Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Nyt om familieoverdragelser af fast ejendom

Blog

Nyt om familieoverdragelser af fast ejendom

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S & Kristina Meier Risbjerg, Hulgaard Advokater

Overvejer du at overdrage hus, lejlighed, sommerhus mv. til dine børn eller børnebørn, er der godt nyt. Højesteret har i en ny afgørelse fastslået, at fast ejendom fortsat kan overdrages til nære familiemedlemmer til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15%, som det er beskrevet i det såkaldte værdiansættelsescirkulære fra 1982.

 

Hvad betyder Højesterets afgørelse?

Højesteret har i en ny afgørelse fastholdt, at fast ejendom fortsat kan overdrages til børn og børnebørn til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15%, medmindre der foreligger helt konkrete, særlige omstændigheder. Hermed er noget af den tidligere usikkerhed om dette princip til dels fjernet. Det er derfor fortsat hensigtsmæssigt at vurdere, om det er tid til at overdrage fast ejendom til dine børn eller børnebørnene.

Dog gælder nogle undtagelser, hvor særlige, konkrete omstændigheder kan medføre, at Skattestyrelsen vil stille spørgsmålstegn ved en værdiansættelse svarende til den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15%. Dette kan f.eks. være:

 • Ejendommen er købt/solgt umiddelbart før eller efter familieoverdragelsen
 • Der har været konkrete salgsforhandlinger med uafhængige parter omkring ejendommen
 • Der foreligger en sagkyndig vurdering af ejendommen (f.eks. fra mægler)
 • Der er før eller efter overdragelsen optaget lån i ejendommen, der overstiger den offentlige ejendomsvurdering
 • Ejendommen skal overdrages fra et dødsbo, hvor der ved overdragelsen bliver en skævdeling i boet. Det kan indikere, at arvingerne har vurderet, at ejendommen har en højere værdi end det, den ønskes overdraget til
 • Ejendommen er siden den seneste offentlige ejendomsvurdering undergået omfattende renoverings- eller forbedringsarbejde
 • En ejerlejlighed er ved seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet som udlejet.

Det er derfor vigtigt, at der altid foretages en konkret vurdering.

 

Hvad kan vi gøre for dig?

Hulgaard Advokater og HulgaardNeveTax har stor erfaring inden for overdragelse af fast ejendom også mellem familiemedlemmer. Vi kan rådgive dig både i relation til de skattemæssige forhold ved overdragelsen samt udføre det juridiske arbejde i forbindelse med overdragelsen.

Vi kan derfor hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at overdrage din ejendom til dine børn eller børnebørn.

Vil du høre mere, så kontakt Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

 

Lidt om Højesterets afgørelse

Afgørelsen fra Højesteret vedrørte en erhvervsejendom, der blev udlagt fra et dødsbo til den offentlige ejendomsvurdering minus 15%.

Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 vurderet til 22,7 MDKK og blev derfor udlagt til 19,3 MDKK.

Denne værdiansættelse ville Skattestyrelsen ikke acceptere, idet sammenlignelige ejendomme blev solgt med en gennemsnitlig salgspris svarende til 165% af den offentlige ejendomsvurdering for den konkrete ejendom.

Højesteret underkendte imidlertid Skattestyrelsens argument og fastslog, at det er det offentlige – og ikke borgeren – der må bære risikoen for, at den offentlige ejendomsvurdering er lavere end handelsværdien på ejendommen. Det gælder også i en situation, hvor den offentlige ejendomsvurdering ikke har været ajourført gennem en længere årrække.

Højesteret slog dermed fast, at det forhold, at den offentlige ejendomsvurdering er lav i forhold til den almindelige prisudvikling, ikke udgør en særlig omstændighed, der kan begrunde en fravigelse af hovedreglen om, at en ejendom kan overdrages til den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15%.

Hermed er det nu slået fast, at undtagelsen om ”særlige omstændigheder” alene finder anvendelse, når der foreligger særlige, konkrete omstændigheder direkte relateret til den specifikke ejendom.

Sanne Neve
Partner, HulgaardNeve Tax P/S
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk
Kristina Meier Risbjerg
Advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk

Generationsskifte – hvorfor skal erhvervsvirksomheder kunne overdrages til lav skat?

Blog

Generationsskifte – hvorfor skal erhvervsvirksomheder kunne overdrages til lav skat?

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Svaret er simpelt – fordi de skaber og bevarer arbejdspladser i deres lokalsamfund og i Danmark generelt.

Og disse arbejdspladser er vigtige. Corona-krisen har endnu en gang vist, hvor vigtigt det er, at vi værner om vores virksomheder, herunder de familieejede virksomheder.

De familieejede virksomheder drives oftest ud fra andre hensyn end blot størst mulig profit. Et sådant bredere værdisæt er helt særligt og giver plads til beslutninger, der er til gavn for medarbejderne og lokalsamfundet – og ikke kun til gavn for ejerne.

Men hvad er det så, vi kan gøre for de familieejede virksomheder?

 • Vi kan give dem klare og kontinuerlige generationsskifteregler, så det er muligt at planlægge og disponere på det rigtige tidspunkt for virksomheden.
 • Vi kan give dem forudberegnelighed omkring værdiansættelsen.
 • Vi kan give dem en lav og konkurrencedygtig gave- og arveafgift, så virksomhedens overskud kan anvendes på at drive og vækste virksomheden.

Og hvad får Danmark så igen? Vi får arbejdspladser både i og uden for storbyerne. Og for statskassen er der flere penge i arbejdspladser end i en enkeltstående betaling af gave- og arveafgift.

Så skulle vi ikke fokusere rigtigt og indrette reglerne, så arbejdspladserne bliver i Danmark i stedet for at virksomhederne sælges med risiko for, at virksomhederne flytter til udlandet?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller mail sn@hulgaardnevetax.dk

 

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Gaver til mindreårige børnebørn

Blog

Gaver til mindreårige børnebørn

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Gaver til børnebørn kan give et godt økonomisk fundament og være en god hjælp på vej videre i livet. Til trods for det er mange bedsteforældre tilbageholdende – for bruger de nu pengene rigtigt?

Gives gaven rigtigt, er det muligt at skabe både et fællesskab om investeringen af gaven samt om den senere brug af gaven.

 

Gaver til mindreårige børnebørn – hvem bestemmer over gaverne?

Som udgangspunkt kan mindreårige børn frit disponere over de gaver (penge), som de har fået i gave.

Du kan dog som gavegiver indsætte nogle betingelser for gaven, f.eks.:

 • At gaven skal være barnets særeje (dvs. at den ikke deles med en ægtefælle ved skilsmisse)
 • At gaven først er til fri rådighed, når barnet fylder f.eks. 18, 21 eller 25 år
 • At gaven kan frigives før til brug for køb af lejlighed, uddannelsesophold mv.

Fordelen ved at opstille betingelser i stedet for at lave en formel båndlæggelse er, at du som gavegiver (og ved din død evt. barnebarnets forældre) kan fravige fra betingelserne og give mulighed for, at gaven bruges fornuftigt.

Båndlæggelse af gaven

Et alternativt til opstilling af betingelser er at lave en formel båndlæggelse. En formel båndlæggelse øger kreditorbeskyttelsen, men begrænser modsat disponerings- og forvaltningsmulighederne.

 

Fællesskab om investering af gaven

Vi råder oftest vores kunder til at give gaven, så der skabes et fællesskab mellem gavegiver og gavemodtager.

Fællesskabet kan f.eks. bestå i, at du som gavegiver inddrager dit barnebarn i den løbende investering af gaven. Hermed vil der både opstå et fællesskab mellem dig og dit barnebarn – og en læringsproces, hvor du kan give noget af din egen investeringsviden videre til dit barnebarn.

 

Skatter og afgifter

Bedsteforældre kan årligt give en afgiftsfri gave på 68.700 kr. (2021-niveau) til hvert af deres børnebørn.

Har du og din ægtefælle således fire børnebørn, vil det være muligt at overføre samlet 551.200 kr. (137.800 kr. pr. barnebarn) uden betaling af gaveafgift.

Det løbende afkast af investeringen af gaven vil blive beskattet hos barnebarnet. Hvert barnebarn har et personfradrag (frikort) på 36.900 kr. (2021-niveau).

Har et barn således ikke et fritidsjob, eller tjener barnet under 36.900 kr., kan det være en fordel at investere gaven i værdipapirer, hvis afkast anses som kapitalindkomst.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller mail sn@hntax.dk

 

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

130% fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

Blog

130% fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Et nyt lovforslag giver erhvervsdrivende/selskaber ret til at fradrage forsknings- og udviklingsomkostninger med 130% i 2020 og 2021.

Hvis lovforslaget vedtages, vil erhvervsdrivende/selskaber kunne fradrage 1.300 kr. i deres skattepligtige indkomst for hver 1.000 kr., der er brugt på forskning- og udvikling. Hermed betaler staten 286 kr. af de 1.000 kr., der er anvendt på forskning.

Lovforslaget gør det vigtigt at identificere og få opgjort virksomhedens forsknings- og udviklingsomkostninger.

Også for 2018 og 2019 vil der for virksomheden kunne være penge at hente ved at få synliggjort disse omkostninger.

Har du lyst til at høre mere?

Ring eller skriv til Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller sn@hntax.dk for en uforpligtende drøftelse.

Et sådant opkald vil kunne være penge værd for din virksomhed.

 

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Generationsskifte af fast ejendom

Blog

Generationsskifte af fast ejendom

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Har du gået med tanken om at overdrage en lejlighed, sommerhus eller anden ejendom til dine børn? Så kan nu være et godt tidspunkt at få det gjort.

Skatteministeren har netop udsendt et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære.

Udkastet slår fast, at så snart der foreligger en ny (formentlig højere) vurdering efter de nye regler, så er det denne vurdering, som ejendommen skal værdiansættes til +/- 20%.

Det er derfor vores anbefaling, at personer, der står over for et generationsskifte af fast ejendom, bør overveje nøje, om det skal påbegyndes med det samme.

Skriv eller ring til Sanne Neve på sn@hulgaardnevetax.dk eller tlf. 30 93 4149 , hvis du ønsker en uforpligtende dialog om din aktuelle situation.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk