Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Er du klar til dit generationsskifte?

Blog

Er du klar til dit generationsskifte?

Af Øjvind Hulgaard

Et succesfuldt generationsskifte kræver god planlægning og omtanke.

Det er nødvendigt at have fokus på en række områder – bl.a.:

  • Hvem er den rigtige til at føre min virksomhed videre?
  • Hvordan skal min rolle være efter generationsskiftet, og hvordan sikres det, at jeg får tilstrækkelige midler til at opretholde min/vores levestandard?
  • Hvordan sikrer jeg, at mine børn samlet set får lige meget?

Det er også nødvendigt at have fokus på skattebelastningen ved et generationsskifte, dog uden at det helt skal overskygge de andre områder.

Årsagen hertil er, at en overdragelse af din virksomhed til dine børn vil udløse såkaldt afståelsesbeskatning. Hvis du eksempelvis har stiftet dit selskab for 25 år siden for kr. 100.000, og det i dag har en handelsværdi på kr. 20 mio., vil du skulle beskattes af denne gevinst (42% beskatning) ved en overdragelse til dine børn, ligesom der skal betales gaveafgift (13%), hvis dine børn ikke betaler fuldt vederlag i forbindelse med overdragelsen. I dette eksempel vil skatte- og afgiftsbelastningen samlet set udgøre ca. kr. 11 mio. ud af den samlede værdi af selskabet på kr. 20 mio.!!

En af løsningerne på denne udfordring vil være at overdrage med skattemæssig succession. Ved skattemæssig succession udløses ingen skat nu og her, idet denne skattebyrde overtages af dine børn. Dine børn kan så drive virksomheden i en årrække og herefter overdrage virksomheden til deres børn med skattemæssig succession. Skatten kan altså som udgangspunkt udskydes i  det uendelige.

Dette er blot en af mange muligheder i et generationsskifte for at spare eller udskyde skatter og afgifter.

Hos Hulgaard Advokater er vi specialister i generationsskifte. Vi har gennemført adskillige generationsskifter i mange forskellige virksomheder – lige fra nogle af landets fremtrædende familier til ”bageren på hjørnet”. Vi løser alle opgaver med samme faglige stolthed og professionalisme. Læs mere om generationsskifte her.

Hvis du af den ene eller den anden grund ikke er klar til et generationsskifte endnu, men gerne vil have en plan B på plads, kunne det være en idé at få lavet et virksomhedstestamente. Læs mere her.

Kontakt os for en uforpligtende snak eller et møde, hvor vi kan drøfte, hvordan vi bedst muligt løser netop dit generationsskifte.

Du kan kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44, Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 08 eller Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

Generationsskifte

Blog

Generationsskifte

Af Lida Hulgaard

Formueskattekursen for unoterede aktier vil blive genindført. Det står i regeringsgrundlaget

”De familieejede virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv. De er med til at sikre udvikling og arbejdspladser. Derfor vil vi afsætte i alt 2,1 mia. kr. i 2018-2020, så de familieejede virksomheder kan få bedre rammer for at fastholde danske arbejdspladser og udviklingsmuligheder hen over et generationsskifte. Vi vil desuden genind-føre formueskattekursen og dermed annullere den tidligere regerings stramning af reglerne for at overdrage unoterede aktier.”

Det fremgår af regeringsgrundlaget: ”SAMMEN FOR FREMTIDEN”.

Denne zigzagkurs er resultat af en stående uenighed om generationsskifte imellem rød og blå blok. Socialisterne mener principielt, at virksomhedsejernes børn mv. ikke er særligt egnede til at videreføre forældrenes virksomhed og derfor ikke bør have skatte- og afgiftsmæssige fordele, som andre ikke har. Den borgerlige fløj opfatter det derimod således, at familievirksomheder er et gode i Danmark som et alternativ til børsnotering, fondseje, kapitalfonde o.lign. og ønsker derfor at begrænse virksomhedernes likviditetsdræn til betaling af særlige skatter og afgifter ved et generationsskifte. Tidligere har denne uenighed eksempelvis vist sig ved afgrænsningen af, hvilke selskaber der er aktive virksomheder, og hvilke der er pengetanke, der ikke bør have skattefordele i form af udskudt avanceskat. Denne grænse ligger p.t. på 50% af aktiver eller indtjening, men har i perioder været fra 25% op til 75%.

Der findes ikke noget regnestykke, der afgør, hvad lempelige skatteregler ved generationsskifte koster statskassen. Som nævnt i vort forudgående indlæg på denne hjemmeside, kan generationsskifter fremmes, bremses eller ødelægges af skatte- og afgiftskrav. Det er en balancegang, som det ikke er let at gøre op i penge.

Hvornår regeringen vil annullere den tidligere regerings stramning fremgår ikke. Det er åbenbart, at virksomheder, der står overfor et generationsskifte, nu bør klappe hesten og afvente nærmere.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

Værdi af aktier ved generationsskifte

Blog

Værdi af aktier ved generationsskifte

Af Lida Hulgaard

SKAT fjernede formueskattekursen den 5. februar 2015.

Det er et af skatterettens grundprincipper, at ikke kun indtægter i form af kontanter, men også andre værdier beskattes. Beløbet skal svare til markedsværdi, dvs. den pris, som en udenforstående må forventes at ville betale for godet.

Disse principper er ikke enkle at føre ud i livet, for kun i få tilfælde findes et marked, hvor værdierne handles kontinuerligt under ensartede betingelser. Børsnoterede værdipapirer – aktier, obligationer mv. – er en sådan undtagelse. Men fra børskursen kan ikke sluttes til værdi af unoterede aktier i andre selskaber.
Når en værdi ikke kan støttes på aktuelle handler, har skattelovgivningen 2 muligheder:

Enten vælger man at værdiansætte efter en standardberegning. Når værdien kan forudberegnes, kan beskatningen gennemføres uden den store uenighed mellem SKAT og skatteyderen. Det har både administrative og retssikkerhedsmæssige fordele. Til gengæld kan en standard umuligt tage hensyn til alle individuelle forskelle, så et nærmere eftersyn af de enkelte sager vil afsløre skævheder og urimeligheder.  Formueskattekursen på unoterede aktier er et eksempel herpå.

Eller også vælger man at værdiansætte hvert enkelt aktiv individuelt efter et konkret skøn. Der er mange variabler og uanset alle økonomiske beregningsmodeller vil det altid være usikkert, hvad en køber vil give. Den sikre konsekvens af at anvende denne metode er manglende forudberegnelighed med heraf følgende retsusikkerhed med risiko for uenighed imellem SKAT og borger.

Alt det her vidste man godt i 1982, da værdiansættelsescirkulæret så dagens lys. Det fremgår heraf, at borgerne ved arv og gave af unoterede aktier, der ikke aktuelt er handlet, kan værdiansætte aktierne til den samme kurs, som myndighederne brugte til formuebeskatningen.

Formueskatten forudsatte, at samtlige aktier og anparter hvert år blev sat til en værdi, og denne værdi blev beregnet ud fra selskabets egenkapital, indtjening og udbytte i kombination med nogle kapitaliseringsfaktorer, som myndighederne fastlagde.  Værdien blev beregnet skematisk efter en standard og ikke efter individuel vurdering.

I 1990’erne blev formueskatten afskaffet og gave- og boafgifterne sat ned. Afgiften mellem forældre og børn blev mere end halveret – fra max. 32% til 15%. Det var en del af den politiske aftale herom, at værdien ikke skulle forhøjes, for så ville man jo ikke opnå sine politiske mål med afgiftsnedsættelsen. 1982-cirkulæret levede derfor videre uden ændringer, og myndighederne fortsatte med at beregne og offentliggøre kapitaliseringsfaktorerne. Lige indtil natten imellem d. 4. og 5. februar 2015, hvor reglerne om værdi af unoterede aktier uden varsel blev afskaffet ved et styresignal, offentliggjort i SKM 2015.96.

Styresignalet ophæver reglerne i værdiansættelsescirkulæret uden at fastlægge en anden standard. Der henvises til vejledende hjælperegler i TSS-cirkulære 2000-9 og i Værdiansættelsesvejledningen E nr. 238 fra 2009 o.s. Den generelle retningslinje er, at ”De nævnte cirkulærer finder fortsat anvendelse, når resultatet af den vejledende hjælperegel kan antages at være et egnet udtryk for aktiernes handelsværdi”.

Hermed er skatteborgerne for fremtiden henvist til det regime, som gælder ved skønsmæssige ansættelser: SKAT kan nu når som helst tilsidesætte den værdi, som skatteyder har brugt, og sætte sit eget skøn i stedet. Ved dette skøn indgår alle de forhold, som SKAT finder relevante. Det er så op til skatteyder at bevise eller sandsynliggøre, at dette skøn er forkert eller åbenbart urimeligt, ellers er SKATs skøn det rigtige.

Det er almindeligt kendt, at formueskattekursen  i nogle tilfælde førte til en urealistisk lav værdiansættelse. Det sker navnlig for aktier i selskaber med goodwill, varemærker, patenter og andre immaterielle rettigheder. Disse rettigheders salgsværdi  medregnes  ikke som aktiv ved opgørelsen af formueskattekursen.

Det har nok været den almindelige opfattelse, at formueskattekursreglerne på et tidspunkt skulle afløses af nye regler eller moderniseres. Det er imidlertid endnu ikke lykkedes for myndighederne eller andre at beskrive, hvordan sådanne nye regler skulle se ud.

