Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Husk at omdanne dit IVS til et ApS, inden det er for sent!

Husk at omdanne dit IVS til et ApS, inden det er for sent!

Af Martin Lars Mols Jensen

Senest den 15. oktober 2021 skal alle IVS’er være omdannet til ApS’er eller en anden selskabsform. Alle IVS’er, der ikke er omdannet inden denne frist, vil blive tvangsopløst.
Fra den 26. februar 2021 bliver det endnu lettere at omregistrere sit IVS til et ApS.

Vi giver dig her et overblik over, hvad der skal til for at omdanne et IVS. Vi hjælper dig også gerne hele vejen i processen, og du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

 

Minimumskapital på kr. 40.000

Et ApS skal have en minimumskapital på kr. 40.000. Dette er en væsentlig forskel i forhold til IVS, der hidtil blot kunne stiftes med en minimumskapital på kr 1.

Det er derfor helt centralt, at du er i stand til at skaffe denne minimumskapital på kr. 40.000 inden den 15. oktober 2021.

 

Nødvendigt papirarbejde

Da der er tale om en reel omdannelse af dit IVS til et ApS, er der noget papirarbejde, der skal udarbejdes.

Erhvervsstyrelsen kræver følgende dokumenter:

  • Tilrettede vedtægter (selskabsform og kapital ændres)
  • Generalforsamlingsreferat (hvor vedtægtsændringen besluttes)
  • Dokumentation for indbetalt selskabskapital

 

Lidt om baggrunden

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget en lov, der afskaffede muligheden for at bruge selskabsformen IVS (iværksætterselskab).

Hvis du i dag ejer et IVS, er det derfor væsentligt, at du er opmærksom på fristen for at omdanne dit selskab til et ApS (anpartsselskab).

Du kan læse nærmere om emnet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Fra den 26. februar 2021 bliver det endnu lettere at omregistrere sit IVS, hvilket fremgår her.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Martin Mols Jensen på tlf. 38 40 42 42 eller pr. mail mmj@hulgaardadvokater.dk eller Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk

Martin Mols Jensen

Advokatfuldmægtig
Tel.dir.: +45 38 40 42 42
Mobil: +45 42 13 42 42
mmj@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Elektronisk generalforsamling nu en mulighed

Blog

Elektronisk generalforsamling nu en mulighed

 
Af Martin Mols Jensen:

Covid-19 medfører et behov for løbende tilpasning til de gældende retningslinjer, navnlig i forhold til forsamlingsforbuddet. Det selskabsretlige område er ingen undtagelse.

Den 29. december 2020 blev der udstedt en bekendtgørelse, der giver selskaber mulighed for i 2021 at afholde generalforsamlingen enten helt eller delvist elektronisk, uanset at denne mulighed ikke fremgår af selskabets vedtægter.

Det er selskabets ledelse, der beslutter, hvorvidt generalforsamlingen i selskabet skal afholdes elektronisk.

Selskabets ledelse kan frit vælge, om generalforsamlingen skal afholdes fuldstændig elektronisk, eller om der skal tilbydes mulighed for et elektronisk fremmøde som et supplement til en fysisk generalforsamling.

Muligheden for elektronisk generalforsamling gælder fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Vi anbefaler, at selskaber indsætter en generel mulighed for elektronisk generalforsamling i deres vedtægter, således at selskabets ledelse også efter den 31. december 2021 har mulighed for at beslutte, at generalforsamlingen kan afvikles elektronisk.

Du kan læse bekendtgørelsen om elektronisk generalforsamling her.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Martin Mols Jensen på tlf. 38 40 42 42 eller pr. mail mmj@hulgaardadvokater.dk.

Martin Mols Jensen

Advokatfuldmægtig
Tel.dir.: +45 38 40 42 42
Mobil: +45 42 13 42 42
mmj@hulgaardadvokater.dk

Kontrolpakken – nye regler om opbevaring af selskabsdokumenter

Blog

Kontrolpakken – nye regler om opbevaring af selskabsdokumenter

Af Martin Mols Jensen: 

“Kontrolpakken” – kan den byttes?

Nej, men vi kan hjælpe din virksomhed med at håndtere den. 

Hvilken betydning har det for din virksomhed?

Grundlæggende indebærer den nye lov en pligt for virksomheder til at opbevare selskabsdokumenter i 5 år, regnet fra udgangen af en regnskabsperiode.

De nye regler træder i kraft fra den 1. januar 2021.

Selskabsdokumenter er dokumenter, der er oprettet i medfør af selskabsloven. Det er f.eks. stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbøger, forretningsordner, generalforsamlingsreferater, bestyrelsesreferater mv.

Selskabsdokumenterne kan opbevares digitalt, hvis der tillige laves en backup-løsning,

Hidtil har selskaber kun haft pligt til at opbevare selskabsdokumenter i 3 år. Med den nye lov skal selskaber således opbevare selskabsdokumenter lige så længe, som de har pligt at opbevare regnskabsmateriale.

Hos Hulgaard Advokater er vi eksperter i selskabsret, og vi hjælper gerne jeres virksomhed med at navigere igennem de nye regler.

Læs nærmere om kontrolpakken.

Martin Mols Jensen

Advokatfuldmægtig
Tel.dir.: +45 38 40 42 42
mmj@hulgaardadvokater.dk

Fristen for afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapporten er forlænget for alle

Blog

Fristen for afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapporten er forlænget for alle

Af Marcus A. Jensen:

Folketinget har vedtaget en ny hastelov, som giver erhvervsministeren mulighed for at fravige visse pligter, som påhviler virksomheder.

Erhvervsministeren har nu i forlængelse heraf udstedt bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020 om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regn-skabsområdet i forbindelse med COVID-19. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 8. april 2020 og ophører den 1. januar 2021. 

Generalforsamling og indsendelse af årsrapporten

Den nye bekendtgørelse får betydning for de selskaber, som endnu ikke har afholdt generalforsamling og indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Bekendtgørelsen erstatter den tidligere fristforlængelse på 8 uger og forlænger fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen for samtlige regnskabspligtige virksomheder efter årsregnskabsloven med 3 måneder. For børsnoterede selskaber med kalenderåret som regnskabsår vil fristen være den 31. juli 2020 og for andre selskaber med kalenderåret som regnskabsår vil fristen være den 31. august 2020.

Det er desuden blevet muligt for virksomheder at fravige vedtægtsbestemmelser, der f.eks. fastsætter et bestemt tidspunkt eller en frist for afholdelse af virksomhedens ordinære generalforsamling.

Forlænges forsamlingsforbuddet, vil selskaberne kunne indsende årsrapporten senest 8 uger efter forsamlingsforbuddets ophør, såfremt selskabet ikke kan afholde generalforsamling uden at komme i strid med forsamlingsforbuddet. Anvendes denne forlængede frist, skal Erhvervsstyrelsen have meddelelse herom via indberet@erst.dk senest den 31. juli 2020 for børsnoterede selskaber og senest den 31. august 2020 for andre selskaber og virksomheder. 

Elektronisk generalforsamling

Der åbnes ligeledes op for, at generalforsamlinger kan afholdes elektronisk, uanset at selskabets vedtægter ikke giver mulighed herfor. Det er bl.a. et krav, at der i indkaldelsen er oplyst, hvordan deltagerne kan tilmelde sig og fremgangsmåden for den elektroniske deltagelse.

Har man allerede udsendt en indkaldelse, som ikke indeholder mulighed for elektronisk generalforsamling, kan man overveje, om man skal indkalde til generalforsamlingen på ny med muligheden for elektronisk afholdelse.

Selskaber kan sende en ny indkaldelse indtil det seneste tidspunkt for indkaldelse til generalforsamlingen. Såfremt denne frist er overskredet, kan selskaber også aflyse generalforsamlingen helt, indtil dagen for generalforsamlingens afholdelse og herefter indkalde til en ny generalforsamling.

Du kan finde bekendtgørelsen her.

Kontakt Marcus Andreas Jensen på tlf. 38 40 42 47 eller maj@hulgaardadvokater.dk, hvis du har spørgsmål til reglerne for indsendelse af årsrapporten eller afholdelse af ordinær generalforsamling.

Øjvind Hulgaard

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

 

 

Kristine Wagner

Advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokatfuldmægtig
Tel.dir.: +45 38 40 42 48
Mobil: +45 42 13 42 48
maj@hulgaardadvokater.dk

Lønkompensationsbeløb forhøjes

Blog

Lønkompensationsbeløb forhøjes

Af: Kristine Mølgaard Mogensen

Det maksimale støtteniveau for lønkompensation til lønmodtagere øges til kr. 30.000 pr. måned.

Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra henholdsvis kr. 23.000 og kr. 26.000 til kr. 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Formålet med forhøjelsen er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Den styrkede, midlertidige kompensationsordning indføres med tilbagevirkende kraft for hele perioden fra 9. marts. Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil således gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

Læs hele finansministeriets pressemeddelelse her

Ordningen er et alternativ til f.eks. en aftale om arbejdsfordeling og afskedigelser.

Kontakt advokat Kristine Mølgaard Mogensen på tlf. 38 40 42 40 eller kmm@hulgaardadvokater.dk eller advokatfuldmægtig Marcus Andreas Jensen på tlf. 38 40 42 47 eller maj@hulgaardadvokater.dk ved behov for rådgivning om, hvilken løsning der passer til jeres virksomhed.

 

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokatfuldmægtig
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk