Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Praksisændring spildevand – “den udledte mængde” – mulighed for genoptagelse

Blog

Praksisændring spildevand – “den udledte mængde” – mulighed for genoptagelse

Af Kristine Wagner

Skatteadvokat Lida Hulgaard førte og vandt i foråret en vigtig og principiel sag om opgørelsesmetoden for spildevandsafgift. Sagen har medført, at SKAT har anerkendt, at den hidtidige praksis på området var forkert. Der er derfor udsendt et genoptagelsescirkulære (SKM 2011.404SKAT). Det betyder, at flere af de vandselskaber, der har spildevandsanlæg, og som opgør spildevandsafgift på baggrund af måler, betaler for meget spildevandsafgift og har krav på tilbagebetaling.

I den konkrete sag havde et spildevandsanlæg anmodet SKAT om tilbagebetaling af spildevandsafgift. Årsagen til anmodningen skyldtes, at spildevandsanlægget med tilbagevirkende kraft havde ændret opgørelsesmetode og opgjort spildevandsafgiften på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug i stedet for den udledte mængde spildevand. Anlæggets ret hertil blev afvist af både SKAT og Landsskatteretten. En enig Landsret gav imidlertid spildevandsanlægget og Hulgaard Advokater medhold, og anlægget fik ret til tilbagebetaling med renter.

SKAT har dermed i en årrække ulovhjemlet givet flere spildevandsanlæg afslag på anmodning om ændring af opgørelsesmetode og dermed afslag på tilbagebetaling af spildevandsafgift. Andre spildevandsanlæg har undladt at søge på grund af ud-dybende/forklarende breve fra de daværende amter, der har bibragt spildevandsanlæggene opfattelsen af, at de ikke havde ret til ændring af opgørelsesmetode. Endelig har endnu andre anlæg blot opgjort spildevandsafgiften på baggrund af den udledte mængde spildevand, fordi de har indrettet sig efter den praksis, som nu er blevet underkendt af Landsretten. For disse spildevandsanlæg kan der være lys forude i form af tilbagebetaling af spildevandafgift.

For de anlæg, som pt. afregner spildevandsafgift efter måler, indebærer dommen således, at opgørelsen af spildevandsafgift for flere af disse anlæg kan ske på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug. Dette vil for de flestes vedkommende betyde en besparelse på 20-30 %.

Genoptagelse skal søges inden den 16. december 2011 og der er mulighed for at få korrektion helt tilbage til 2005.

Hulgaard Advokater bistår gerne med at vurdere, om spildevandsanlæg er berettigede til tilbagebetaling af spildevandsafgift.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 20.

Det kan ofte betale sig at klage over SKATs momsafgørelser

Blog

Det kan ofte betale sig at klage over SKATs momsafgørelser

Af Kristine Wagner

Flere og flere virksomheder får medhold i deres klager over SKATs momsafgørelser. Politiken bragte i juni 2011 en artikel om emnet. Se artiklen her

Hulgaard Advokater har speciale i momsret og tilbyder at vurdere dine chancer for at vinde en klage over en momsafgørelse.

Kontakt Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 20 for en vurdering.

Har du igennem årerne bespist dine kunder hjemme, kan du have mange penge til gode

Blog

Har du igennem årerne bespist dine kunder hjemme, kan du have mange penge til gode

Af Lida Hulgaard

Ordsproget ”ude godt, men hjemme bedst” har med en EU-dom nu fået ny, positiv betydning for virksomheder, der igennem årene har trakteret deres kunder ”hjemme” i gæstekantinen.

Når en virksomhed bespiser kunder på besøg i virksomheden, kan moms af de indkøbte varer nu trækkes fra i momsregnskabet. EU-domstolen har slået hul i SKAT’s hidtidige praksis på dette område. SKAT har nu anerkendt fuldt momsfradrag og indrettet sig efter dommen.

Det betyder, at din virksomhed – under visse forudsætninger – kan have ret til at få tilbagebetalt moms, og det kan sagtens blive til anselige beløb.

Jo før, desto ”mere”

Det kan betale sig at handle hurtigt. Hvis du indsender anmodning om tilbagebetaling af moms til SKAT inden den 1. januar 2011, kan du opnå momsfradrag helt tilbage fra 1. oktober 1994. Indsendes anmodningen inden 4. april 2011, kan der kræves momsfradrag for de seneste 10 år. Indsendelse af anmodning efter den 4. april 2011 giver derimod kun ret til tilbagebetaling af moms 3 år tilbage – så det kan virkelig betale sig at handle hurtigt.

Hulgaard Advokater kan hjælpe dig

SKAT accepterer ikke kun møder med forretningsforbindelser og bestyrelsesmøder, men også visse interne møder med fagligt indhold. Udgiften skal dog stå i rimeligt forhold til mødets erhvervsmæssige formål, ligesom der er andre betingelser – læs evt. mere her

Hulgaard Advokater repræsenterede den ene af tre virksomheder, der nu har fået deres retssag forligt med fuldt momsfradrag, og vi står klar til også at hjælpe dig, hvis du mener at have ret til tilbagebetaling af moms.

Kontakt Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08 for en uforpligtende snak om dine muligheder, og som sagt – ”jo før, desto mere”.

Er jeres golfklub fritaget for moms?

Blog

Er jeres golfklub fritaget for moms?

Af Øjvind Hulgaard

Golfklubber, som ikke drives med gevinst for øje, er fritaget for at opkræve moms af indtægterne fra kontingenter og greenfees, men en ny dom fra Landsskatteretten sætter nu momsfritagelsen under pres. Problematikken med momsfritagelse opstår i de situationer, hvor klubberne ikke selv ejer banerne, men lejer disse af en baneejer, der typisk er et selskab.

Det springende punkt er, hvordan aftalen med baneejeren er udformet. I det aktuelle tilfælde slog Landsskatteretten fast, at golfklubben ikke havde ret til at fritage indtægter fra kontingenter og greenfees for moms, fordi baneejeren (selskabet) havde så stor indflydelse på klubbens økonomi, at golfklubbens formål ikke kunne adskilles fra baneejerens kommercielle formål.

Golfklubben blev derfor også anset for at være drevet med gevinst for øje, hvilket betyder, at den ikke må undlade at opkræve moms af indtægter fra kontingenter og greenfees, og som konsekvens heraf er klubben blevet pålagt fremover at opkræve moms af disse indtægter. Klubben slap kun for at efterbetale moms for 3 år (svarende til 8,5 mio. kr.), fordi den kunne dokumentere, at SKAT tidligere havde godkendt momsfritagelsen.

Dommen har altså umiddelbart den konsekvens, at klubben nu enten selv skal “betale” momsen og dermed vil miste 20% af sine indtægter fra kontingenter og greenfees, eller at disse skal stige med 25%. Hvad betyder denne dom for din klub?

Hvis du vil vide mere, er de velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.