if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Nyt om generationsskifte

Blog

Nyt om generationsskifte

Af Sanne Neve

Regeringen har nu meldt nyt ud om deres planer for fremtidige generationsskifter af familieejede virksomheder. To forhold står til at blive ændret:

 1. Der udarbejdes en ny værdiansættelses-vejledning, som virksomhedsejerne får et retskrav på at kunne anvendes. Så nu skal det ikke længere være op til sagsbehandlerne at foretage en individuel behandling.
 2. Arveafgiften nedsættes fra 15% til 10%, hvis der overdrages en erhvervsvirksomhed.

Begge punkter vil gøre fremtidige generationsskifter lettere at gennemføre.

Ændringerne forventes at få virkning pr. 1. januar 2025.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte et konkret generationsskifte, er du velkommen til at kontakte Sanne Neve hos HulgaardNeveTax på sn@hntax.dk eller 30 93 41 49.

 

Interesseret i generationsskifte? Så kunne følgende artikler måske have interesse:

Er du klar til dit generationsskifte?
Generationsskifte – hvorfor skal erhvervsvirksomheder kunne overdrages til lav skat?

Sanne Neve

Partner, HulgaardNeveTax
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Ændringer i kategoriseringer

Blog

Ændringer i kategoriseringer

Har du modtaget brev fra Vurderingsstyrelsen om, at din ejendom skifter status fra landbrug/skovejendom til ejerbolig?

Hvis ja – så skal du være opmærksom på de afledte skattemæssige konsekvenser:

 • Ejendomsskatten (grundskyld) vil stige voldsomt
 • Ejendomsværdiskatten vil blive betalt af hele ejendommens værdi og ikke kun værdien af ejerboligen
 • Ved brug af virksomhedsskatteordningen kan du blive tvunget til at ”hæve” ejendommen fra ordningen

Modsat kan der være en fordel ved salg af ejendommen.

Du har fået en frist på 14 dage til at reagere og komme med indsigelser mod den forventede ændrede status (kategorisering) af ejendommen.

Overholder du ikke fristen, vil SKAT træffe en afgørelse om kategoriseringen, og denne kan du påklage i 6 uger – men nu igennem en langsommelig proces, hvor du skal bevise, at SKAT’s kategorisering er forkert, og at der faktisk drives landbrug/skovbrug fra ejendommen.

Der er dog en overgangsordning, som fastholder ejendommen i den nuværende kategori indtil et salg mv. Det i går besluttet i en forligskreds i Folketinget at udvide denne ordning, så du kan ændre på ejendommen, sælge jord fra, bygge om mv. uden, at ejendommen automatisk ryger ud af overgangsordningen. Samtidig drøftes en ny kategori – naturejendom.

 

Ring til os, Kristina Meier Risbjerg 42134246 eller Sanne Neve 30934149, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk

Sanne Neve

Partner, HulgaardNeve Tax P/S Mobil: +45 30 93 41 49 sn@hulgaardnevetax.dk

Gaver til mindreårige børnebørn

Blog

Gaver til mindreårige børnebørn

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Gaver til børnebørn kan give et godt økonomisk fundament og være en god hjælp på vej videre i livet. Til trods for det er mange bedsteforældre tilbageholdende – for bruger de nu pengene rigtigt?

Gives gaven rigtigt, er det muligt at skabe både et fællesskab om investeringen af gaven samt om den senere brug af gaven.

 

Gaver til mindreårige børnebørn – hvem bestemmer over gaverne?

Som udgangspunkt kan mindreårige børn frit disponere over de gaver (penge), som de har fået i gave.

Du kan dog som gavegiver indsætte nogle betingelser for gaven, f.eks.:

 • At gaven skal være barnets særeje (dvs. at den ikke deles med en ægtefælle ved skilsmisse)
 • At gaven først er til fri rådighed, når barnet fylder f.eks. 18, 21 eller 25 år
 • At gaven kan frigives før til brug for køb af lejlighed, uddannelsesophold mv.

Fordelen ved at opstille betingelser i stedet for at lave en formel båndlæggelse er, at du som gavegiver (og ved din død evt. barnebarnets forældre) kan fravige fra betingelserne og give mulighed for, at gaven bruges fornuftigt.

Båndlæggelse af gaven

Et alternativt til opstilling af betingelser er at lave en formel båndlæggelse. En formel båndlæggelse øger kreditorbeskyttelsen, men begrænser modsat disponerings- og forvaltningsmulighederne.

 

Fællesskab om investering af gaven

Vi råder oftest vores kunder til at give gaven, så der skabes et fællesskab mellem gavegiver og gavemodtager.

Fællesskabet kan f.eks. bestå i, at du som gavegiver inddrager dit barnebarn i den løbende investering af gaven. Hermed vil der både opstå et fællesskab mellem dig og dit barnebarn – og en læringsproces, hvor du kan give noget af din egen investeringsviden videre til dit barnebarn.

Skatter og afgifter

Bedsteforældre kan årligt give en afgiftsfri gave på 71.500 kr. (2023-niveau) til hvert af deres børnebørn.

Har du og din ægtefælle således fire børnebørn, vil det være muligt at overføre samlet 572.000 kr. (143.000 kr. pr. barnebarn) uden betaling af gaveafgift.

Det løbende afkast af investeringen af gaven vil blive beskattet hos barnebarnet. Hvert barnebarn har et personfradrag (frikort) på 38.400 kr. (2023-niveau).

Har et barn således ikke et fritidsjob, eller tjener barnet under 38.400 kr., kan det være en fordel at investere gaven i værdipapirer, hvis afkast anses som kapitalindkomst.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller mail sn@hntax.dk

Har det interesse, kan du læse mere omkring generationsskifte og generation 2.0 og/eller mere om skatterådgivning hos teamet HulgaardNeve Tax

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Generationsskifte – hvorfor skal erhvervsvirksomheder kunne overdrages til lav skat?

Blog

Generationsskifte – hvorfor skal erhvervsvirksomheder kunne overdrages til lav skat?

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Svaret er simpelt – fordi de skaber og bevarer arbejdspladser i deres lokalsamfund og i Danmark generelt.

Og disse arbejdspladser er vigtige. De seneste års corona-krise, svingende inflation og usikre tider har endnu en gang vist, hvor vigtigt det er, at vi værner om vores virksomheder, herunder de familieejede virksomheder.

De familieejede virksomheder drives oftest ud fra andre hensyn end blot størst mulig profit. Et sådant bredere værdisæt er helt særligt og giver plads til beslutninger, der er til gavn for medarbejderne og lokalsamfundet – og ikke kun til gavn for ejerne.

 

Men hvad er det så, vi kan gøre for de familieejede virksomheder?

 • Vi kan give dem klare og kontinuerlige generationsskifteregler, så det er muligt at planlægge og disponere på det rigtige tidspunkt for virksomheden.
 • Vi kan give dem forudberegnelighed omkring værdiansættelsen.
 • Vi kan give dem en lav og konkurrencedygtig gave- og arveafgift, så virksomhedens overskud kan anvendes på at drive og vækste virksomheden.

Og hvad får Danmark så igen? Vi får arbejdspladser både i og uden for storbyerne. Og for statskassen er der flere penge i arbejdspladser end i en enkeltstående betaling af gave- og arveafgift.

Så skulle vi ikke fokusere rigtigt og indrette reglerne, så arbejdspladserne bliver i Danmark i stedet for at virksomhederne sælges med risiko for, at virksomhederne flytter til udlandet?

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller mail sn@hulgaardnevetax.dk

Hvis du vil læse mere om de gældende regler for generationsskifte af virksomheder, kan du læse mere herom her

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser

Blog

Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser

Af Selina Musa & Kristina Meier Risbjerg, Hulgaard Advokater

En familieoverdragelse er et salg af en fast ejendom mellem nærtstående familiemedlemmer, som eksempelvis forældre, børn, børnebørn, mv. Familieoverdragelser skaber mulighed for at sælge en fast ejendom til familiemedlemmer på andre vilkår end ved salg til tredjemand på ejendomsmarkedet. En ændring af reglerne vedrørende værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelse er dog trådt i kraft og får virkning, når de nye ejendomsvurderinger er modtaget.

OPDATERET

Skattestyrelsen har den 3. maj 2022 offentliggjort et udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen, herunder hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Styresignalet vedrører ligeledes 20 pct.-reglen som er beskrevet i artiklen nedenfor under De nye regler.

I styresignalet beskriver Skattestyrelsen, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Dvs. hvornår skattemyndighederne som følge af særlige omstændigheder ikke er bundet af en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.-reglen eller 20 pct-reglen. Styresignalet er opdateret med den nyeste praksis, som også er inddraget i artiklen nedenfor.

De konkrete forhold vedrørende den pågældende ejendom skal vurderes, ift. om der er særlige omstændigheder og forhold ved værdiansættelsen, der indebærer, at 15 pct-reglen ikke kan anvendes.

Hvad er særligt?

På baggrund af den eksisterende praksis er det Skattestyrelsens opfattelse, at følgende tre momenter skal indgå i vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder:

 1. Ét eller flere holdepunkter for, at værdiansættelsen efter 15 pct.-reglen eller 20 pct.-reglen ikke er udtryk for den reelle handelsværdi,
 2. Den tidsmæssige sammenhæng mellem sælgers køb af ejendommen og overdragelsen, og
 3. Hvor stor prisforskel der er mellem overdragelsessummen og den handelsværdi, der fremkommer efter holdepunktet/-erne.

Nedenstående artikel illustrerer fortsat gældende praksis på området.

Såfremt du har brug for en vurdering af, om en konkret ejendom kan overdrages fra et dødsbo eller som gave ift. de varslede konkretiseringer i styresignalet, så hjælper vi gerne.

 

De tidligere regler

Efter de tidligere regler, jfr. 1982-cirkulæret var udgangspunktet, at skattemyndighederne skulle acceptere den pris, som parterne havde aftalt, såfremt denne holdt sig inden for plus/minus 15 % af ejendomsværdien, svarende til den offentlige ejendomsvurdering. Dette blev tidligere kaldt for ”15 %-reglen”. Læs mere om det i vores artikel omkring Højesterets afgørelse om familieoverdragelser fra foråret 2021 her.

 

De nye regler

Ved ændringscirkulære nr. 9792 af 27. september 2021 med ikrafttræden pr. 15. oktober 2021 skal skattemyndighederne som udgangspunkt acceptere den pris, som parterne har aftalt, såfremt denne ligger inden for plus/minus 20 % af den senest kendte offentlige vurdering.

Ændringen af reglen skal ses i lyset af den nye ejendomsvurderingslov og de nuværende og kommende offentlige ejendomsvurderinger, der er blevet og bliver offentliggjort fra 2020 og frem. Vurderingerne forventes at ligge tættere på den reelle markedsværdi. De nye regler skal anvendes, hvis man har modtaget en ny ejendomsvurdering.

Særlige omstændigheder

Selvom skattemyndighederne som udgangspunkt skal acceptere en pris, som ligger inden for plus/minus 20 % af den senest kendte offentlige vurdering, kan denne dog tilsidesættes i tilfælde af ”særlige omstændigheder”. Hvorvidt der foreligger ”særlige omstændigheder” beror på en samlet og konkret vurdering af overdragelsen og forholdene ved den nuværende ejers køb af ejendommen, hvor bl.a. ejertid og prisforskellen mellem overdragelsessummen ved den nuværende ejers køb og den forventede overdragelsespris til køber skal tages i betragtning.

Skattemyndighederne er dermed hverken efter de tidligere eller de nye regler forpligtet til at acceptere en pris, som er fastsat inden for henholdsvis 15 % og 20 %, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.. Vi indsætter altid et skatteforbehold i familieoverdragelser, hvilket medfører, at parterne kan acceptere den nye værdi foreslået af skattemyndighederne, eller lade overdragelsen gå tilbage til sælger.

Det har ikke været klart, hvad ”særlige omstændigheder” indebærer. Bl.a. har Skattestyrelsen  i 2021 offentliggjort 18 afgørelser herom, som har været med til at fastlægge begrebet. Dette har Skattestyrelsen gjort i forlængelse af Vestre Landsrets afgørelse af den 23. juni 2021 i sagen SKM 2019.281 LSR. Skatterådet havde besluttet at udsætte behandlingen af anmodninger om bindende svar, der omhandlede anvendelsen af 15 %-reglen, indtil der var faldet dom. Efter Skattestyrelsens praksis må det nu være klart, at der tages hensyn til forskellen mellem prisen, som er betalt ved den nuværende ejers køb af ejendommen og overdragelsesprisen til køber. Ligeledes tages der hensyn til den tidsmæssige forskel mellem de to handler.

Praksis er nu, at skattemyndighederne anser det som særlige omstændigheder, såfremt den pågældende ejendom har været ejet i mindre end 3 år. Derudover synes praksis også at være, at skattemyndighederne griber ind, såfremt overdragelsessummen ligger mere end 57 % over den nuværende ejers købspris efter 15 %-reglen.

 

Ændringens betydning

De nye regler kan anses som en indskrænkelse af reglernes anvendelsesområde for familieoverdragelser. Årsagen hertil er til dels de nye offentlige ejendomsvurderinger samt den nye praksis for, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Derudover er det en betingelse for at kunne anvende de nye regler, at den pågældende ejendom har fået en ny offentlig ejendomsvurdering efter det nye system. Dvs. indtil ens bolig er blevet vurderet efter det nye system, skal de tidligere regler anvendes.

Såfremt du gerne vil have vurderet, om en konkret overdragelse falder inden for reglernes anvendelsesområde, er du velkommen til at tage kontakt til os.

 

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46 eller læs mere om fast ejendom her.

Kristina Meier Risbjerg
Advokat Mobil: +45 42 13 42 46 kmr@hulgaardadvokater.dk
Sanne Neve
Partner, HulgaardNeve Tax P/S Mobil: +45 30 93 41 49 sn@hulgaardnevetax.dk