere om hvornår udenlandsk indkomst skal selvangives her

 

Eksempel:

Skatteyder har royaltyindtægter på 500.000 kr. i udlandet. I Danmark beskattes royaltyindtægter med 22 %, hvilket vil sige, at skatteyders danske skat er 110.000 DKK. I udlandet beskattes royaltyindtægter med 5 %, hvorfor skatteyder betaler 25.000 DKK i skat i udlandet – det vil sige hele skatten udgør 135.000 DKK. Ifølge lempelsesreglerne kan skatteyder fradrage skatten, der er betalt i udlandet, hvorfor situationen ser således ud:

Skatten i Danmark efter lempelse (110.000 – 25.000)                                DKK           85.000

Skatten i udlandet                                                                                            DKK           25.000

Skat i alt                                                                                                             DKK         110.000

 

Som skatteyder har man ingen interesse i at betale for meget i skat, hvorfor lempelsesreglerne er indført. Derfor er det vigtigt at selvangive den udenlandske indkomst, da man 1) opnår fradrag for den udenlandske skat og 2) undgår konsekvenserne ved udeladelse.

 

Konsekvenser ved udeladelse

Det er strafbart, hvis skatteyder ikke fortæller skattemyndighederne om udenlandske skattepligtige indtægter. Skatteyder risikerer en skattesag, hvor skatten, der ikke er indberettet, skal betales med renter. Inddrivelsesrenten er på 7,55 % (2022), når man har gæld til det offentlige. Her er det væsentligt at bemærke, at der siden 1. januar 2020 ikke har været fradragsret på inddrivelsesrenter. Herudover risikerer skatteyder en straffesag, hvor der udover skattebetalingen og renterne skal betales en bøde og i værste fald kan resultere i en fængselsstraf.

Det er dog væsentligt at sondre mellem skatteunddragelse under og over 250.000 DKK.

Ved skatteunddragelse under 250.000 DKK beregnes bøden til 2 gange den samlede unddragelse, når skatteyder har handlet forsætligt. Ved grov uagtsomhed beregnes bøden som 1 gang den samlede unddragelse. Den del af skatteunddragelsen, der ikke overstiger 60.000 DKK, beregnes 1 gang det unddragne beløb ved forsæt, og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed.

 

Eksempel:

Skatteyder har forsætligt unddraget 100.000 DKK i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 1) + (40.000 x 2) = 140.000 DKK.

 Skatteyder har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 DKK i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 0,5) + (40.000 x 1) = 70.000 DKK.

Hvis skatteunddragelse overstiger 250.000 DKK, risikerer skatteyder en fængselsstraf og en bøde svarende til 1 gang det unddragne beløb.

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring i både skatterådgivning i, hvordan der skal selvangives til Danmark og at hjælpe skatteydere med at få det bedst mulige udfald, hvis Skattestyrelsen har taget fat i sagen og varsler en skattesag og/eller en straffesag.

Hvis du har spørgsmål til din selvangivelse, så er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24
Mobil:   +45 40 80 64 24
E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Har du indkomst fra udlandet?

Blog

Har du indkomst fra udlandet?

Af Lars Lauge Nielsen

Vi lever i en globaliseret verden, hvor det er sædvanligt at arbejde nogle år i udlandet og komme hjem til Danmark igen, at modtage pengegaver fra familie i udlandet eller at have et sommerhus eller en bankkonto i udlandet. Det er jo glædeligt, men der kan hurtigt komme skår i glæden, hvis indkomst fra udlandet ikke selvangives behørigt i Danmark.

Som skatteadvokat får jeg indtil flere henvendelser om ugen om indkomst fra udlandet – og typisk indkomst, der burde have været selvangivet og beskattet i Danmark. Det kan være, at Skattestyrelsen har opstartet en kontrolsag mod den pågældende, eller det kan være, at den pågældende har fået dårlig samvittighed over indkomst fra udlandet. I sidstnævnte tilfælde ser jeg ofte, at den pågældende ikke tidligere har vidst, at der måske kunne være en udfordring med en given indkomst fra udlandet (”det er jo beskattet i udlandet”). Vedkommende er så ved en tilfældighed blevet opmærksom på, at der kan være en problematik med betaling af skat i Danmark.

 

Bopæl i Danmark

Hvis man har fast bopæl i Danmark, betragtes man som det klare udgangspunkt som fuldt skattepligtig til Danmark. Det betyder, at man beskattes i Danmark af sin globale indkomst – altså uanset hvor indkomsten kommer fra. Det betyder, at eksempelvis følgende tilfælde kan udløse beskatning i Danmark:

  • Afkast af bankkonto/depot i udlandet – fx gevinster og udbytte af værdipapirer.
  • Overskud ved udlejning af fast ejendom i udlandet.
  • Ejendomsværdiskat af fast ejendom i udlandet.
  • Gaver fra udlandet.
  • Lønindtægt fra arbejde i udlandet.

Det udelukker ikke beskatning i Danmark, at der allerede er sket beskatning i udlandet, idet Danmark alligevel vil beskatte den pågældende indkomst – dog med fradrag af den skat, som allerede er betalt i udlandet.

 

Udenlandske trusts

Jeg ser også ofte, at tilflyttere til Danmark er indsat som begunstigede eller trustee’s i en udenlandsk trust. I mange lande – fx Storbritannien og USA – anses sådanne trusts for helt sædvanlige og legitime. I Danmark derimod ses trusts ofte som motiveret af ønsket om skatteomgåelse og er dermed underlagt en række forskellige værnsregler. Disse værnsregler fører ofte til en uhensigtsmæssig og uventet beskatning i Danmark.

 

Undgå en kontrolsag og få foretaget en vurdering af beskatningen

Skattestyrelsen er gennem årene blevet dygtigere og dygtigere til at afdække manglende selvangivelse af indkomst fra udlandet. Det ses fx gennem Skattestyrelsens ”Projekt Money Transfer”, som siden 2009 har ført til skatteregninger på over kr. 2 mia. Herudover har Danmark fået internationale aftaler om udveksling af skatteoplysninger med næsten alle lande.

Hvis du har indkomst fra eller aktiver i udlandet, er det derfor af afgørende vigtighed at få foretaget en vurdering af beskatningen i Danmark, inden Skattestyrelsen opstarter en kontrolsag. En kontrolsag om ikke-selvangivet indkomst fra udlandet ender desværre ofte med en efterfølgende ansvarssag med krav om bøde og fængsel.

Min anbefaling er derfor, at du får en skatteadvokat (eller revisor) til at gennemgå dine skatteforhold, hvis du har indtægter/aktiver i udlandet.

 

Selvanmeldelse til Skattestyrelsen

Hvis det viser sig, at man uforvarende har unddraget skat i Danmark, så vil min anbefaling være, at man med hjælp fra en skatteadvokat laver en ”selvanmeldelse” til Skattestyrelsen. Hermed kan man i vidt omfang undgå bøde og fængsel for skatteunddragelse. Eksempelvis vil selvanmeldelse af en groft uagtsom unddragelse af skat være straffri i Danmark, mens man kan forvente bødestraf, hvis forholdet i stedet afdækkes af Skattestyrelsen.

Læs mere om hvorfor det er vigtigt at selvangive den udenlandske indkomst samt konsekvenserne ved udeladelse her

 

Vær på forkant

Og endnu bedre er det jo, hvis man på forkant får afdækket evt. skattemæssige konsekvenser af et givent forhold i udlandet. Så rettidig omhu er også i skattemæssig henseende klart at anbefale.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk