if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Hvad vi koster...

Hvad vi koster

 

Åbenhed om vores afregninger

Hulgaard Advokater har altid ønsket åbenhed, ikke kun vedrørende vores sagsbehandling, men også om vores honorarpolitik. Derfor kan vores regninger altid suppleres med en udskrift fra vores detaljerede time-/sagsregistreringssystem.

Men for bedst muligt at hindre misforståelser – især om opgavens karakter og honorar – er det vores politik at udfærdige såkaldte aftalebreve.
 

Aftalebreve

I vores aftalebreve anfører vi

• vores beskrivelse og forståelse af arbejdsopgaven
• forventet start- og færdiggørelsestidspunkt
• hvem der hos os arbejder med sagen
• honorarsatser for de involverede
• honorarskøn for den beskrevne opgave
• fakturerings- og betalingsvilkår
• information om vores advokatansvarsforsikring

Ofte må honoraret fastsættes inden for et interval, så der bliver et vist spillerum. Endvidere er vi i vores aftalebreve nødsaget til at tage forbehold for så vidt angår ændrede arbejdsopgaver. I praksis viser det sig ofte, i takt med at vi kommer dybere ind i sagen, at der kan være andre problemstillinger, som vi skal løse. I disse tilfælde vil vi bestræbe os på at orientere kunden, hvis arbejdet ikke kan holdes indenfor det estimerede tidsforbrug.
 

Principperne for beregningen af vores honorar

Vores honorar beregnes som udgangspunkt efter medgået tid.

Afhængig af sagens karakter vil honoraret i forbindelse med den endelige afregning af sagen kunne blive reguleret, hvorved det vil kunne afvige fra det anvendte timeforbrug. Væsentligste parametre i denne forbindelse kunne være sagens udfald og kompleksitet, ansvar forbundet med sagen og tidspresset. I tilfælde af udlandsrejser indgås separat aftale i hvert enkelt tilfælde.

Kopiering, porto, scanning, telefon samt kørsel indenbys faktureres ikke. Alle udlæg til transport, kost og logi mv. viderefaktureres uden tillæg. For udenbys kørsel faktureres i henhold til statens takster.

Sagerne afregnes normalt a conto ved måneds- eller kvartalsudløb. I forbindelse med enhver afregning vil der være angivet de opgaver, vi har udført, eventuelt i form af en udskrift fra vores time-/sagsregistreringssystem.

I konsekvens af vores principper om en honorarberegning med udgangspunkt i medgået tid har kunden til enhver tid og uden varsel mulighed for at anmode os om at afslutte vor bistand i sagen eller stille denne i bero. Sagen vil herefter blive afregnet ud fra det på dette tidspunkt anvendte tidsforbrug.
 

Depositum

Afhængig af sagens karakter opkræver vi depositum ved sagens opstart. Der opkræves altid depositum for førstegangskunder samt kunder uden forretningssted i Danmark.
 

Høj effektivitet

Du kan gøre meget for at medvirke til, at vores arbejde sker så effektivt som muligt. Gør dig klart, hvad du ønsker vores assistance til og overvej gerne, hvad du kan gøre for at effektivisere forløbet. Saml gerne en kopi af alle relevante dokumenter systematiseret i en mappe.

Hos Hulgaard Advokater sørger vi løbende for at videreuddanne vores medarbejdere, og opnår dermed bl.a. selvstændighed og effektiv sagsbehandling.
 

Vores ansvar

Hulgaard Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

Vores forsikringsselskab og garantistiller er HDI-Gerling Forsikring (Tidligere Nassau Forsikring), Indiakaj 6, 1. sal., 2100 København Ø.
 

Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud

Pr. 1. juni 2015 ophørte de særlige bestemmelser om udvidet dækningsomfang for indeståender på advokaters klientkonti i tilfælde af tab, hvor et pengeinstitut bliver nødlidende. Indskud vil alene være dækket af den generelle dækning på samlet op til EUR 100.000, svarende til ca. DKK 750.000. Vær opmærksom på, at saldi på klientkonti lægges sammen med kundens øvrige konti i samme pengeinstitut, se mere om Garantiformuen på www.gii.dk. Vi gør opmærksom på, at Hulgaard Advokater ikke er ansvarlige for tab på klientkonti som følge af et pengeinstituts konkurs. Hvis du som kunde har særlige præferencer i forbindelse med valg af pengeinstitut, skal du gøre Hulgaard Advokater opmærksom herpå.
 

Lovvalg og værneting

Hulgaard Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales kunden.
 

Advokatnævnet

Advokaterne hos Hulgaard Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Hulgaard Advokater og/eller utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan kunden klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf. 33 96 97 98 (telefontid mandag til fredag 9.30-12.30)
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Se mere om Advokatnævnets kompetencer her.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk

Marianne Work Bramsen

Kontorleder og juridisk assistent
Tel.dir.: +45 38 40 42 12
Mobil: +45 40 80 64 12
mw@hulgaardadvokater.dk

Britt Møgelvang Haysen

Juridisk assistent
Tel.dir.: +45 38 40 42 21
bmh@hulgaardadvokater.dk

Christina Gohs

Juridisk assistent
Tel.dir.: +45 38 40 42 16
cg@hulgaardadvokater.dk

Tina Hvidkjær

Juridisk assistent
Tel.dir.: +45 38 40 42 46
th@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Mobil: +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk

Niklas Nyborg
Advokat
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk
Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Hanne Hørup

Juridisk assistent
Tel. dir.: +45 38 40 42 15
hh@hulgaardadvokater.dk

Christine Wrang

Advokatfuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 49
cw@hulgaardadvokater.dk

Merete Andersen

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk

Jakob Corydon-Petersen Kristensen
Advokatfuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 48
jk@hulgaardadvokater.dk

 

Mille Schacht-Magnussen
Anna Meldgaard Petersen

Advokat 
Mobil: +45 42 13 42 43
amp@hulgaardadvokater.dk

Birgitte Louise Jensen

Juridisk Assistent
Mobil: +45 42 13 42 25
blj@hulgaardadvokater.dk