Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Ny lovændring: Rentetilskrivning på moms og afgifter

Blog

Ny lovændring: Rentetilskrivning på moms og afgifter

Folketinget har for nyligt vedtaget en lovændring af opkrævningsloven, hvorefter der vil ske rentetilskrivning på indsendte efterangivelser på moms og afgifter. Dette kommer til at få stor indflydelse på, hvordan virksomheder skal håndtere deres processer og sikre fuldstændig overholdelse af reglerne i første hug.

 

Ikrafttræden

De nye regler vil træde i kraft af to omgange.

Pr. 15. juni 2022 har man fjernet 14 dages rentefrihed på afgiftsområdet ved manglende angivelse, foreløbige fastsættelser og manglende registrering.

Da dette allerede er trådt i kraft, skal din virksomhed allerede nu være opmærksom på manglende registrering for afgiftsmæssige forhold og få udbedret eventuelle mangler snarest for at undgå yderligere rentetilskrivning.

I anden omgang vil rentetilskrivning på almindelige efterangivelser og kontrolresultater, f.eks. som følge af bogføringsfejl, træde i kraft. Dette sker når Skatteministeren udsteder en bekendtgørelse herom.

 

Omfang

Lovændringen vil få betydning på efterangivelser indgivet efter virkningstidspunktet, dvs. at en efterangivelse før ikke medfører et rentetillæg, men at en efterangivelse efter medfører et rentetillæg.

Rentetillægget udgør en basisrente, som pt. er 0%, + tillæg af 0,7% pr. måned – og der sker rentetilskrivning efter princippet om rentes rente. Renteniveauet forventes at ligge på mellem ca. 8% og 28,5%, afhængig af antal måneder.

Hvis basisrenten stiger, hvilket det kan forventes i takt med inflationen, vil rentetillægget stige tilsvarende. Hvis basisrenten fx stiger til 0,5% vil rentetillægget blive 100% for en 100 måneders regulering, hvormed det vil få store økonomiske konsekvenser.

Det skal bemærkes, at told er ikke omfattet af ændringen, men alle øvrige indirekte skatter er. Derudover er det også uklart, hvordan efterangivelser indsendt før virkningstidspunktet, men hvor sagsbehandling først afsluttes bagefter, vil blive behandlet. Forventeligt vil der ikke ske rentetilskrivning, men Skattestyrelsens praksis kan vise noget andet.

Der vil blive indført en mulighed for fritagelse i særlige situationer, men det er Skattestyrelsen, der skal fastsætte retningslinjerne herfor, og udgangspunktet vil være et rentetillæg på positive efterangivelser.

 

Sådan sikrer du din virksomhed

Det er vores anbefaling, at din virksomhed hurtigst muligt igangsætter en revision af de generelle procedurer for håndtering af moms og afgifter samt ændrer jeres proces ift. håndtering af efterangivelser, så de ikke blot indarbejdes i de ordinære angivelser, ud fra en pragmatisk tilgang.

Derudover er det vigtigt at involvere de relevante stakeholders i organisationen, så der træffes rigtige beslutninger første gang og fejlraten derved minimeres mest muligt. Udestående sager med Skattestyrelsen bør fremskyndes og afsluttes hurtigst muligt.

 

Hos Hulgaard Advokater følger vi hele tiden med i de politiske forhandlinger, lovændringer samt den tekniske udvikling, og vi står derfor klar til at rådgive dig om, hvordan du skal sikre din virksomhed og udføre revision af jeres procedurer mv. med henblik på at optimere dem og sikre jer mod rentetilskrivning.

 

Du er velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pr. mail pll@hulgaardadvokater.dk, Troels Bagger Hviid på tlf. 28 10 86 68 eller mail tbh@hulgaardadvokater.dk eller Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller pr. mail bm@hulgaardadvokater.dk.

 

Peter Lunau Larsen

Advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Bettina Mikkelsen

Erhvervsjuridisk seniorrådgiver
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk

Troels Bagger Hviid

Erhvervsjuridisk rådgiver / Cand.merc.jur.
Mobil: +45 28 10 86 68
tbh@hulgaardadvokater.dk

Kan det betale sig for virksomheder at købe kunst? Ja, i mere end én forstand!

Kan det betale sig for virksomheder at købe kunst? Ja, i mere end én forstand!

Af Martin Lars Mols Jensen

Der er mere end én god grund til for virksomheder at købe kunst.

Den første grund er økonomisk. Der gælder nemlig nogle særlige regler, der muliggør afskrivninger af virksomheders køb af kunst.

Den anden grund er mindst lige så vigtig. Ved køb af kunst får virksomhedens ansatte og forretningsforbindelser glæde af at se på en (forhåbentlig) flot udsmykning, lige såvel som virksomheden er med til at støtte kulturlivet.

 

Udgifter til køb af såkaldte originalværker kan afskrives efter afskrivningsloven. Det er værker såsom malerier, skulpturer, grafik eller lignende.

Afhængig af hvilken type kunst der er tale om, er der forskellige regler for afskrivninger.

Hvis det er kunstværker, som indgår som en del af bygningen, kan virksomheder afskrive disse lineært med 4% årligt af anskaffelsessummen.

Er der kunstværker, der kan hænges op, kan disse afskrives med 25% efter saldometoden til den til enhver tid gældende saldoværdi.

Muligheden for afskrivning på kunst gælder dog ikke ved køb af kunst fra nærtstående, såsom børn og ægtefæller.

 

Hvad er god kunst? Ja, der må jeg nok være dig svar skyldig!

 

Tilbagesøgning af registreringsafgift

Blog

Tilbagesøgning af registreringsafgift

Af Kristine Wagner

SKAT og politiet har i flere omgange afholdt en række razziaer, hvor bilister er blevet stoppet på de danske motorveje og udspurgt, om deres kørsel var lovlig efter skatte- og afgiftslovgivningen.

I en række tilfælde har dette ført til konfiskering af bilerne, samt at SKAT har opkrævet registreringsafgift og eventuelt skat af fri bil. I flere af disse sager er det endvidere kommet på tale at behandle sagen som en ansvarssag, hvilket har ført til straf, oftest i  form af bøde.

Landsskatteretten har imidlertid underkendt SKAT i en sag, hvor en dansk bosat bruger af en bil, ejet af en udlænding, var blevet pålagt betaling af registreringsafgift. Landsskatteretten afgjorde, at SKAT ikke havde haft hjemmel til at opkræve registreringsafgiften hos brugeren af bilen. Denne afgørelse har bevirket, at SKAT nu har genovervejet deres praksis, og SKAT er kommet frem til, at de i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 uretmæssigt har opkrævet registreringsafgift hos brugere af udenlandsk ejede biler. Det er en fejl, fordi det alene er ejerne af bilerne, som hæfter for betaling af registreringsafgiften.

SKAT har derfor den 31. maj 2012 udsendt et styresignal, som i et vist omfang pålægger SKAT at revurdere  de sager, hvor der i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 er sket opkrævning af registreringsafgift hos brugere samt at betale erstatning, hvis SKATs håndtering har ført til tab for brugerne.

Hos Hulgaard Advokater kan vi bidrage med at vurdere, dels om der er mulighed for at kræve afgift retur, og dels om det kan være relevant at kræve erstatning. Hvis SKAT også har truffet afgørelse om beskatning af fri bil, kan vi naturligvis ligeledes vurdere, om SKAT har haft hjemmel hertil.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 20.

Flexleasing af eget selskab – hvis du er træt af høje danske registreringsafgifter

Blog

Flexleasing af eget selskab – hvis du er træt af høje danske registreringsafgifter

Af Øjvind Hulgaard

Opdatering august 2015:

Siden nedenstående tekst blev skrevet, har SKAT skærpet deres krav yderligere, hvorfor det i praksis er næsten umuligt at starte ny leasingvirksomhed op fra bunden.

Leases en bil for en tidsbegrænset periode, kan man nøjes med at betale registreringsafgift for denne periode. Reglerne er komplicerede, og SKAT gør hvad de kan for at gøre livet så svært som muligt for dem, som gerne vil henholde sig til gældende lovgivning.  Reglerne herom findes i registreringsafgiftslovens § 3 b om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Der findes efterhånden mange leasingselskaber, der udbyder flexleasing. Leasing af en bil gennem et leasingselskab er dog ikke så interessant, hvis man selv har pengene til at finansiere købet og gerne vil føle, at man selv ejer den pågældende bil. Derfor blev Skatterådet i 2010 spurgt, om det var muligt at bruge reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift (flexleasing), hvis man lavede sit eget leasingselskab. Eller sagt med andre ord: Kan jeg leje min bil af mit eget selskab og dermed spare registreringsafgift? Skatterådet bekræftede, at dette i visse tilfælde kan lade sig gøre – se Skatterådets afgørelse af 22. juni 2010, jf. SKM 2010.429 SR.

I 2012 har Landsskatteretten imidlertid truffet en afgørelse, der nu er blevet offentliggjort, og som ændrer væsentligt i forudsætningerne for Skatterådets afgørelse, da SKAT har fået medhold i, at der skal være tale om en leasingvirksomhed med flere biler m.v.

Det er en forudsætning for anvendelse af reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, at leasingaftalen mellem dit selskab og dig indgås på markedsvilkår. SKAT er meget nidkær, når disse kontrakter vurderes, hvorfor det anbefales at søge bistand hertil. SKAT tilsidesætter kontrakter, hvis de afviger blot en smule fra det, som SKAT mener, er normalt.

Kontrakten skal som minimum give leasinggiveren dækning for en sædvanlig forrentning af den kapital, selskabet har bundet ved leasingaftalen, og de aftalte leasingydelser skal endvidere give dækning for en sædvanlig fortjeneste til selskabet. Vi har også set tilfælde, hvor SKAT har forlangt, at der skal betales stiftelsesgebyr, bidrag til administration og lign.

Leasingydelsen skal i det mindste dække finansieringsudgiften, afskrivning på bilen og registreringsafgiften. Herudover skal leasingydelsen tillægges moms.

Købes bilen i f.eks. Tyskland, er det nødvendigt at få bilen til Danmark og få den toldsynet. Herefter kan kontrakten indsendes til SKAT til godkendelse. Sagsbehandlingstiden svinger, men udgør typisk et par måneder. Det er muligt at få nummerplader på bilen, mens SKAT behandler sagen, men det forudsætter, at du deponerer den fulde registreringsafgift, og det kan ikke anbefales.

Godkender SKAT leasingaftalen, beregnes en forholdsmæssig registreringsafgift. Er bilen mere end 3 år gammel, udgør den forholdsmæssige registreringsafgift rundt regnet 10 % af den fulde registreringsafgift, hvis leasingperioden udgør 12 måneder. Så er du træt af de høje danske registreringsafgifter, er der altså mulighed for at spare penge.

Vær opmærksom på, at reglerne om flexleasing i visse tilfælde kolliderer med skattelovgivningens øvrige regler, f.eks. reglerne om fri bil, hvorfor det er en god ide at søge rådgivning om sådanne spørgsmål.

Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende flexleasing, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

Registreringsafgift på udenlandsk indregistrerede biler – SKATs kontrolaktion

Blog

Registreringsafgift på udenlandsk indregistrerede biler – SKATs kontrolaktion

Af Kristine Wagner

Som man har kunnet gøre sig bekendt med på DR1 i løbet af foråret, har SKAT i øjeblikket megen fokus på kørsel i biler på udenlandske nummerplader.

Når man bor i Danmark, er det som udgangspunkt ikke lovligt at køre i biler, som der ikke er betalt dansk registreringsafgift af. Der gælder imidlertid en række undtagelser til udgangspunktet, og forbuddet gælder derfor ikke i alle tilfælde.

Bliver man stoppet i en kontrolaktion, er det naturligvis afgørende for sagens videre forløb, om man kan dokumentere, at kørslen er lovlig. Kan man ikke det, kan det blive meget dyrt i afgift og bøder til SKAT, ligesom man risikerer, at SKAT konfiskerer bilen, hvis man ikke kan stille sikkerhed for afgifterne mv. på anden vis.

Hos Hulgaard Advokater rådgiver vi gerne om i hvilke tilfælde, man lovligt kan anvende en bil på udenlandske plader i Danmark, ligesom vi gerne bistår med at søge om tilladelse til kørsel, hvis dette er nødvendigt.

Har du været ude for at blive stoppet af SKAT i en kontrolaktion, og har SKAT til hensigt at opkræve afgift mv., kan Hulgaard Advokater vurdere, om der er grundlag for at gå imod SKATs opfattelse og i givet fald føre sagen, hvis du ønsker at klage over SKATs vurdering. Det er vores erfaring, at sagerne ikke altid er så enkle, som det umiddelbart kan se ud til, og afgiftspligten bør derfor vurderes grundigt i hver enkelt tilfælde. Vi har gode erfaringer med at få ændret SKATs afgørelser til fordel for klager.

Det kan ofte være afgørende for at få det optimale ud af vores bistand, at man inddrager os så tidligt i processen som muligt. Dette sikrer, at sagen tilrettelægges bedst muligt fra starten, herunder at du sikres de rettigheder, som lovgivningen giver mulighed for.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 20.