if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?

Blog

Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?

Af Selina Musa og Kristina Meier Risbjerg

Hvis du overvejer at købe en bolig til dine børn eller forældre– eller allerede har købt en bolig– er det en god ide at være opmærksom på de skattemæssige forhold. Vores artikel hjælper dig og din lejer/familien med at holde styr på regeljunglen.

 

Hvad skal du særligt være opmærksom på?

  1. Bør dit barn købe ejendommen fremfor dig?
  2. Du bør oprette en selvstændig konto til din forældrelejlighed
  3. Fradragsmulighederne
  4. Muligheden for at trække istandsættelsesudgifterne fra
  5. Fordelen for dit barn, hvis han eller hun fremlejer et eller flere værelser
  6. Huslejeniveauet
  7. Særregler for andelsboliger

 

Bør dit barn købe ejendommen fremfor dig?

Hvis du allerede inden købet af ejendommen ved, at du vil sælge ejendommen på et senere tidspunkt, uden at du selv har boet der, så skal du være opmærksom på, at avancen på salget vil blive beskattet. Dette gælder, uanset om du sælger til dit barn eller en tredjemand.

Hvordan kan I undgå denne beskatning? Både du og dit barn kan undgå beskatning af avancen, hvis dit barn køber ejendommen fra starten og bor der. Her kan du som forælder hjælpe dit barn økonomisk ved f.eks. kontante gaver, arveforskud eller et rentefrit familielån for at få finansieringen af købet på plads.

Når dit barn selv ejer ejendommen, vil han eller hun ikke kunne få boligstøtte, fordi det ikke er en lejebolig, men til gengæld vil ejendommen kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen. Ifølge parcelhusreglen kan ejendommen sælges skattefrit, hvis du har beboet den i din ejertid.

Hvis du vælger at købe ejendommen, så skal du ved en eventuel senere overdragelse til barnet forholde dig til værdien, der skal overdrages til. Du kan læse mere om værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser her.

 

Du bør oprette en selvstændig konto til din forældrelejlighed

Hvis du køber en ejendom med henblik på at udleje den, så vil du som udgangspunkt blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Dette gælder, uanset om du lejer ejendommen ud til dit barn eller tredjemand.

Når du qua udlejningen er selvstændig erhvervsdrivende, skal du have et separat regnskab for ejendommen (indtægter og udgifter), som skal angives separat i din årsopgørelse (overskud eller underskud). Dit regnskab skal dog ikke indsendes til SKAT, men det skal kunne fremvises og opbevares i 5 år.

Du skal årligt betale skat af dit eventuelle overskud ved udlejningen. Overskuddet før renter beskattes som personlig indkomst, medmindre du bruger virksomhedsordningen. Renteudgifter kan du få fradrag for i kapitalindkomsten. Du skal også betale grundskyld, men da du ikke bor i ejendommen, betaler du ikke ejendomsværdiskat.

Ny boligskat i 2024 – læs mere her

Ny ejendomskattelov fra 2024: Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?

Det er derfor vores klare anbefaling, at du opretter en separat bankkonto vedrørende udlejningen og driften af ejendommen, så du kan danne dig et overblik over økonomien og at du sørger for at bogføre løbende og i det hele taget overholde bogføringslovens regler.

 

 

Fradragsmulighederne

I 2020 vedtog Folketinget en ændring af reglerne i virksomhedsordningen for huse, lejligheder og ejerlejligheder, som udlejes til nærtstående. Forældrekøb og udlejning kan stadig indgå i virksomhedsordningen, men der skal foretages en rentekorrektion. Dette har således fjernet den højere fradragsværdi af renteudgifter, som man tidligere har kunnet opnå i virksomhedsordningen sammenlignet med renteudgifter i privat regi.

Det er væsentligt at bemærke, at virksomhedsordningen ikke længere indebærer muligheden for, at udlejning til nærtstående kan indgå i ordningen. Dvs. forældrekøb kan ikke indgå i virksomhedsordningen for nye forældrekøb. Muligheden gælder dog stadig for forældrekøb inden 2021.

I dit regnskab kan du fratrække udgifter til skatter, forbrug, forsikring, renovation, grundejerforeningsbidrag, evt. udgifter til administration og bistand med regnskabet, udvendig renhold samt vedligeholdelse.

 

Muligheden for at trække istandsættelsesudgifterne fra

Når du udlejer din ejendom, kan du kun få fradrag for dine vedligeholdelsesudgifter og dermed ikke dine forbedringsudgifter. Men hvornår er der tale om det ene eller det andet?

Forbedring handler om, at ejendommen sættes i bedre stand, end den var, da den blev købt af dig. Det kan være udgifter til ny varmekilde eller nyt badeværelse, medmindre du har ejet ejendommen så længe, at badeværelsets udskiftning vil være vedligehold pga. slid og ælde.

Fradraget for vedligeholdelsesudgifter omfatter kun udgifter til vedligeholdelse af ejendommen på grund af forringelse ved slid og ælde i din ejertid. Dvs. dine udgifter til vedligehold stiger i takt med din ejertid. I de første tre ejerår kan du højst fratrække istandsættelsesudgifter svarende til 25 procent af den årlige lejeindtægt for udlejede ejerlejligheder og 35 procent for udlejede en- og tofamiliehuse.

 

Fordelen for dit barn, hvis han eller hun fremlejer et eller flere værelser

Hvis dit barn fremlejer en del af værelserne i lejligheden til beboelse, kan han eller hun ved indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægterne, der overstiger et bundfradrag på 2/3 af fremlejers (dit barns) egen årlige leje for hele lejligheden, jf. ligningslovens § 15 P, stk. 1.

 

Huslejeniveauet

Selvom du frit kan vælge, hvor meget dit barn skal betale i husleje, så er dette ikke ensbetydende med, at beskatningen af lejeindtægten er begrænset hertil. Du skal nemlig betale skat af en lejeindtægt, der svarer til markedslejen i det pågældende boligområde, uanset hvilken leje, der opkræves.

Hvis lejen er lavere end markedslejen vil forskellen mellem den opkrævede husleje og markedslejen blive opfattet som en gave til dit barn. Dit barn vil således risikere at skulle betale gaveafgift, hvis den samlede forskellen overstiger det skattefrie bundfradrag for gaver på kr. 74.100 (2024).

Eksempel:

Du har købt en forældrelejlighed og udlejer denne til dit barn.

 Dit barn betaler kr. 2.500 pr. måned.

 Markedslejen er kr. 10.000 pr. måned.

 Dvs. forskellen mellem den opkrævede husleje og markedslejen er kr. 7.500. Dette svarer til en forskel årligt på kr. 90.000.

 Dit barn vil således skulle betale gaveafgift på 15 % af kr. 15.900, lig kr. 2.385

 Derudover vil du blive beskattet af kr. 10.000 pr. måned og ikke den reelle opkrævede husleje på kr. 2.500.

Skattestyrelsen accepterer normalt en husleje, som er behandlet af Huslejenævnet.

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Udgangspunktet er, at der skal være tale om en tvist, før Huslejenævnet tager sig af sagen. Udover tvister kan nævnet for udlejere, der kun udlejer/ejer ét lejemål, forhåndsgodkende huslejen forud for udlejning. Det vil således være en mulighed, hvis du som forælder kun ejer og udlejer denne ene ejendom.

Det koster kr. 596 (2024-niveau) at søge om en forhåndsgodkendelse af lejen.

 

Særregler for andelsboliger

Ovenstående regler om forældrekøb og skat gælder ikke ved udlejning af en andelsbolig. Du ejer ikke en andelsbolig, men har brugsretten til en bolig. Hvis du som forælder ejer et andelsbevis, vil udleje til dit barn blive sidestillet med fremleje. Derfor kan du ikke anvende reglerne om forældrekøb.

Du kan derfor alene fratrække din egen husleje/boligudgift i indtægten ved udlejningen.

Det er væsentligt, at du inden købet af andelsboligen undersøger, om det overhovedet er tilladt at udleje den. Dette afhænger af den pågældende andelsboligforenings vedtægter.

Hvis du udlejer andelsboligen, skal et eventuelt overskud oplyses på din årsopgørelse og beskattes som personlig indkomst.

Ovenstående gælder ligeledes ved et såkaldt ”omvendt forældrekøb”, det vil sige, når børn køber en bolig til deres forældre.

 

 

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

 

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk

Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?

Blog

Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på momsen, når du sælger en byggegrund, fordi i nogle tilfælde bliver momsen en omkostning, og andre gange har den ingen betydning.

Virksomheder, der sælger byggegrunde, skal som udgangspunkt opkræve moms.

Når du sælger en byggegrund, bør du overveje, om der overhovedet er tale om en momspligtig byggegrund, eller om byggegrunden kan handles på en måde, så momsen ikke bliver en omkostning.

Der er mange forhold, der afgør, om der skal afregnes moms af en byggegrund.

 

Hvem er sælger?

Hvis du sælger en byggegrund som privat person, vil du som udgangspunkt ikke blive momspligtig. I de tilfælde, hvor det er din virksomhed, der sælger en byggegrund, er der stor risiko for, at du skal afregne moms af salgssummen.

Der er flere eksempler på, at en privat person har haft så stor aktivitet ved udviklingen af byggegrundene, at de bliver anset for en virksomhed og dermed er momspligtig. Du skal derfor være opmærksom på, hvor store ressourcer du ligger i udvikling af byggegrunde, hvis dette sker i privat regi.

 

Er byggegrunden overhovedet momspligtig?

Hvis der i forvejen er bygninger på grunden, skal der normalt ikke betales moms ved salg.

Der skal heller ikke betales moms, hvis grunden er uden bygninger, hvis der ikke er en lokalplan, der tillader opførelse af nye bygninger. Det betyder dermed, at overdragelser af grunde i landzone normalt ikke skal pålægges moms.

 

Kan der alligevel undgås moms ved salg af en byggegrund?

Hvis en byggegrund ligger i sit eget selskab, vil en overdragelse af selskabet i stedet for overdragelsen af byggegrunden ikke blive momspligtig.

Hvis grunden overdrages som led i en virksomhedsoverdragelse, skal der heller ikke afregnes moms i forbindelse med salget.

 

Når du skal afregne moms

Når du skal afregne salgsmoms af en byggegrund, er det vigtigt allerede under forhandlingen at have afklaret, hvem der skal bære momsen, hvis køber ikke har fradragsret for momsen.

Momsen har omvendt ingen betydning for prisen på ejendommen, hvis køber har fradragsret for momsen. Det er derfor en god ide at forstå, hvad køber vil anvende ejendommen til.

 

Kontakt

Ved spørgsmål kontakt

momsspecialist og advokat Merete Andersen, ma@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 29747104, eller

momsspecialist og advokat Peter Lunau Larsen, pll@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 51158515.

Merete Andersen

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Pas på momsmæssig hovedpine ved renovering af boligejendomme

Blog

Pas på momsmæssig hovedpine ved renovering af boligejendomme

Mange håndværkere begiver sig ud i renovering af boligejendomme med henblik på salg. Det kan blive en dyr affære, hvis ikke der holdes øje med momsen undervejs.

Håndværkere, der opkøber boligejendomme med henblik på renovering og videresalg kan få sig en slem overraskelse, hvis de glemmer at tage højde for momsen. Et projekt, der umiddelbart så ud til at være en god forretning, kan derfor pludselig blive en dyr affære. Dette skyldes, at salg af renoveret ejendom i visse tilfælde bliver momspligtig, dog uden prisen nødvendigvis kan hæves tilsvarende i forbindelse med salget.

 

Momspligt ved væsentlig til- og ombygning

Momspligt opstår kun ved til- eller ombygningsarbejde. Almindelig bygningsvedligeholdelse har derfor ingen indflydelse på momspligten.

Der skal derfor være tale om udvidelse i form af f.eks. tilbygning eller egentlig ombygning/ændring af ejendommen.

Der skal kun betale moms, hvis til- og ombygningsarbejdet er væsentligt.

Reglen er, at arbejdet er væsentligt, hvis værdien af arbejdet overstiger 50 % af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi, som fastsat af Skattestyrelsen med tillæg af værdien af det udførte arbejde eller 25 % af nævnte værdi, når der er tale om levering af en bygning med tilhørende jord. Overstiger salgsprisen den seneste offentliggjorte ejendomsværdi med tillæg af værdien af det udførte arbejde, kan man vælge at bruge salgsprisen som beregningsgrundlag. Det er en betingelse, at salget sker til uafhængig køber.

 

Se eksempel her

En håndværker indkøber en opgang med 3 ejerlejligheder.

Den nederste ejerlejlighed en butik og de to øvrige udlejes til boligformål.

Alle 3 lejligheder ombygges.

 

Lejlighed 1: butikken

Hvis lejlighed nr. 1 udlejes til erhverv og udlejer er frivilligt momsregistret vil der kunne opnås fuldt fradrag for alle omkostninger til til- og ombygning. Sælges ejerlejligheden med lejemålet kan det ske momsfrit efter regler for virksomhedsoverdragelse.

 

Ejerlejlighed 2

Ejerlejlighed 2 ombygges til en værdi på kr. 1.500.000. Ejerlejlighedens seneste offentliggjorte ejendomsværdi lyder på kr. 2.000.000. Ejerlejligheden sælges til kr. 4.000.000. Der skal opkræves moms ved salget, da værdien af ombygningsarbejdet overstiger 25% af salgsprisen.

 

Ejerlejlighed 3

Ejerlejlighed 3 ombygges til en værdi på kr. 500.000. Ejerlejlighedens seneste offentliggjorte ejendomsværdi lyder på kr. 2.000.000. Ejerlejligheden sælges til kr. 4.000.000. Der skal ikke opkræves moms ved salget, da værdien af ombygningsarbejdet ikke overstiger 25% af ejerlighedens salgspris.

 

 

Til værdien af til- eller ombygningsarbejdet medregnes værdien af eget arbejde og materialer ved til- eller ombygningen. Andre eksterne udgifter til f.eks. arkitekt, ingeniører m.v. skal ikke medregnes.

Det er derfor vigtigt løbende at holde øje med værdien af det arbejde, der udføres i forbindelse med til- eller ombygningen. Jo større værdi arbejdet har, jo større sandsynlighed er der for, at salget vil blive momspligtigt. Man skal være opmærksom på, at man ved renovering af ejerlejligheder skal beregne værdien af arbejdet for hver lejlighed for sig og fordele fælles omkostninger korrekt. Ved renovering af flere ejerlejligheder i en ejendom kan der derfor være forskel på den momsmæssige behandling af de enkelte lejligheder.

 

Momspligt og tidspunkt for salg

Endelig er det afgørende for momspligten at holde øje med, hvornår boligen sælges efter til- eller ombygning.

Sælges den inden, at ejendommen er taget i brug, vil der skulle opkræves moms.

Det samme gælder, hvis ejendommen er taget i brug f.eks. i forbindelse med udlejning, eller hvis ejendommen sælges mindre end fem år fra boligejendommens færdiggørelse. Femårs-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor arbejdet blev færdigt.

Det kan selvsagt give visse udfordringer at få fastslået færdiggørelsestidspunktet i de tilfælde, hvor ombygningsarbejdet udføres i etaper over en årrække.

I de tilfælde, hvor ejendommen oprindeligt har været om—eller tilbygget til boligudlejning, er der ikke mulighed for at få momsfradrag for omkostningen.

Sælger man efterfølgende ejendommen, kan der opstå momspligt. Man skal i disse tilfælde være opmærksom på muligheden for eventuelt fradrag for de oprindeligt afholdte omkostninger til til- eller ombygningen.

 

Kontakt

Ved spørgsmål kontakt

momsspecialist og advokat Merete Andersen, ma@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 29747104, eller

momsspecialist og advokat Peter Lunau Larsen, pll@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 51158515.

Merete Andersen

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?

Blog

Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?

Af Selina Musa og Kristina Meier Risbjerg

Ejer du en af Danmarks 400.000 erhvervsejendomme, så læs med her! Den nye ejendomsskattelov vil påvirke din skattebetaling på din erhvervsejendom, når du modtager din nye offentlige ejendomsvurdering.

Erhvervsejendomme er bl.a. boligudlejningsejendomme, andelsboligejendomme, forretninger, kontorer, fabrikker og lagerejendomme.

 

Ejendomsskat – de to typer

Der er to typer af ejendomsskat på erhvervsejendomme – grundskyld/ejendomsskat og dækningsafgift (ikke på ejendomme med boliger). Ejendomsværdiskat betales, hvis der er bolig til rådighed for privatejer mv. i ejendommen.

For erhvervsejendomme gælder ejendomsvurderingen fra 2012, indtil der er udsendt en ny ejendomsvurdering (forventeligt i 2025/2026 iht. Vurderingsportalen og da vil det være grundvurderinger). Inden udgangen af 2023 sender Vurderingsstyrelsen foreløbige 2023-vurderinger ud til brug for beregning af ejendomsskatter for erhvervsejendomme fra 1. januar 2024. De offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet, Når Vurderingsstyrelsen er færdige med ejerboliger, vil erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme blive vurderet.

Ejendomsskatterne på erhvervsejendomme beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen. Ved de nye vurderinger anvendes en metode til at beregne grundværdien for en erhvervsejendom ud fra dens værdi, hvis der lå ejerboliger på grunden. Da udsendelsen af ejendomsvurderingerne er forsinket, betales der skat på det foreløbige grundlag for 2023, indtil den endelige vurdering er udsendt. Herefter genberegnes og efterreguleres skatterne.

Ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget for dækningsafgift og grundskyld skal forsigtighedsprincippet anvendes, og der vil således alene skulle betales skat af 80 % af grundværdien, der er ansat efter ejendomsvurderingsloven.

 

Særlig stigningsbegrænsning på grundskyld

Der gælder en særlig stigningsbegrænsning for privatpersoner og selskaber, der ikke omfattes af reglerne for privatboliger om skatterabat i grundskyld. Dette gælder primært privatpersoner, der ejer erhvervsejendomme, og selskabsejere af fast ejendom. Denne særlige stigningsbegrænsning betyder, at grundskylden for 2024 højest kan udgøre det aktuelle 2023-niveau tillagt en regulering på 2,8 %, jfr. ejendomsskattelovens § 45, stk. 1, nr. 2.

Fra 2025 og frem skal Skatteforvaltningen opgøre to beløb for grundskyld for de omfattede ejendomme. Grundskylden udgør det laveste beløb af enten i) den opgjorte grundskyld for det pågældende år efter de nye regler eller ii) grundskylden for det foregående år med tillæg af 4,75 % af det pågældende års aktuelle opgjorte grundskyld., jf. ejendomsskattelovens § 45, stk. 2, nr. 2.

Dvs. stigningsbegrænsningen påvirkes af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering, hvor der sker en udligning af forskellen mellem den aktuelle grundskyld for det pågældende år og den stigningsbegrænsede grundskyld, så længe prisudviklingen på ejendommen ikke overstiger 4,75 % over årene. Stigningsbegrænsningen vil kunne genindtræde, hvis prisudviklingen for et år igen overstiger 4,75 %.

Stigningsbegrænsningen udfases over tid og bortfalder ikke ved salg, som det er tilfældet ved skatterabatten ved ejerboliger.

 

Dækningsafgift (ikke på ejendomme med boliger)

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat, som betales i henved en 1/3 af landets kommuner. Dækningsafgiften er siden 1. januar 2022 blevet beregnet som en promille af grundværdien (tidligere forskelsværdien).

Fra og med kalenderåret 2024 til og med kalenderåret 2028 fastsættes et loft for den promille for hver enkelt kommune, hvormed dækningsafgiften af førnævnte ejendomme opkræves.

Fra og med kalenderåret 2029 vil kommunalbestyrelsen frit kunne sætte satsen for dækningsafgiften af grundværdien, som dog højst kan udgøre 10 promille.

Det er vigtigt at huske, at beregningsgrundlaget for dækningsafgift ikke er endeligt, så længe der ikke er kommet en endelig offentlig grundværdi af erhvervsejendommen. Der kan derfor være tale om en efterregulering, hvilket har betydning ved udlejning og salg af ejendommen.

Hidtil var der ikke vedtaget en stigningsbegrænsning på dækningsafgift, som der er på grundskyld. Ved politisk aftale den 10. november 2023 blev der også for dækningsafgift aftalt en stigningsbegrænsning. Dækningsafgiften kan ikke stige årligt mere end 10 % af den nye dækningsafgift.

Stigningsbegrænsningen udfases over tid og bortfalder ikke ved salg, som det er tilfældet ved skatterabatten ved ejerboliger.

Den politiske aftale indebærer også, at opkrævning af dækningsafgift og grundskyld udskydes 2 måneder, dvs. fra 1. februar 2024 til 1. april 2024.

Ovenstående artikel er et kort overblik over de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Det er vigtigt som ejendomsejer at søge rådgivning omkring disse forhold, f.eks. hvis der skal ske overdragelse, udlejning eller fysiske ændringer af ejendommen.

 

 

Ovenstående artikel er et kort overblik over de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Det er vigtigt som ejendomsejer at søge rådgivning omkring disse forhold, f.eks. hvis der skal ske overdragelse, udlejning eller fysiske ændringer af ejendommen.

 

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

 

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk

Ny boligskat i 2024 – skal du købe nu eller vente til 2024?

Blog

Ny boligskat i 2024 – skal du købe nu eller vente til 2024?

Af Selina Musa og Kristina Meier Risbjerg

Fra 2024 træder reglerne om de nye ejendomsskatter i kraft. Der indføres blandt andet lavere satser for ejendomsværdisskat og grundskyld samt nye satser for dækningsafgift. Det betyder, at du opnår en skatterabat, hvis du køber din bolig i 2023.

De nye ejendomsvurderinger bliver grundlaget for en ny beregning af boligskatten. Fremadrettet vil boligskatten blive beregnet ud fra den aktuelle vurdering af ejendommen, hvilket vil sige, at boligskatten vil følge udviklingen på boligmarkedet. Vurderingen foretages ud fra en lang række forhold: For bygningerne indgår areal, opførselsår, om- eller tilbygningsår, materialer, primær varmekilde, antal toiletter og bad. For grunden indgår planforhold og udstykningsmuligheder, areal, mv. For omgivelserne indgår ejendommens afstand til skov, vand, trafik, vindmøller, mv. i vurderingen.

Vurderingen vil typisk være højere end tidligere. Derfor er der indført et forsigtighedsprincip, som kommer boligejerne til gode. Efter forsigtighedsprincippet skal myndighederne altid fratrække 20 % af ejendomsvurderingen, før skatten beregnes. Dvs. hvis din ejendom er vurderet til kr. 1 mio., så skal du kun betale skat af kr. 800.000. Samtidig ændrer grundskyldspromillen sig, da den enkelte kommune ikke må modtage mere i ejendomsskat end tidligere. Denne promille fastsættes af den enkelte kommune i 2024, jfr. ejendomsskattelovens § 28 og lovens bilag 1. Der er vedtaget et loft for grundskyldspromillen i 2024-28.

I dag betales der 0,92 % i ejendomsværdiskat af ejendomsværdien op til 3,040 mio.kr. og 3 % af værdien derover. Fra 2024 falder ejendomsværdiskattesatsen til 0,51 % og samtidig hæves beløbet fra 3,04 mio.kr. til 9,2 mio.kr. med en sats på 1,4 %, jfr. ejendomsskattelovens § 22, stk. 2.

I september 2023 er der udstedt en foreløbig ny ejendomsvurdering for boligejendommene, der danner grundlag for beregning af boligskatten pr. 1. januar 2024. Når den endelige vurdering kommer, bliver skatten for 2024 efterreguleret. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også reguleret, når du får den endelige vurdering. For de fleste boliger ventes der ikke at være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering.

 

Boligejer senest den 31. december 2023

Skattereformen indebærer, at du som boligejer ikke skal betale mere i samlet boligskat i 2024 end tidligere (skatterabat iht. ejendomsskattelovens § 36ff).

Rabatten beregnes ved overgangen til de nye regler i 2024 og fortsætter beløbsmæssigt, så længe du ejer ejendommen. Hvis skatten stiger senere, får du ikke mere i rabat.

Dette er også relevant, hvis du overvejer et generationsskifte/overdragelse af fast ejendom, da overdragelse til næste generation inden 31. december 2023 giver mulighed for de nye ejere for at deltage i skatterabatordningen. Ift. overdragelse inden for familien kan det fortsat lade sig gøre at overdrage til +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering, selvom der er kommet en foreløbig ejendomsvurdering.

Indtil 2024 kan du indefryse stigningen i grundskyld/ejendomsskat rentefrit.

 

Boligejer den 1. januar 2024

Hvis du først overtager din ejendom i 2024, får du ikke skatterabat for stigningerne, jfr. ejendomsskattelovens § 40. Dvs. hvis du køber din ejendom i 2024 skal du betale det fulde beløb for boligskatten, medmindre sælger er din ægtefælle eller registreret partner, så kan du overtage skatterabatten fra dennes ejerskab.

Fra 2024 kan du som boligejer frivilligt indefryse de fremtidige stigninger i både grundskyld/ejendomsskat og ejendomsværdiskatten som et lån, der forrentes løbende. Du kan vælge først at betale lånet og renter, når du sælger din bolig. Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvist (Permanent indefrysningsordning).

Du kan læse om dækningsafgift i vores artikel om ejendomsskattelovens betydning for erhvervsejendomme.

Boligejer og ny boligskat 2024

Kontakt os om de nye boligskatteregler

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

 

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk