if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Kryptovaluta betragtes som passiv kapitalanbringelse

Blog

Kryptovaluta betragtes som passiv kapitalanbringelse

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S & Christine Wrang

Investering i Kryptovaluta og guldbarrer betragtes som passiv kapitalanbringelse – og det kan få konsekvenser for et fremtidigt generationsskifte.

Skatterådet konstaterede i det bindende svar, SKM2022.40.SR, at investering i kryptovaluta og guldbarrer er passiv kapitalanbringelse i forhold til aktieavancebeskatningslovens §34.

Spørger ønskede at gennemføre et generationsskifte af de nuværende anparter i virksomheden H ApS til sin søn. Samtidig overvejedes det at ændre selskabets investeringer til udelukkende at være investering i kryptovalutaerne, Bitcoin og Ethereum, samt i 1-kilo guldbarrer til opbevaring i en bankboks.

I den anledning ønskede spørgeren svar på, om denne ændring af virksomhedens investeringer vil medføre, at selskabets investeringer ville blive betragtet som passiv kapitalanbringelse. Konsekvensen af at et selskab overvejende beskæftiger sig med passiv kapitalanbringelse er, at der ikke kan gennemføres en overdragelse af anparterne med succession til eksempelvis virksomhedsejerens børn efter aktieavancebeskatningslovens § 34, fordi det strider imod den såkaldte pengetanksregel.

Baggrunden for reglerne er at afskære muligheden for at succedere i levende live i passive selskaber (såkaldte ”pengetanke”). Derfor er det en betingelse for overdragelse med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34, at selskabets virksomhed ikke i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse. I bestemmelsens stk. 6 fremgår det, at det betragtes som overvejende passiv kapitalanbringelse, hvis mere end 50% af virksomhedens afkast/aktiver består af ”fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign.” I bemærkningerne til § 34 fremgår det, at formuleringen skal omfatte alle passive pengeanbringelser så som; ”kontanter, bankindeståender, finansielle kontrakter, obligationer, aktier, anparter, andelsbeviser, investeringsforeningsbeviser m.v.”

Ud fra de betragtninger fandt Skatterådet, at formuleringen omfatter investering i kryptovaluta og guldbarrer, som derfor skal betragtes som passiv kapitalanbringelse.

 

Skatterådet henviser desuden til en lignende afgørelse, SKM 2021.537 VLR, som dog er anket til Højesteret. Her fandt Landsretten, at investering i solcelle- og vindmøllevirksomhed også betragtes som passiv kapitalanbringelse. Afgørende er her, at man ikke deltager aktivt i driften af solcelleanlæg eller vindmøller, men blot oppebærer afkast af investeringen. Landsretten udtalte i den anledning, at opregningen af aktivtyper, der kategoriseres som passiv kapitalanbringelse, ikke er udtømmende.

 

Afgørelserne tyder på, at SKAT generelt ikke er tilbageholdende med at fortolke ”passiv kapitalanbringelse” efter aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6 udvidende eller med at kategorisere investeringer som passiv kapitalanbringelse, når der ikke er et element af aktiv erhvervsvirksomhed som en del af investeringen.

 

Går du med overvejelser om et generationsskifte, og er du i tvivl om, hvad du skal gøre?

Hos Hulgaard Advokater beskæftiger vi os med generationsskifte og alle former for skattesager, og vi vil også gerne hjælpe dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine spørgsmål.

Du kan læse mere om Sanne og HulgaardNeve Tax her

 

Hvis du vil vide mere om beskatning af kryptovaltua generelt, kan du læse her: Bitcoins og anden kryptovaluta – Hulgaard Advokater

 

 

 

 

 

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Er du klar til dit generationsskifte?

Blog

Er du klar til dit generationsskifte?

Af Øjvind Hulgaard

Et succesfuldt generationsskifte kræver god planlægning og omtanke.

Det er nødvendigt at have fokus på en række områder – bl.a.:

 • Hvem er den rigtige til at føre min virksomhed videre?
 • Hvordan skal min rolle være efter generationsskiftet, og hvordan sikres det, at jeg får tilstrækkelige midler til at opretholde min/vores levestandard?
 • Hvordan sikrer jeg, at mine børn samlet set får lige meget?

Det er også nødvendigt at have fokus på skattebelastningen ved et generationsskifte, dog uden at det helt skal overskygge de andre områder.

Årsagen hertil er, at en overdragelse af din virksomhed til dine børn vil udløse såkaldt afståelsesbeskatning. Hvis du eksempelvis har stiftet dit selskab for 25 år siden for kr. 100.000, og det i dag har en handelsværdi på kr. 20 mio., vil du skulle beskattes af denne gevinst (42% beskatning) ved en overdragelse til dine børn, ligesom der skal betales gaveafgift (15%), hvis dine børn ikke betaler fuldt vederlag i forbindelse med overdragelsen. I dette eksempel vil skatte- og afgiftsbelastningen samlet set udgøre ca. kr. 11,5 mio. ud af den samlede værdi af selskabet på kr. 20 mio.!

 

En af løsningerne på denne udfordring vil være at overdrage med skattemæssig succession. Ved skattemæssig succession udløses ingen skat nu og her, idet denne skattebyrde overtages af dine børn. Dine børn kan så drive virksomheden i en årrække og herefter overdrage virksomheden til deres børn med skattemæssig succession. Skatten kan altså som udgangspunkt udskydes i  det uendelige.

Dette er blot en af mange muligheder i et generationsskifte for at spare eller udskyde skatter og afgifter.

 

Hos Hulgaard Advokater er vi specialister i generationsskifte

Vi har gennemført adskillige generationsskifter i mange forskellige virksomheder – lige fra nogle af landets fremtrædende familier til ”bageren på hjørnet”. Vi løser alle opgaver med samme faglige stolthed og professionalisme. Læs mere om generationsskifte her.

Hvis du af den ene eller den anden grund ikke er klar til et generationsskifte endnu, men gerne vil have en plan B på plads, kunne det være en idé at få lavet et virksomhedstestamente – læs mere her.

 

Kontakt os for en uforpligtende snak eller et møde, hvor vi kan drøfte, hvordan vi bedst muligt løser netop dit generationsskifte.

 

Du kan kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44 eller Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller mail sn@hulgaardnevetax.dk

 

 

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

 

 

 

 

 

Finansloven 2020 – hvad sker der inden for skatteområdet?

Blog

Finansloven 2020 – hvad sker der inden for skatteområdet?

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Regeringen har netop offentliggjort aftaleteksten til den finanslov, som der er opnået enighed om mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Finansloven skal bl.a. finansieres via følgende stramninger på skatteområdet:

 •  

 

 • Tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften

Den tidligere regerings nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til 5 pct. tilbagerulles. Fremadrettet vil bo- og gaveafgiften udgøre 15%, uanset om der overdrages erhvervsvirksomheder eller blot en likvid formue.

Lovforslaget er allerede fremsat og har virkning fra 1. januar 2020.

 •  

 

 • Fastholdelse af skat på fri telefon

Regeringen vil genindføre beskatningen af fri telefon, således at alle løngoder beskattes ens.

Lovforslaget er allerede fremsat og har virkning fra 1. januar 2020.

 •  

 

 • Justering af skattereglerne vedr. nedsættelse af gæld

De nuværende regler vil blive strammet, således en gældsnedsættelse også udløser beskatning eller fradragsbegrænsning i de situationer, hvor fx et koncernforbundet selskab erhverver fordringen fra kreditor.

Lovforslaget er fremsat og har virkning for alle overdragelser af fordringer gennemført den 1. oktober 2019 og senere.

 •  

 

 • Justering af skatteregler vedr. aktieavancebeskatning

Ændring af reglerne om fordeling af anskaffelsessummen på aktier ved A/B-modeller, således at anskaffelsessummen fordeles i forhold til aktieklassernes handelsværdi og ikke forholdsmæssigt. Hensigten er at hindre, at der ikke kan opnås kunstige skattemæssige aktietab.

Lovforslaget er fremsat og har virkning for alle overdragelser gennemført den 1. oktober 2019 og senere.

 •  

 

 • Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Regeringen vil stramme reglerne for beskatning af leasede firmabiler, således at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften.

Stramningen forventes at få virkning fra 1. februar 2020.

 •  

 

 • Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Regeringen vil afskaffe de særlige regler om hovedaktionærnedslag, hvor skatten af aktiegevinster under særlige betingelser nedsættes fra 42% til 31,5%.

Stramningen forventes at få virkning fra 1. februar 2020.

 •  

 

 • Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Regeringen vil nedsætte fradragsværdien af renteudgifter på lejligheder mv., der udlejes til nærtstående. I dag kan renteudgifterne fratrækkes fuldt ud via virksomhedsordningen (potentiel fradragsværdi op til 56 pct.). Fremadrettet vil renteudgifter alene kunne fratrækkes med en fradragsværdi på 25,6-33,6 %.

Stramningen forventes at træde i kraft fra 1. januar 2021.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Bo- og gaveafgiften stiger pr. 1. januar 2020

Blog

Bo- og gaveafgiften stiger pr. 1. januar 2020

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Så kom den ventede stigning i bo- og gaveafgiften.

Skatteministeren fremsatte i går lovforslag om at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften.

Fra 1. januar 2020 vil bo- og gaveafgiften udgøre 15%, uanset om der overdrages/udlægges en passiv formue eller en erhvervsvirksomhed.

Det eneste positive er, at reglerne først træder i kraft 1. januar 2020.

Så det er fortsat muligt at generationsskifte erhvervsvirksomheder med nedsat afgift på 6% resten af 2019.

Ring på 30 93 41 49 eller skriv på sn@hulgaardnevetax.dk, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse af dine muligheder for at lave et generationsskifte til den lave afgift.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk