Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Fristen for afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapporten er forlænget for alle

Blog

Fristen for afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapporten er forlænget for alle

 
Af Marcus A. Jensen:

Folketinget har vedtaget en ny hastelov, som giver erhvervsministeren mulighed for at fravige visse pligter, som påhviler virksomheder.

Erhvervsministeren har nu i forlængelse heraf udstedt bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020 om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regn-skabsområdet i forbindelse med COVID-19. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 8. april 2020 og ophører den 1. januar 2021.
 

Generalforsamling og indsendelse af årsrapporten

Den nye bekendtgørelse får betydning for de selskaber, som endnu ikke har afholdt generalforsamling og indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Bekendtgørelsen erstatter den tidligere fristforlængelse på 8 uger og forlænger fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen for samtlige regnskabspligtige virksomheder efter årsregnskabsloven med 3 måneder. For børsnoterede selskaber med kalenderåret som regnskabsår vil fristen være den 31. juli 2020 og for andre selskaber med kalenderåret som regnskabsår vil fristen være den 31. august 2020.

Det er desuden blevet muligt for virksomheder at fravige vedtægtsbestemmelser, der f.eks. fastsætter et bestemt tidspunkt eller en frist for afholdelse af virksomhedens ordinære generalforsamling.

Forlænges forsamlingsforbuddet, vil selskaberne kunne indsende årsrapporten senest 8 uger efter forsamlingsforbuddets ophør, såfremt selskabet ikke kan afholde generalforsamling uden at komme i strid med forsamlingsforbuddet. Anvendes denne forlængede frist, skal Erhvervsstyrelsen have meddelelse herom via indberet@erst.dk senest den 31. juli 2020 for børsnoterede selskaber og senest den 31. august 2020 for andre selskaber og virksomheder.
 

Elektronisk generalforsamling

Der åbnes ligeledes op for, at generalforsamlinger kan afholdes elektronisk, uanset at selskabets vedtægter ikke giver mulighed herfor. Det er bl.a. et krav, at der i indkaldelsen er oplyst, hvordan deltagerne kan tilmelde sig og fremgangsmåden for den elektroniske deltagelse.

Har man allerede udsendt en indkaldelse, som ikke indeholder mulighed for elektronisk generalforsamling, kan man overveje, om man skal indkalde til generalforsamlingen på ny med muligheden for elektronisk afholdelse.

Selskaber kan sende en ny indkaldelse indtil det seneste tidspunkt for indkaldelse til generalforsamlingen. Såfremt denne frist er overskredet, kan selskaber også aflyse generalforsamlingen helt, indtil dagen for generalforsamlingens afholdelse og herefter indkalde til en ny generalforsamling.

Du kan finde bekendtgørelsen her.

Kontakt Marcus Andreas Jensen på tlf. 38 40 42 47 eller maj@hulgaardadvokater.dk, hvis du har spørgsmål til reglerne for indsendelse af årsrapporten eller afholdelse af ordinær generalforsamling.

Øjvind Hulgaard

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

 

 

Kristine Wagner

Advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Marcus A. Jensen

Advokatfuldmægtig
Tel.dir.: +45 38 40 42 48
Mobil: +45 42 13 42 48
maj@hulgaardadvokater.dk

Lønkompensationsbeløb forhøjes

Blog

Lønkompensationsbeløb forhøjes

Af: Kristine Mølgaard Mogensen

Det maksimale støtteniveau for lønkompensation til lønmodtagere øges til kr. 30.000 pr. måned.

Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra henholdsvis kr. 23.000 og kr. 26.000 til kr. 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Formålet med forhøjelsen er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Den styrkede, midlertidige kompensationsordning indføres med tilbagevirkende kraft for hele perioden fra 9. marts. Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil således gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

Læs hele finansministeriets pressemeddelelse her

Ordningen er et alternativ til f.eks. en aftale om arbejdsfordeling og afskedigelser.

Kontakt advokat Kristine Mølgaard Mogensen på tlf. 38 40 42 40 eller kmm@hulgaardadvokater.dk eller advokatfuldmægtig Marcus Andreas Jensen på tlf. 38 40 42 47 eller maj@hulgaardadvokater.dk ved behov for rådgivning om, hvilken løsning der passer til jeres virksomhed.

 

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Marcus A. Jensen

Advokatfuldmægtig
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk

Mulighed for udsættelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport

Blog

Mulighed for udsættelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport

Af Marcus A. Jensen:

OBS! Dette blogindlæg er opdateret i vores nyeste blogindlæg om samme emne – læs mere her.

 

Grundet coronavirussen (COVID-19) har visse virksomheder nu mulighed for at udsætte den ordinære generalforsamling og indsendelsen af deres årsrapport.

Den nye epidemilov har bemyndiget sundheds- og ældreministeren til, i et vist omfang, at fastsætte regler om at fravige pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige.

Efter der blev indført et forbud mod forsamlinger af mere end 10 personer har sundheds- og ældreministeren nu udnyttet denne bemyndigelse. Sundheds- og ældreministeren udstedte den 17. marts en ny bekendtgørelse, som medfører, at virksomheder kan indsende deres årsrapport senest 8 uger efter ophøret af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Denne mulighed er dog betinget af:

 • at virksomheden ikke allerede har afholdt generalforsamling, hvor årsrapporten blev godkendt
 • at virksomheden har flere ejere, end der lovligt må deltage til generalforsamlingen, på nuværende tidspunkt 10, og
 • at, der ikke er mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling på grund af en manglende bestemmelse i vedtægterne herom.

En virksomhed, der opfylder disse betingelser, skal afholde generalforsamling, hvor årsrapporten godkendes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af 8 ugers fristen. Dette gælder uanset om der i virksomhedernes vedtægter måtte være fastslået en kortere frist eller et tidligere tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Efter godkendelsen af årsrapporten skal den sendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold.

Af lovens ordlyd fremgår det, at det er antallet af ejere, som skal overstige 10 personer, hvilket er antallet af folk, som lovligt må forsamles på nuværende tidspunkt. Der vil imidlertid være et praktisk behov for, at virksomhedens ledelse, revisor og dirigenten/advokaten kan deltage i generalforsamlingen. Meget taler således for, at betingelsen skal fortolkes på den måde, at ledelsesmedlemmer, revisor, dirigent osv. skal tages i betragtning ved opgørelsen af de 10 personer. Dette er dog ikke afklaret endnu, og vi afventer en præcisering heraf.

Du kan finde og læse bekendtgørelsen her.

Hos Hulgaard Advokater står vi klar til at bistå med de spørgsmål og udfordringer som virksomhederne møder i disse dage.

Øjvind Hulgaard

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

 

 

Kristine Wagner

Advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Marcus A. Jensen

Advokatfuldmægtig
Tel.dir.: +45 38 40 42 48
Mobil: +45 42 13 42 48
maj@hulgaardadvokater.dk

Skærpede regler om reelle ejere

Blog

Skærpede regler om reelle ejere

Af Christina Gohs:

Den 10. januar 2020 skærpes de eksisterende regler for virksomheders, selskabers, foreningers og fondes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

 

Oplysningspligt for reelle ejere og virksomheder

Reelle ejere i en virksomhed har med de skærpede regler pligt til at videregive oplysninger om ejerforholdet på anmodning fra den virksomhed, hvor de er reelle ejere.

Samtidig har virksomheden pligt til at oplyse om deres ejerforhold og udlevere oplysninger (legitimation) om de reelle ejere på anmodning fra personer, der udfører kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven, f.eks. revisorer eller advokater.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at virksomheden i henhold til persondatareglerne skal orientere de reelle ejere om virksomhedens behandling, opbevaring og videregivelse af deres personoplysninger.

 

Undersøgelsespligt og ajourføring

Virksomheder, der har pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere, har nu også pligt til mindst én gang om året at undersøge om disse oplysninger er opdaterede.

Dette kan med fordel ske i forbindelse med ledelsens regnskabsmøde eller senest på virksomhedens ordinære generalforsamling, hvor resultatet af undersøgelsen bør medtages som et fast punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

 

Opbevaringspligt

Virksomheder, der har pligt til at indhente oplysninger om deres reelle ejere, har også pligt til at opbevare disse oplysninger, herunder oplysninger om virksomhedens undersøgelse af disse oplysninger, i 5 år efter, at det reelle ejerskab er ophørt.

Virksomhedens revisor skal påse, at virksomheden overholder sine forpligtelser til at registrere reelle ejere og opbevare oplysninger om dem. Hvis virksomheden ikke overholder reglerne, vil dette skulle anføres i revisionspåtegningen i virksomhedens årsrapport.

 

Sanktioner

Manglende/mangelfuld registrering samt opbevaring af dokumentation om virksomhedens reelle ejere kan føre til tvangsopløsning af virksomheden.

 

Hvis I vil vide mere, er I velkomne til at kontakte Christina Gohs på tlf. 38 40 42 16 eller cg@hulgaardadvokater.dk.

 

Christina Gohs

Juridisk assistent
Tel.dir.: +45 38 40 42 16
cg@hulgaardadvokater.dk

Fonde og GDPR

Blog

Fonde og GDPR

 

Af Marie Martens Lawsen:

Fonde er dataansvarlige for de personoplysninger, der som led i fondens virke behandles, på lige fod med private virksomheder og myndigheder.

Fonde er dermed forpligtede af de samme regler for databeskyttelse i det omfang, der behandles personoplysninger om en identificerbar, fysisk person.

Hos fonde behandles eksempelvis personoplysninger om:

 • Fondsansøgere
 • Legatarer
 • Medarbejdere
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Samarbejdspartnere

Disse grupper af registrerede (personer hvis personoplysninger behandles) behandler fonden på forskellig vis personoplysninger om.

Fonden som dataansvarlig

Fonden har først og fremmest en forpligtelse til at sikre, at personoplysninger behandles i henhold til forordningens generelle principper, herunder, at

 • oplysninger behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde
 • de alene indsamles til et udtrykkeligt angivet og legitimt formål
 • de er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt
 • de er korrekte og ajourførte
 • de slettes, når de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, for hvilket de er indsamlet
 • de behandles med tilstrækkelig sikkerhed, herunder at der implementeres pas-sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Som dataansvarlig har fonden desuden en oplysningsforpligtelse, der følger af artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Denne oplysningspligt kan eksempelvis opfyldes ved udarbejdelse af en privatlivspolitik til hjemmesiden.

Det skal bl.a. fremgå af oplysningspligten, på hvilket retlige grundlag personoplysningerne behandles, herunder med hvilken hjemmel, hvis der sker offentliggørelse af oplysninger om de registrerede.

Som dataansvarlig er fonden også forpligtet til at indgå databehandleraftaler med eventuelle leverandører, der behandler personoplysninger på fondens vegne, eksempelvis IT leverandører. Den dataansvarlige er hertil forpligtet til at føre kontrol med sine databehandlere.

Endeligt følger det af databeskyttelsesforordningens artikel 30, at der skal føres fortegnelser over behandlingsaktiviteter. Fortegnelsen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af formålene med behandlingen, kategorier af registrerede personer, modtagere af personoplysninger, slettefrister for forskellige kategorier af oplysninger samt en beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Hulgaard Advokater rådgiver om fonde, herunder de persondataretlige aspekter og udarbejder relevante dokumenter til overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontakt gerne Kristine Mølgaard Mogensen på kmm@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 40 eller Marcus A. Jensen på maj@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 47 for en uforpligtende snak om, hvordan Hulgaard Advokater kan hjælpe din fond.