if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Håndværkere og skønsmæssig ansættelse

Blog

Håndværkere og skønsmæssig ansættelse

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Hvis Skattestyrelsen mener, at du har haft yderligere indtægter, som ikke er oplyst, kan de foretage en skønsmæssig ansættelse af din (skattepligtige) indkomst. Det ses ofte i praksis, at Skattestyrelsen har fokus på håndværkere ud fra en formodning om, at de har yderligere indtægter fra sort arbejde.

Du er som udgangspunkt skattepligtig af al din indkomst, uanset om den kommer fra Danmark eller udlandet, og uanset om den består af penge eller andre værdier. Du skal derfor oplyse om din indkomst til Skattestyrelsen, uanset om den er positiv eller negativ.

 

Hvis du ikke oplyser din (reelle) indkomst…

I praksis ser vi ofte, at Skattestyrelsen foretager en såkaldt skønsmæssig ansættelse af en skatteyders indkomst, når skatteyderen ikke har givet oplysningerne rettidigt eller ikke har givet oplysninger, som kan danne grundlag for en korrekt årsopgørelse.

Dvs. at din indkomst ansættes ud fra Skattestyrelsens vurdering, der baseres på flere elementer, såsom indkomst fra tidligere år, årsopgørelser, forskudsregistreringer og oplysninger fra indberetningspligtige samt opgørelse af privatforbrug.

Domstolspraksis har anerkendt muligheden for at foretage en skønsmæssig ansættelse, når skatteyderens privatforbrug er ekstraordinært lavt eller negativt set i forhold til dennes oplyste indkomst samt øvrige bevægelser i dennes formueforhold i indkomståret.

Skattestyrelsen formoder i denne situation, at skatteyderen og dennes husstand har haft yderligere indtægter, som har finansieret det reelle privatforbrug. Dette kunne f.eks. være indkomst fra sort arbejde.

 

Sort arbejde

Selvom omfanget af sort arbejde er mindre i Danmark set i forhold til mange andre lande, så udgør det stadig en ikke-ubetydelig del af økonomien og er omkostningsfuldt for samfundet. Derfor er det et område, som Skattestyrelsen har stort fokus på.

Skattestyrelsen må således skønne, hvad skatteyderens reelle indkomst har været i det pågældende indkomstår. Dette sikrer, at skatteyderen bliver opkrævet den skat, som vedkommende er forpligtet til at betale – hverken mere eller mindre – og at staten får den skat, som staten har ret til.

Dette skøn vil dog altid være forbundet med en vis usikkerhed, da Skattestyrelsen skal foretage en konkret vurdering for at fastlægge skatteyderens indkomst uden de nødvendige oplysninger.

Når Skattestyrelsen tager udgangspunkt i dit lave eller negative privatforbrug, foretages der en privatforbrugsanalyse. I praksis tager denne analyse udgangspunkt i flere elementer for at undersøge, om du og din husstand har haft mulighed for at leve et almindeligt liv, som levner plads til almindelige udgifter. Denne analyse skal foretages på baggrund af den enkelte skatteyder og dennes husstand. Derfor er det væsentligt, at Skattestyrelsen tager udgangspunkt i de konkrete forhold.

”Almindelige udgifter”

Hvis det antages, at du (og din husstand) har udgifter for samlet kr. 10.000 i måneden, så vil det være forventeligt, at Skattestyrelsen vil kræve yderligere dokumentation, og i sidste ende foretage en skønsmæssig ansættelse, medmindre du sandsynliggør eller dokumenterer, at dette er dit reelle privatforbrug.

Skattestyrelsen vil f.eks. formode, at dit reelle privatforbrug er kr. 35.000 i måneden, men at du har finansieret de resterende kr. 25.000 ved hjælp af indkomst fra sort arbejde (ikke-beskattet indkomst). Dit privatforbrug skal både dække dine faste udgifter, men også din skattebetaling. I dette tilfælde vil Skattestyrelsen forhøje din skattepligtige indkomst, og du har dermed ”gæld” til staten.

 

Hvordan ser en skønsmæssig forhøjelse ud?

Hvis Skattestyrelsen mener, at du har haft indtægter fra sort arbejde på f.eks. kr. 300.000 i et indkomstår, så vil Skattestyrelsen kunne forhøje din indkomst med kr. 300.000. Det vil resultere i en yderligere beskatning af kr. 300.000 i det pågældende indkomstår.

Selvom der er mulighed for at klage over Skattestyrelsens skønsmæssige ansættelse, er det væsentligt at pointere, at bevisbyrden er svær at løfte i praksis. Skattestyrelsens afgørelser stadfæstes i høj grad af senere instanser, hvilket er et problem, hvis deres skøn ikke er korrekt. Det er op til skatteyderen at sandsynliggøre eller dokumentere, at skønnet er forkert eller åbenbart urimeligt.

Praksis viser, at skatteyderen bør fremskaffe relevante oplysninger og dokumentation allerede i Skattestyrelsens sagsbehandling for at få det mest optimale (og korrekte) skøn i første omgang fremfor at forsøge at anfægte det i en efterfølgende klagesag.

 

Vil du videre mere om skønsmæssig forhøjelse, så læs også artiklen “Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst“.

 

Bevisbyrde

I første omgang er det Skattestyrelsen, der skal løfte bevisbyrden for, at der er grundlag for at foretage en skønsmæssig ansættelse. Når denne bevisbyrde er løftet – f.eks. at du har haft indkomst fra sort arbejde – så er det op til dig at bevise, at der er tale om allerede beskattede midler, skattefrie midler eller at Skattestyrelsens skøn er forkert eller åbenbart urimeligt.

 

Konsekvenser

Hvis du afgiver mangelfulde eller forkerte oplysninger til Skattestyrelsen, risikerer du at blive straffet med en bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder – og i grove tilfælde indtil 8 år.

En yderligere konsekvens ved skatteunddragelse er, at man skal betale en inddrivelsesrente på skatten. Inddrivelsesrenten i 2024 er 7,75 %

 

Brug for hjælp?

Har du modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, eller vil du gerne komme Skattestyrelsen i forkøbet, så er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk eller Selina Musa på tlf. 42 13 42 19 eller sm@hulgaardadvokater.dk.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?

Blog

Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Hvis Skattestyrelsen mener, at din virksomheds bruttoavance er unormalt lav, kan den lave bruttoavance understøtte Skattestyrelsens skønsmæssige forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst. Det ses ofte i praksis, at Skattestyrelsen har fokus på håndværkere, og at Skattestyrelsen vælger at tilsidesætte virksomhedens regnskabsgrundlag i forbindelse med den lave bruttoavance. 

Vi ser ofte, at Skattestyrelsen foretager en såkaldt skønsmæssig ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst, når selskabet ikke har givet oplysningerne rettidigt eller ikke har givet oplysninger, som kan danne grundlag for en korrekt årsopgørelse. Dvs. indkomsten ansættes ud fra Skattestyrelsens vurdering, der baseres på flere elementer. Dette kan bl.a. være selskabets bruttoavance.

 

Hvad er bruttoavancen?

Bruttoavancen er forskellen mellem din virksomheds nettoomsætning og vareforbrug i procent af nettoomsætningen. Skattestyrelsen vurderer din virksomheds bruttoavance ift. enten bruttoavancen hos lignende virksomheder inden for samme branche eller ift. en bruttoavance beregnet af Skattestyrelsen.

 

Hvad har Skattestyrelsen fokus på ved en skønsmæssig ansættelse?

Skattestyrelsen kan tilsidesætte virksomhedens regnskabsgrundlag, når der ikke er foretaget daglige eller jævnlige kasseafstemninger, eller når Skattestyrelsen kan påvise, at bruttoavancen og regnskabet ikke er retvisende.

Skattestyrelsen kan fremskaffe detaljerede oplysninger om udviklingen af indtjeningen i den pågældende branche – både nationalt og lokalt – og foretage et rimeligt skøn over ”et normalniveau for svind”, hvis det er relevant.

 

Sammenhængen mellem virksomhedens skattepligtige indkomst og din personlige skattepligtige indkomst

Det ses også ofte i praksis, at Skattestyrelsen foretager en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen for en virksomhed i sammenhæng med en afledt skønsmæssig ændring af hovedaktionærens personlige skattepligtige indkomst. Ofte anses den forhøjede indkomst enten som maskeret udbytte til hovedaktionæren eller som yderligere skattepligtig indkomst til den ansatte direktør.

Du kan læse mere om Skattestyrelsens skønsmæssige ansættelser baseret på lavt eller negativt privatforbrug her.

 

Konsekvenser

Hvis du afgiver mangelfulde eller forkerte oplysninger til Skattestyrelsen, risikerer du at blive straffet med en bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder – og i grove tilfælde indtil 8 år.

 

Brug for hjælp?

Har du modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, eller vil du gerne komme Skattestyrelsen i forkøbet, så er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

 

Kontakt Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk eller Selina Musa på tlf. 42 13 42 19 eller sm@hulgaardadvokater.dk.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Ny boligskat i 2024 – skal du købe nu eller vente til 2024?

Blog

Ny boligskat i 2024 – skal du købe nu eller vente til 2024?

Af Selina Musa og Kristina Meier Risbjerg

Fra 2024 træder reglerne om de nye ejendomsskatter i kraft. Der indføres blandt andet lavere satser for ejendomsværdisskat og grundskyld samt nye satser for dækningsafgift. Det betyder, at du opnår en skatterabat, hvis du køber din bolig i 2023.

De nye ejendomsvurderinger bliver grundlaget for en ny beregning af boligskatten. Fremadrettet vil boligskatten blive beregnet ud fra den aktuelle vurdering af ejendommen, hvilket vil sige, at boligskatten vil følge udviklingen på boligmarkedet. Vurderingen foretages ud fra en lang række forhold: For bygningerne indgår areal, opførselsår, om- eller tilbygningsår, materialer, primær varmekilde, antal toiletter og bad. For grunden indgår planforhold og udstykningsmuligheder, areal, mv. For omgivelserne indgår ejendommens afstand til skov, vand, trafik, vindmøller, mv. i vurderingen.

Vurderingen vil typisk være højere end tidligere. Derfor er der indført et forsigtighedsprincip, som kommer boligejerne til gode. Efter forsigtighedsprincippet skal myndighederne altid fratrække 20 % af ejendomsvurderingen, før skatten beregnes. Dvs. hvis din ejendom er vurderet til kr. 1 mio., så skal du kun betale skat af kr. 800.000. Samtidig ændrer grundskyldspromillen sig, da den enkelte kommune ikke må modtage mere i ejendomsskat end tidligere. Denne promille fastsættes af den enkelte kommune i 2024, jfr. ejendomsskattelovens § 28 og lovens bilag 1. Der er vedtaget et loft for grundskyldspromillen i 2024-28.

I dag betales der 0,92 % i ejendomsværdiskat af ejendomsværdien op til 3,040 mio.kr. og 3 % af værdien derover. Fra 2024 falder ejendomsværdiskattesatsen til 0,51 % og samtidig hæves beløbet fra 3,04 mio.kr. til 9,2 mio.kr. med en sats på 1,4 %, jfr. ejendomsskattelovens § 22, stk. 2.

I september 2023 er der udstedt en foreløbig ny ejendomsvurdering for boligejendommene, der danner grundlag for beregning af boligskatten pr. 1. januar 2024. Når den endelige vurdering kommer, bliver skatten for 2024 efterreguleret. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også reguleret, når du får den endelige vurdering. For de fleste boliger ventes der ikke at være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering.

 

Boligejer senest den 31. december 2023

Skattereformen indebærer, at du som boligejer ikke skal betale mere i samlet boligskat i 2024 end tidligere (skatterabat iht. ejendomsskattelovens § 36ff).

Rabatten beregnes ved overgangen til de nye regler i 2024 og fortsætter beløbsmæssigt, så længe du ejer ejendommen. Hvis skatten stiger senere, får du ikke mere i rabat.

Dette er også relevant, hvis du overvejer et generationsskifte/overdragelse af fast ejendom, da overdragelse til næste generation inden 31. december 2023 giver mulighed for de nye ejere for at deltage i skatterabatordningen. Ift. overdragelse inden for familien kan det fortsat lade sig gøre at overdrage til +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering, selvom der er kommet en foreløbig ejendomsvurdering.

Indtil 2024 kan du indefryse stigningen i grundskyld/ejendomsskat rentefrit.

 

Boligejer den 1. januar 2024

Hvis du først overtager din ejendom i 2024, får du ikke skatterabat for stigningerne, jfr. ejendomsskattelovens § 40. Dvs. hvis du køber din ejendom i 2024 skal du betale det fulde beløb for boligskatten, medmindre sælger er din ægtefælle eller registreret partner, så kan du overtage skatterabatten fra dennes ejerskab.

Fra 2024 kan du som boligejer frivilligt indefryse de fremtidige stigninger i både grundskyld/ejendomsskat og ejendomsværdiskatten som et lån, der forrentes løbende. Du kan vælge først at betale lånet og renter, når du sælger din bolig. Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvist (Permanent indefrysningsordning).

Du kan læse om dækningsafgift i vores artikel om ejendomsskattelovens betydning for erhvervsejendomme.

Boligejer og ny boligskat 2024

Kontakt os om de nye boligskatteregler

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

 

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk