if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?

Blog

Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på momsen, når du sælger en byggegrund, fordi i nogle tilfælde bliver momsen en omkostning, og andre gange har den ingen betydning.

Virksomheder, der sælger byggegrunde, skal som udgangspunkt opkræve moms.

Når du sælger en byggegrund, bør du overveje, om der overhovedet er tale om en momspligtig byggegrund, eller om byggegrunden kan handles på en måde, så momsen ikke bliver en omkostning.

Der er mange forhold, der afgør, om der skal afregnes moms af en byggegrund.

 

Hvem er sælger?

Hvis du sælger en byggegrund som privat person, vil du som udgangspunkt ikke blive momspligtig. I de tilfælde, hvor det er din virksomhed, der sælger en byggegrund, er der stor risiko for, at du skal afregne moms af salgssummen.

Der er flere eksempler på, at en privat person har haft så stor aktivitet ved udviklingen af byggegrundene, at de bliver anset for en virksomhed og dermed er momspligtig. Du skal derfor være opmærksom på, hvor store ressourcer du ligger i udvikling af byggegrunde, hvis dette sker i privat regi.

 

Er byggegrunden overhovedet momspligtig?

Hvis der i forvejen er bygninger på grunden, skal der normalt ikke betales moms ved salg.

Der skal heller ikke betales moms, hvis grunden er uden bygninger, hvis der ikke er en lokalplan, der tillader opførelse af nye bygninger. Det betyder dermed, at overdragelser af grunde i landzone normalt ikke skal pålægges moms.

 

Kan der alligevel undgås moms ved salg af en byggegrund?

Hvis en byggegrund ligger i sit eget selskab, vil en overdragelse af selskabet i stedet for overdragelsen af byggegrunden ikke blive momspligtig.

Hvis grunden overdrages som led i en virksomhedsoverdragelse, skal der heller ikke afregnes moms i forbindelse med salget.

 

Når du skal afregne moms

Når du skal afregne salgsmoms af en byggegrund, er det vigtigt allerede under forhandlingen at have afklaret, hvem der skal bære momsen, hvis køber ikke har fradragsret for momsen.

Momsen har omvendt ingen betydning for prisen på ejendommen, hvis køber har fradragsret for momsen. Det er derfor en god ide at forstå, hvad køber vil anvende ejendommen til.

 

Kontakt

Ved spørgsmål kontakt

momsspecialist og advokat Merete Andersen, ma@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 29747104, eller

momsspecialist og advokat Peter Lunau Larsen, pll@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 51158515.

Merete Andersen

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Pas på momsmæssig hovedpine ved renovering af boligejendomme

Blog

Pas på momsmæssig hovedpine ved renovering af boligejendomme

Mange håndværkere begiver sig ud i renovering af boligejendomme med henblik på salg. Det kan blive en dyr affære, hvis ikke der holdes øje med momsen undervejs.

Håndværkere, der opkøber boligejendomme med henblik på renovering og videresalg kan få sig en slem overraskelse, hvis de glemmer at tage højde for momsen. Et projekt, der umiddelbart så ud til at være en god forretning, kan derfor pludselig blive en dyr affære. Dette skyldes, at salg af renoveret ejendom i visse tilfælde bliver momspligtig, dog uden prisen nødvendigvis kan hæves tilsvarende i forbindelse med salget.

 

Momspligt ved væsentlig til- og ombygning

Momspligt opstår kun ved til- eller ombygningsarbejde. Almindelig bygningsvedligeholdelse har derfor ingen indflydelse på momspligten.

Der skal derfor være tale om udvidelse i form af f.eks. tilbygning eller egentlig ombygning/ændring af ejendommen.

Der skal kun betale moms, hvis til- og ombygningsarbejdet er væsentligt.

Reglen er, at arbejdet er væsentligt, hvis værdien af arbejdet overstiger 50 % af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi, som fastsat af Skattestyrelsen med tillæg af værdien af det udførte arbejde eller 25 % af nævnte værdi, når der er tale om levering af en bygning med tilhørende jord. Overstiger salgsprisen den seneste offentliggjorte ejendomsværdi med tillæg af værdien af det udførte arbejde, kan man vælge at bruge salgsprisen som beregningsgrundlag. Det er en betingelse, at salget sker til uafhængig køber.

 

Se eksempel her

En håndværker indkøber en opgang med 3 ejerlejligheder.

Den nederste ejerlejlighed en butik og de to øvrige udlejes til boligformål.

Alle 3 lejligheder ombygges.

 

Lejlighed 1: butikken

Hvis lejlighed nr. 1 udlejes til erhverv og udlejer er frivilligt momsregistret vil der kunne opnås fuldt fradrag for alle omkostninger til til- og ombygning. Sælges ejerlejligheden med lejemålet kan det ske momsfrit efter regler for virksomhedsoverdragelse.

 

Ejerlejlighed 2

Ejerlejlighed 2 ombygges til en værdi på kr. 1.500.000. Ejerlejlighedens seneste offentliggjorte ejendomsværdi lyder på kr. 2.000.000. Ejerlejligheden sælges til kr. 4.000.000. Der skal opkræves moms ved salget, da værdien af ombygningsarbejdet overstiger 25% af salgsprisen.

 

Ejerlejlighed 3

Ejerlejlighed 3 ombygges til en værdi på kr. 500.000. Ejerlejlighedens seneste offentliggjorte ejendomsværdi lyder på kr. 2.000.000. Ejerlejligheden sælges til kr. 4.000.000. Der skal ikke opkræves moms ved salget, da værdien af ombygningsarbejdet ikke overstiger 25% af ejerlighedens salgspris.

 

 

Til værdien af til- eller ombygningsarbejdet medregnes værdien af eget arbejde og materialer ved til- eller ombygningen. Andre eksterne udgifter til f.eks. arkitekt, ingeniører m.v. skal ikke medregnes.

Det er derfor vigtigt løbende at holde øje med værdien af det arbejde, der udføres i forbindelse med til- eller ombygningen. Jo større værdi arbejdet har, jo større sandsynlighed er der for, at salget vil blive momspligtigt. Man skal være opmærksom på, at man ved renovering af ejerlejligheder skal beregne værdien af arbejdet for hver lejlighed for sig og fordele fælles omkostninger korrekt. Ved renovering af flere ejerlejligheder i en ejendom kan der derfor være forskel på den momsmæssige behandling af de enkelte lejligheder.

 

Momspligt og tidspunkt for salg

Endelig er det afgørende for momspligten at holde øje med, hvornår boligen sælges efter til- eller ombygning.

Sælges den inden, at ejendommen er taget i brug, vil der skulle opkræves moms.

Det samme gælder, hvis ejendommen er taget i brug f.eks. i forbindelse med udlejning, eller hvis ejendommen sælges mindre end fem år fra boligejendommens færdiggørelse. Femårs-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor arbejdet blev færdigt.

Det kan selvsagt give visse udfordringer at få fastslået færdiggørelsestidspunktet i de tilfælde, hvor ombygningsarbejdet udføres i etaper over en årrække.

I de tilfælde, hvor ejendommen oprindeligt har været om—eller tilbygget til boligudlejning, er der ikke mulighed for at få momsfradrag for omkostningen.

Sælger man efterfølgende ejendommen, kan der opstå momspligt. Man skal i disse tilfælde være opmærksom på muligheden for eventuelt fradrag for de oprindeligt afholdte omkostninger til til- eller ombygningen.

 

Kontakt

Ved spørgsmål kontakt

momsspecialist og advokat Merete Andersen, ma@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 29747104, eller

momsspecialist og advokat Peter Lunau Larsen, pll@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 51158515.

Merete Andersen

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Kan det betale sig for virksomheder at købe kunst? Ja, i mere end én forstand!

Kan det betale sig for virksomheder at købe kunst? Ja, i mere end én forstand!

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

​Der er mere end én god grund til for virksomheder at købe kunst.

Den første grund er økonomisk. Der gælder nemlig nogle særlige regler, der muliggør afskrivninger af virksomheders køb af kunst.

Den anden grund er mindst lige så vigtig. Ved køb af kunst får virksomhedens ansatte og forretningsforbindelser glæde af at se på en (forhåbentlig) flot udsmykning, lige såvel som virksomheden er med til at støtte kulturlivet.

Udgifter til køb af såkaldte originalværker kan afskrives efter afskrivningsloven. Det er værker såsom malerier, skulpturer, grafik eller lignende.

Afhængig af hvilken type kunst der er tale om, er der forskellige regler for afskrivninger.

 

Hvis det er kunstværker, som indgår som en del af bygningen, kan virksomheder afskrive disse lineært med 3 % årligt af anskaffelsessummen. Hvis kunstværket er anskaffet før den 1. januar 2023, kan afskrivningen dog ske med indtil 4 % årlig af anskaffelsessummen.

 

Er der kunstværker, der kan hænges op, kan disse afskrives med 25 % efter saldometoden til den til enhver tid gældende saldoværdi.

 

Muligheden for afskrivning på kunst gælder dog ikke ved køb af kunst fra nærtstående, såsom børn og ægtefæller.

 

Hvad er god kunst? Ja, der må jeg nok være dig svar skyldig!

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Ny sag om fradrag for moms i Holdingselskaber

Blog

Ny sag om fradrag for moms i Holdingselskaber

Holdingselskaber har efter dansk praksis fuld momsfradragsret for omkostninger til bl.a. erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber, når holdingselskabet udelukkende vil levere momspligtige ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører.

Retten til fuldt momsfradrag gør sig også gældende for holdingselskabets øvrige generalomkostninger. Der kan f.eks. være tale om udgifter til kontorhold, herunder evt. moms på husleje, telefon, revisor m.m. holdingselskaber.

Hvis holdingselskabet leverer både momspligtige og momsfrie ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører, vil der som udgangspunkt også ske en forøgelse i fradragsretten, idet der ikke længere skal ske en fradragsbegrænsning på baggrund af holdingaktiviteten.

 

Nyt bindende svar fra Skatterådet

I et nyt bindende svar fra Skatterådet præciseres det, at holdingselskaber, der alene anvendes til gennemfakturering af momspligtige ydelser til datterselskaber ikke opfylder betingelserne for moms fradragsret.

Skatterådet fastslår, at det alene er holdingselskaber, der i realiteten leverer momspligtige administrationsydelser vil derfor kunne kræve momsfradrag i overensstemmelse med praksis.

Afgørelsen giver anledning til overvejelser om den valgte koncernstruktur, herunder hvorvidt placering af administrative medarbejder opfylder betingelserne for momsfradragsret.

Skatterådets afgørelse forekommer ikke overraskende.

 

Et godt spørgsmål, der afventer en afklaring er imidlertid, hvorvidt en delvis mellemfakturering vil påvirke et holdingselskabs generelle momsfradragsret, hvis selskabet i øvrigt selv indeholder momspligtig aktivitet.

 

Henvendelse kan ske til  Peter Lunau Larsen på tlf. 51158515 eller pr. mail pll@hulgaardadvokater.dk og Merete Andersen på tlf. 29747104 eller pr. mail ma@hulgaardadvokater.dk for yderligere uddybning af sagen.

 

Du kan også læse mere omkring moms og vores specialiseret momsrådgivning her.

Peter Lunau Larsen
Merete Andersen