if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Fordele ved solceller på udlejningsejendomme

Blog

Fordele ved solceller på udlejningsejendomme

Af Bettina Mikkelsen & Kristina Meier Risbjerg

Den grønne omstilling buldrer afsted, og arbejdet frem mod en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. Alle virkemidler skal indtænkes i den transformation – og solceller er en vigtig brik.

Også på erhvervsejendomme – her kan solceller bidrage til:

  • at gøre bygningen mere energieffektiv og selvforsynende med el til ejendommens drift, inklusiv erhvervslejerne.
  • at nedbringe ejendommens klimaaftryk og sikre en mere bæredygtig ejendomsdrift, både klimamæssigt og økonomisk.
  • at minimere ejendommens driftsomkostninger, da solcellestrøm er billigere end at købe elektricitet fra nettet som følge af besparelser på elafgift og tariffer.

Derudover – som en sidegevinst – medvirker elproduktion fra solcelleanlæg også til at minimere belastningen af elnettet, hvilket har en stor samfundsmæssig værdi.

Investering i solceller giver et højt afkast, leverer grøn strøm til el- og hybridbiler, resulterer i en god CSR-værdi samt en grøn signalværdi, ligesom der er mulighed for at sælge overskudsstrøm. Solceller bidrager også til en bedre energiklassificering.

Solceller er derfor en form for kinder-æg i den grønne omstilling.

 

 

Juridiske forhold ved solceller på udlejningsejendomme:

Opsætning af solceller kan virke som en simpel opgave, men virkeligheden er en anden, og særligt i forhold til udlejningsejendomme. Det er en jungle af faldgruber og regler, der skal afklares, undersøges og håndteres – inden der trykkes på knappen.

Når udlejer og lejer har en fælles ambition om grøn omstilling, tillader lejer gerne udlejers monitorering af lejemålets energiforbrug. Dermed kan udlejer vurdere ud fra ejendommens forbrugsdata, hvor der kan energioptimeres bedst muligt.

I relationen mellem en udlejer og en lejer er kontraktsgrundlaget omdrejningspunktet, så det er her, vi starter. Vi skal skabe overblik og baseline for den videre proces, sådan at vi kan planlægge processen. Der skal indgås en tillægslejekontrakt med erhvervslejerne om at aftage el fra solcelleanlægget for, at solcellernes potentiale udnyttes bedst muligt. Når baseline er identificeret kigger vi nærmere på ejendommens elforbrugsprofil, sammenholder den med den potentielle produktion på solcelleanlægget og beregner den potentielle besparelse ved investering i solcelleanlægget.

Vi tager drøftelserne med de forskellige interessenter involveret i processen, og vi kan også tage de tekniske drøftelser med leverandør, installatør og myndigheder.

Ud fra de forskellige parametre udarbejder vi et beslutningsgrundlag med de mulige erhvervslejeretlige modeller, som ofte kræver, at der sker ændring eller justering af lejekontrakten.

Vi oplever, at vi med vores forskellige kompetenceprofiler kan levere en helhedsorienteret rådgivning, med fokus på de forskellige, relevante parametre.

 

Juridisk rådgivning på solceller på fast ejendom

Udvikling fra idé til faktisk installation af solceller er en proces, hvor mange faktorer og forhold skal undersøges og håndteres.

 

Vi i Hulgaard Advokater står klar til at være jeres sparringspartner og rådgiver i hele processen:

  • Fra beregning af de økonomiske potentialer
  • Over dialog med tekniske rådgivere og myndigheder,
  • Til håndtering af de erhvervslejeretlige og andre juridiske forhold


Kontakt afgiftsspecialist Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller pr. mail bm@hulgaardadvokater.dk
eller

advokat indenfor fast ejendom Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46 eller pr. mail kmr@hulgaardadvokater.dk 

 

Har du interesse i juridisk rådgivning om erhvervsejendom, herunder køb og salg og udlejning af fast ejendom, så læs mere her

Interesserer du for energi og forsyning, samt den grønne omstilling så kan du læse mere om hvad vi kan hjælpe med her

Har du brug for sparring på energiafgifter og måske øvrige afgifter? Så læs mere her

Bettina Mikkelsen
Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk
Kristina Meier Risbjerg
Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk

Afgiftsgodtgørelse og renterisiko

Blog

Afgiftsgodtgørelse og renterisiko

Folketinget vedtog i juni 2022 en lovændring af opkrævningsloven, der indfører rentetilskrivning på indsendte efterangivelser på moms og afgifter. Det er derfor vigtigt, at jeres afgiftsberegninger er opdateret.

 

Ikrafttræden

De nye regler træder i kraft af to omgange.

Pr. 15. juni 2022 har man fjernet 14 dages rentefrihed på afgiftsområdet ved manglende angivelse, foreløbige fastsættelser og manglende registrering.

Da dette allerede er trådt i kraft, skal I være opmærksomme på manglende registrering for afgiftsmæssige forhold og få udbedret eventuelle manglende registreringer snarest for at undgå yderligere rentetilskrivning.

I anden omgang vil rentetilskrivning på almindelige efterangivelser og kontrolresultater, f.eks. som følge af bl.a. bogføringsfejl, træde i kraft. Dette forventes at træde i kraft til sommeren 2023.

 

Rentetilskrivningen

Lovændringen indfører renter på efterangivelser, hvis I har opgjort og anmodet om en højere afgiftsgodtgørelse end berettiget. Dette gælder også, hvis der sket en forkert periodisering af afgiftstilsvaret mellem 2 måneder.

Lovændringen vil få betydning på efterangivelser indgivet efter virkningstidspunktet, dvs. at en efterangivelse, der er indgivet før, ikke medfører et rentetillæg, men at en efterangivelse, der er indgivet efter, medfører et rentetillæg.

Rentetillægget udgør en basisrente, som pt. er 0%, + tillæg af 0,7% pr. måned og der sker rentetilskrivning efter princippet om rentes rente. Da den fremtidige basisrente ikke er kendt, vil renteniveauet ligge på mindst 8% pr. år og op til ca. 28,5%.

Når basisrenten stiger, hvilket det kan forventes i takt med inflationen, vil rentetillægget stige tilsvarende. Hvis basisrenten fx stiger til 0,5% vil rentetillægget blive 100% for en 100 måneders regulering, hvormed det vil få store økonomiske konsekvenser.

Det skal bemærkes, at told er ikke omfattet af ændringen, men alle øvrige indirekte skatter er. Derudover er det også uklart, hvordan efterangivelser indsendt før virkningstidspunktet, men hvor sagsbehandling først afsluttes bagefter, vil blive behandlet. Forventeligt vil der ikke ske rentetilskrivning, men Skattestyrelsens praksis kan vise noget andet.

Der tilskrives ikke renter, hvis I har penge til gode hos Skattestyrelsen.

 

Afgiftsberegninger

Det er vores erfaring, at en virksomheds beregninger af afgiftsgodtgørelsen bør opdateres mindst en gang årligt. Dette skyldes, at der ofte sker ændringer i målerstrukturen eller afgiftssatserne, men kan også skyldes, at der anvendes andre energiformer, hvilket særligt har været relevant i løbet af 2021 og 2022 henset til de stigende energipriser.

Det er derfor essentielt, at jeres afgiftsberegninger afspejler de faktiske forhold, herunder målerstruktur og energiforbrug, så det sikres, at jeres afgiftsgodtgørelse er opgjort og beregnet korrekt.

Da der endnu ikke pålægges renter på efterangivelser, er det vores klare anbefaling, at I nu får gennemgået om jeres afgiftsberegninger er korrekte og får indsendt eventuelle efterangivelser til Skattestyrelsen.

 

Fordele ved opdaterede afgiftsberegninger

Udover at sikre et korrekt afgiftstilsvar giver opdaterede afgiftsberegninger mulighed for at kunne lave præcise cost/benefit-modeller, som kan anvendes, hvis det påtænkes at udføre energikonverteringsprojekter fx fra brændsler til el eller energiforbedringsprojekter.

 

Gode råd til opdatering af afgiftsberegningerne

Vi har stor erfaring i opdatering og udarbejdelse af afgiftsmodeller, så det sikres, at jeres afgiftstilsvar beregnes korrekt.

Vi har samlet en række gode råd til udformning af en afgiftsmodel her

 

Vores kompetencer og team

Hos Hulgaard Advokater følger vi hele tiden med i de politiske forhandlinger, lovændringer samt den tekniske udvikling, og vi står derfor klar til at rådgive dig om, hvordan du skal sikre din virksomhed og udføre revision af jeres procedurer mv. med henblik på at optimere dem og sikre jer mod rentetilskrivning.

Du er velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pr. mail pll@hulgaardadvokater.dk eller Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller pr. mail bm@hulgaardadvokater.dk.

 

Du kan på disse sider læse mere om, hvad vi ellers kan hjælpe med indenfor afgifter og energiområdet

 

Peter Lunau Larsen
Bettina Mikkelsen
Erhvervsjuridisk seniorrådgiver
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk