Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Lovforslag om skattefrihed for porteføljeaktier

08.11.12 | Aktionærer, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lida Hulgaard

Skatteministeriet har den 1. november 2012 fremsat lovforslaget (L 49) omkring blandt andet indførelsen af skattefrihed for avancer på selskabers unoterede porteføljeaktier. Lovforslaget svarer til høringsudkastet, som vi tidligere har omtalt, og vil derfor også føre til en afskaffelse af iværksætteraktieordningen samt indføre en øget beskatning for den finansielle sektor.

Formålet med forslaget er at lette vækstvirksomheders mulighed for at tiltrække risikovillig kapital. Det skal ske ved at give investorer skattefrihed for investeringen i form af en skattefri aktiegevinst.

Lovforslaget skal således afskaffe den såkaldte ”iværksætterskat”, og vil indføre en generel skattefrihed for selskabers avancer på unoterede aktier og anparter, uanset ejerandel og ejertid. Selskaber vil derefter (hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form) alene være skattepligtige af avancer på børsnoterede porteføl-jeaktier og unoterede porteføljeaktier, der omfattes af de værnsregler, der indføres. Disse omtales kort nedenfor.

Forslaget vil ligestille beskatningen af selskabers porteføljeaktier (som er aktier eller anparter i selskaber, hvor ejerselskabets ejerandel er mindre end 10%) med beskatningen af aktier eller anparter, hvor selskabet ejer 10% eller mere af selskabskapitalen.

Det vil også betyde, at selskabers tab på porteføljeaktier ikke længere vil være fradragsberettigede. Dette kan være værd at være opmærksom på for selskaber, der måtte ligge inde med porteføljeaktier, der ikke kan forventes afstået med gevinst, idet sådanne bør overvejes afstået (og eventuelt genanskaffet) inden lovens ikrafttræden med henblik på at opnå tabsfradraget i selskabets skattepligtige indkomst.

Forslaget skal alene gælde unoterede porteføljeaktier, og således ikke selskabers mindre investeringer i børsnoterede (eller i øvrigt noterede) papirer. De nye regler skal dog ikke gælde unoterede selskaber, hvis aktivitet (stort set) kun består i børsnoterede papirer. Højst 85% af porteføljeselskabets regnskabsmæssige aktiver (gennemsnitligt over et regnskabsår) må være placeret i aktier, der handles på et reguleret marked mv., hvis aktierne i selskabet skal kunne afstås skattefrit.

Det skal særligt bemærkes, at der ikke lægges op til ændringer vedrørende beskatning af udbytte på porteføljeaktier. Udbytte på unoterede porteføljeaktier vil dermed fortsat være skattepligtigt, uanset at aktiegevinsten nu bliver skattefri. For at værne mod spekulation i at sælge og genkøbe som alternativ til udbytteudlodninger, indsættes en værnsregel, som indebærer, at en skattefri avance ændres til et skattepligtigt udbytte, hvis der sker salg og genkøb i samme selskab inden for 6 måneder, hvis salgssummen er højere end den nye købesum.

Ændringen skal have virkning for selskabers aktiesalg fra og med 1. januar 2013.

Der foreslås en særlig overgangsregel for selskaber, der efter de gældende regler har valgt at realisationsbeskatte deres porteføljeaktier, idet overgangen til skattefrihed pr. 1. januar 2013 ikke skal anses som salg og genanskaffelse (uanset den nugældende regel i aktieavancebeskatningslovens § 33 A). Øvrigt statusskifte vil dog fortsat blive anset som statusskifte efter § 33 A. Endvidere indføres en særlig overgangsregel vedrørende spaltninger i perioden fra 1. november 2012 til og med 31. december 2012.

Hvis der er spørgsmål til lovforslaget, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *