if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Kan det betale sig for virksomheder at købe kunst? Ja, i mere end én forstand!

Kan det betale sig for virksomheder at købe kunst? Ja, i mere end én forstand!

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

​Der er mere end én god grund til for virksomheder at købe kunst.

Den første grund er økonomisk. Der gælder nemlig nogle særlige regler, der muliggør afskrivninger af virksomheders køb af kunst.

Den anden grund er mindst lige så vigtig. Ved køb af kunst får virksomhedens ansatte og forretningsforbindelser glæde af at se på en (forhåbentlig) flot udsmykning, lige såvel som virksomheden er med til at støtte kulturlivet.

Udgifter til køb af såkaldte originalværker kan afskrives efter afskrivningsloven. Det er værker såsom malerier, skulpturer, grafik eller lignende.

Afhængig af hvilken type kunst der er tale om, er der forskellige regler for afskrivninger.

 

Hvis det er kunstværker, som indgår som en del af bygningen, kan virksomheder afskrive disse lineært med 3 % årligt af anskaffelsessummen. Hvis kunstværket er anskaffet før den 1. januar 2023, kan afskrivningen dog ske med indtil 4 % årlig af anskaffelsessummen.

 

Er der kunstværker, der kan hænges op, kan disse afskrives med 25 % efter saldometoden til den til enhver tid gældende saldoværdi.

 

Muligheden for afskrivning på kunst gælder dog ikke ved køb af kunst fra nærtstående, såsom børn og ægtefæller.

 

Hvad er god kunst? Ja, der må jeg nok være dig svar skyldig!

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Ny sag om fradrag for moms i Holdingselskaber

Blog

Ny sag om fradrag for moms i Holdingselskaber

Holdingselskaber har efter dansk praksis fuld momsfradragsret for omkostninger til bl.a. erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber, når holdingselskabet udelukkende vil levere momspligtige ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører.

Retten til fuldt momsfradrag gør sig også gældende for holdingselskabets øvrige generalomkostninger. Der kan f.eks. være tale om udgifter til kontorhold, herunder evt. moms på husleje, telefon, revisor m.m. holdingselskaber.

Hvis holdingselskabet leverer både momspligtige og momsfrie ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører, vil der som udgangspunkt også ske en forøgelse i fradragsretten, idet der ikke længere skal ske en fradragsbegrænsning på baggrund af holdingaktiviteten.

 

Nyt bindende svar fra Skatterådet

I et nyt bindende svar fra Skatterådet præciseres det, at holdingselskaber, der alene anvendes til gennemfakturering af momspligtige ydelser til datterselskaber ikke opfylder betingelserne for moms fradragsret.

Skatterådet fastslår, at det alene er holdingselskaber, der i realiteten leverer momspligtige administrationsydelser vil derfor kunne kræve momsfradrag i overensstemmelse med praksis.

Afgørelsen giver anledning til overvejelser om den valgte koncernstruktur, herunder hvorvidt placering af administrative medarbejder opfylder betingelserne for momsfradragsret.

Skatterådets afgørelse forekommer ikke overraskende.

 

Et godt spørgsmål, der afventer en afklaring er imidlertid, hvorvidt en delvis mellemfakturering vil påvirke et holdingselskabs generelle momsfradragsret, hvis selskabet i øvrigt selv indeholder momspligtig aktivitet.

 

Henvendelse kan ske til  Peter Lunau Larsen på tlf. 51158515 eller pr. mail pll@hulgaardadvokater.dk og Merete Andersen på tlf. 29747104 eller pr. mail ma@hulgaardadvokater.dk for yderligere uddybning af sagen.

 

Du kan også læse mere omkring moms og vores specialiseret momsrådgivning her.

Peter Lunau Larsen
Merete Andersen

Er jeres golfklub fritaget for moms?

Blog

Er jeres golfklub fritaget for moms?

Af Øjvind Hulgaard

Golfklubber, som ikke drives med gevinst for øje, er fritaget for at opkræve moms af indtægterne fra kontingenter og greenfees. Landsskatteretten har dog tidligere statueret, at selvom der er tale om en amatørgolfklub, kan klubben under nærmere omstændigheder anses for at blive drevet med gevinst for øje. Problematikken med momsfritagelse kan f.eks. opstå i de situationer, hvor klubben ikke selv ejer banerne, men lejer disse af en baneejer, der typisk er et selskab.

Det springende punkt er, hvordan aftalen med baneejeren er udformet. Landsskatteretten slog i det konkrete tilfælde fast, at en golfklub ikke havde ret til at fritage indtægter fra kontingenter og greenfees for moms, fordi baneejeren (selskabet) havde så stor indflydelse på klubbens økonomi, at golfklubbens formål ikke kunne adskilles fra baneejerens kommercielle formål.

Golfklubben blev derfor også anset for at være drevet med gevinst for øje, hvilket betød, at den ikke måtte undlade at opkræve moms af indtægter fra kontingenter og greenfees. Som konsekvens heraf måtte klubben derfor fremover opkræve moms af disse indtægter.

Dommen fra Landsskatteretten havde altså den betydning, at golfklubben efterfølgende selv måtte “betale” momsen og dermed miste 20% af sine indtægter fra kontingenter og greenfees, eller at disse skulle stige med 25%. Har I styr på, om jeres klub er udformet således, at den kan anses for at blive drevet med gevinst for øje?

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

 

 

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel. dir.: +45 38 40 42 44 / +45 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Registreringsafgift på udenlandsk indregistrerede biler – SKATs kontrolaktion

Blog

Registreringsafgift på udenlandsk indregistrerede biler – SKATs kontrolaktion

Af Kristine Wagner

Når man bor i Danmark, er det som udgangspunkt ikke lovligt at køre i biler, som der ikke er betalt dansk registreringsafgift af. Der gælder imidlertid en række undtagelser til udgangspunktet, og forbuddet gælder derfor ikke i alle tilfælde.

Du kan fx få lov til at køre på udenlandske plader i en begrænset periode, hvis du importerer en bil, har lånt en bil på et udenlandsk autoværksted, mens din egen bil er til service i udlandet eller skal teste en udenlandsk registreret bil i erhvervsmæssig henseende.

Bliver man stoppet i en kontrolaktion, er det naturligvis afgørende for sagens videre forløb, om man kan dokumentere, at kørslen er lovlig. Kan man ikke det, kan det blive meget dyrt i afgift og bøder til SKAT, ligesom man risikerer, at SKAT konfiskerer bilen, hvis man ikke kan stille sikkerhed for afgifterne mv. på anden vis.

 

Hos Hulgaard Advokater rådgiver vi gerne om i hvilke tilfælde, man lovligt kan anvende en bil på udenlandske plader i Danmark, ligesom vi gerne bistår med at søge om tilladelse til kørsel, hvis dette er nødvendigt.

 

Har du været ude for at blive stoppet af SKAT i en kontrolaktion, og har SKAT til hensigt at opkræve afgift mv., kan Hulgaard Advokater vurdere, om der er grundlag for at gå imod SKATs opfattelse og i givet fald føre sagen, hvis du ønsker at klage over SKATs vurdering. Det er vores erfaring, at sagerne ikke altid er så enkle, som det umiddelbart kan se ud til, og afgiftspligten bør derfor vurderes grundigt i hver enkelt tilfælde. Vi har gode erfaringer med at få ændret SKATs afgørelser til fordel for klager.

 

Det kan ofte være afgørende for at få det optimale ud af vores bistand, at man inddrager os så tidligt i processen som muligt. Dette sikrer, at sagen tilrettelægges bedst muligt fra starten, herunder at du sikres de rettigheder, som lovgivningen giver mulighed for.

 

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 40 80 64 20 eller Troels Bagger Hviid på tbh@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 28 10 86 68.

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Troels Bagger Hviid

Erhvervsjuridisk rådgiver / Cand.merc.jur.
Mobil: +45 28 10 86 68
tbh@hulgaardadvokater.dk

Det kan ofte betale sig at klage over SKATs momsafgørelser

Blog

Det kan ofte betale sig at klage over SKATs momsafgørelser

Af Kristine Wagner

Flere og flere virksomheder får medhold i deres klager over SKATs momsafgørelser. Politiken bragte i juni 2011 en artikel om emnet. Se artiklen her

Hulgaard Advokater har speciale i momsret og tilbyder at vurdere dine chancer for at vinde en klage over en momsafgørelse.

Kontakt Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 20 for en vurdering.