Hvorfor reglerne så alligevel er blevet afskaffet, begrundes af Skatteministeriet bl.a. med, at ”Formueskattekursen var lavere end handelsværdien i højere grad end hidtil antaget. Det var i konflikt med intentionerne i lovgivningen. Desuden kunne reglerne udnyttes, så dansk beskatning kunne undgås, hvis modtageren af arven eller gaven boede i udlandet. Dvs., at der var tale om et skattehul. ”

Det er rigtigt, at formueskattekursen ved arv og gave til en modtager i udlandet kunne være lavere end værdien ved havelågeskat ved fraflytning. Til gengæld har en sådan modtager ikke mulighed for rentefri henstand med avanceskatten som ved havelågeskat. En udenlandsk modtager kan ikke succedere i avanceskatten. Men i stedet for at regulere for denne specielle situation, har SKAT valgt at kaste alle generationsskifter af unoterede aktier ud i retsløshed.

Generationsskifte af virksomheder er og har altid været en vanskelig øvelse: For det første skal der være en slægtning eller medarbejder, der kan og vil tage over. For det andet skal den hidtidige ejer være villig til at slippe tøjlerne. Når begge disse betingelser er opfyldt, har vi faktisk haft nogle håndterlige regler uden ødelæggende generationsskifteskatter, dels fordi betaling af avanceskatterne kan udsættes via skattemæssig succession, dels fordi gaveafgifterne er relativt lave. De lave værdiansættelser af unoterede aktier har også været væsentlige.

Set fra min stol vil generationsskifte generelt blive bremset og mere eller mindre gå i stå.

SKAT vil naturligvis få et merprovenu i det omfang, virksomhederne må sælges til konkurrenter eller kapitalfonde, fordi generationsskifte i familien opgives på grund af de skærpede skatteregler. Bortset herfra gætter jeg på et provenutab. For at få rede på dette opfordres SKAT til at fremlægge en statistik for provenu af bo- og gaveafgift i 2014 ved generationsskifte af unoterede aktier og til at lave en tilsvarende statistik i 2016.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

Skatteministeriet har afskaffet et væsentligt generationsskifteinstrument

Blog

Skatteministeriet har afskaffet et væsentligt generationsskifteinstrument

Af Lars Lauge Nielsen

Skatteministeriet har den 5. februar 2015 med øjeblikkelig virkning afskaffet muligheden for at anvende den såkaldte formueskattekurs ved værdiansættelse af unoterede aktier eller anparter ved overdragelse til børn og ved værdiansættelse i dødsboer.

Formueskattekursen har i mange år været en blandt flere muligheder ved værdiansættelse af unoterede aktier eller anparter i forbindelse med generationsskifter inden for familien og ved opgørelse af værdien af disse i et dødsbo. Det er således et væsentligt instrument ved generationsskifterne, der nu forsvinder.

Hvad betyder det?

Fremadrettet skal unoterede aktier og anparter også ved overdragelser inden for familien (generationsskifter) og fra dødsboer opgøres til værdien i handel og vandel. Værdiansættelsen kan her ske efter en ”hjælperegel” i et cirkulære fra 2000. Dette vil i visse tilfælde med sikkerhed føre til en højere værdi end anvendelsen af formueskattekursen. Den væsentligste ulempe er dog, at skattemyndighederne ikke på samme måde er bundet af en opgørelse efter hjælpereglen i dette cirkulære, hvilket vil kunne føre til en øget usikkerhed omkring værdiansættelsen og generationsskiftet som sådan.

Det er klart, at i det omfang værdien af aktier eller anparter forøges, øges også avancen – og dermed skatten – ved at afstå dem. På samme måde vil ændringen kunne føre til en øget gaveafgift eller boafgift i generationsskifterne.
Skatteministeriets ophævelse af reglerne har kun betydning for de værdiansættelsesmæssige forhold. Ophævelsen får fx ingen betydning for muligheden for at overdrage aktier og anparter med skattemæssig succession, således at fx en søn eller datter overtager skattebyrden ved overdragelse af aktier eller anparter fra forældrene. Dette er fortsat muligt.

Selvom ophævelsen fjerner én mulighed ved gennemførelsen af generationsskifter, er der stadig mange muligheder for at planlægge og gennemføre hensigtsmæssige overdragelser af aktier og anparter til fx børnene. Da værdiansættelse af aktier og anparter ikke er en eksakt videnskab, vil der for mange stadig være ”mange strenge at spille på” i den sammenhæng.

Virkningstidspunkt

Ophævelsen sker med virkning pr. 5. februar 2015. Overdragelser af aktier og anparter, der er gennemført på grundlag af formueskattekursen forud for i dag påvirkes ikke af ophævelsen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.